Home Học tiếng Anh 100 Bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) Tiếng Anh có đáp án

100 Bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) Tiếng Anh có đáp án

100 Bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) Tiếng Anh có đáp án

Bạn đang gặp khó khăn với câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh? Bạn cần tìm kiếm thêm bài tập để kiểm tra trình độ của bản thân cũng như ôn luyện lại kiến thức đã học? Hãy thử sức với bộ bài tập câu hỏi đuôi trắc nghiệm dưới đây để đánh giá chính xác trình độ cá nhân và có kế hoạch cải thiện hiệu quả bạn nhé.

Bài tập về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Exercise 1: Add tag questions to the following.

Part 1

We should call Rita, _______________?
should we B. shouldn’t we C. shall we D. should not we
Monkeys can’t sing, ______________?
can they B. can it C. can’t they D. can’t it
These books aren’t yours, ____________?
are these B. aren’t these C. are they D. aren’t they
That’s Bod’s, ____________?
is that B. isn’t it C. isn’t that D. is it
No one died in the accident, ______________?
did they B. didn’t they C. did he D. didn’t he
The air hostess knows the time she has been here, ______________?
does she B. isn’t it C. doesn’t she D. did she
This is the second time she’s been here, ______________?
isn’t this B. isn’t it C. has she D. hasn’t she
They must do as they are told, ________________?
mustn’t they B. must they C. are they D. aren’t they
He hardly has anything nowadays, _________________?
hasn’t she B. has he C. doesn’t he D. does she
You’ve never been in Italy, _________________?
have you B. haven’t you C. been you D. had you

Part 2

Sally turned her report, ________________?
didn’t she B. did she C. hadn’t she D. didn’t she
He arrived late, _______?
didn’t he B. did he C. hadn’t he D. didn’t he
Andrew isn’t sleeping, _______?
A . is he B. isn’t he C.was he D.wasn’t he
You have a ticket to the game, _______________?
have you B. don’t you C. haven’t you D. do you
Tom knows Alice, _____________?
doesn’t he B. is he C. does he D. isn’t he
Come into the kitchen, _____________?
do you B. will you C. won’t you D. B and C
Everybody likes beauty, ___________________?
doesn’t he B. do they C. don’t they D. does he
Peter never comes to class late, ________________?
doesn’t he B. doesn’t Peter C. does he D. does Peter
I’m going to see my grandparents in HCM City next week, _______________?
aren’t I B. am I not C. are you D. A and B
Your baby is very lovely, ______________?
is he B. isn’t he C. is it D. isn’t it

Exercise 2. Choose the best option to complete these following sentences.

Part 1

1. Tom invited us to come to his party, __________?
A. hadn’t he B. couldn’t he C. wasn’t he D. didn’t he
2. There was an exciting football match on TV last night, _________?
A. wasn’t it B. was not there C. wasn’t there D. was it
3. – Who teaches you English? –Mr. Black_________.
A. is B. teaches C. does D. do
4. I am not too fat, __________?
A. aren’t I B. do I C. am I D. are I
5. I’m wrong, _________?
A. am not B. aren’t I C. are not D. amn’t
6. Someone discovered penicillin in 1928, _________?
A. hadn’t he/she B. didn’t he/she C. didn’t someone D. wasn’t he/she
7. You stayed home last night, _________?
A. had you B. would you C. didn’t you D. did you
8. The poor don’t have many things to eat, _________?
A. do we B. do they C. do you D. do I
9. The teacher asked you if you finished your homework that day, __________?
A. hadn’t he B. didn’t he C. didn’t you D. hadn’t he
10. You were driving home when you saw Lan, _________?
A. didn’t you B. weren’t you C. wouldn’t you D. hadn’t you

Part 2

11. You are thirsty, __________?
A. don’t you B. aren’t you C. are you D. are not you
12. Nam wishes he had worked hard last year, __________?
A. hadn’t Nam B. hadn’t he C. doesn’t Nam D. doesn’t he
13. Not only the women but also the men _________ watching this programme.
A. like B. has liked C. is liking D. likes
14. Neither the students nor the teacher ___________ raincoats.
A. taking B. takes C. are taking D. take
15. You had had breakfast before you went to school yesterday, ___________?
A. hadn’t you B. didn’t you C. wouldn’t you D. weren’t you
16. _________ ten minutes earlier, we would have got better seats.
A. If we had not arrived B. Had we arrived C. Did we arrive D. If we arrived
17. Only when you grow up, __________ the truth.
A. did you know B. will you know C. you would know D. you will know
18. You could ride a bicycle when you were five, ___________?
A. hadn’t you B. didn’t you C. weren’t you D. couldn’t you
19. There have been many achievements since the country carried out economic reforms, ________?
A. don’t there B. haven’t they C. haven’t there D. don’t they
20. People who exercise frequently are healthier than those who ____________.
A. exercise B. do C. don’t D. are

2. File download bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi trong tiếng Anh có đáp án

Bộ bài tập câu hỏi đuôi trắc nghiệm được tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín khác nhau tin chắc sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực của bạn học trong việc chinh phục câu hỏi đuôi nói riêng và cải thiện trình độ Tiếng Anh nói chung