Home Học tiếng Anh Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 10

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 10

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 10

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 thực sự rất quan trọng và cần thiết đối với các bạn học sinh. Chính vì hiểu được điều ấy, JES đã tổng hợp danh sách những từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Anh lớp 10. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn.

UNIT  1: A DAY IN THE LIFE OF……….

STTTừ vựngÝ nghĩa
1 Daily routine(n) thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày
2 Bank(n) [bæηk] bờ
3 Boil (v) [bɔil] luộc, đun sôi(nước)
4 Plough(v) [plau] cày( ruộng)
5 Harrow(v) [‘hærou] bừa(ruộng)
6 Plot of land(exp) thửa ruộng
7 Fellow peasant(exp) bạn nông dân
8 Lead(v) [led] dẫn, dắt(trâu)
9 Buffalo(n) [‘bʌfəlou] con trâu
10 Field(n) [fi đồng ruộng, cánh đồng
11 Pump(v) [pʌmp] bơm(nước)
12 Chat (v) [t∫æt] = talk in a friendly way nói chuyện phím, tán gẫu
13 Crop(n) [krɔp] vụ, mùa
14 Do the transplanting(exp) [træns’plɑ cấy( lúa)
15 Be contented with(exp) [kən’tentid]=be satisfied with(exp)[‘sætisfaid] hài lòng
16 Go off =ring(v) reo leo, reng len( chuông)
17 Get ready [get ‘redi]= prepare(v) [pri’peə] chuẩn bị
18 Be disappointed with(exp) [disə’pɔint] thất vọng
19 Be interested in(exp) [‘intristid] thích thú, quan tâm
20 Local tobacco thuốc lào
21 Cue(n) [kju sự gợi ý, lời ám chỉ
22 Alarm(n) [ə’lɑ đồng hồ báo thức
23 Break(n) [breik] sự nghỉ
24 Take an hour’s rest nghỉ ngơi 1 tiếng
25 Take a short rest(exp) nghỉ ngơi ngắn (take-took-taken)
26 Neighbor(n) [‘neibə] người láng giềng
27 Option(n) [‘ɔp∫n] sự chọn lựa, quyền lựa chọn– Option(n) [‘ɔp∫n] sự chọn lựa, quyền lựa chọn
28 Go and see(exp) = visit(v) [‘vizit] viếng thăm
29 Occupation(n) [,ɒkjʊ’pei∫n] = job(n) [dʒɔb] nghề nghiệp, công việc.
30 Timetable(n) [‘taimtəbl]=schedule(n) [‘∫edju thời  gian biểu, thời khóa biểu
31 Weekly(n) [‘wi hằng tuần
32 Civic education(n) [‘sivik edju giáo dục công dân
33 Technology(n) [tek’nɔlədʒi] công nghệ học
34 Maths(n) [mæθ] tóan học
35 Music(n) [‘mju nhạc, âm nhạc
36 Literature(n) [‘litrət∫ə] văn chương, văn học
37 Information technology(n) [ infə’mei∫n  tek’nɔlədʒi ] công nghệ  thông tin.
38 Geography(n) [dʒi’ɔgrəfi] địa lý học
39 History(n) [‘histri] lịch sử học
40 Chemistry(n) [‘kemistri] hoá học
41 Class meeting [klɑ sinh họat lớp
42 Informatics(n) [,infə tin học
43 Lesson(n) [‘lesn] bài học
44 Class(n) [klɑ giờ học, buổi học
45 Physics(n) [‘fiziks]  vật lý học
46 Physical education (n) [‘fizikl  edju giáo dục thể chất
47 Biology(n) [bai’ɔlədʒi] sinh vật học

UNIT 2: SCHOOL TALKS

STTTừ VựngNghĩa
1 international(a)thuộc về quốc tế
2 semester(n) học kỳ
3 flat(n) căn hộ
4 narrow(a) chật chội
5 occasion(n) dịp
6 corner shopcủa hàng ở góc phố
7 occupation(n) nghề nghiệp
8 marital status tình trạng hôn nhân
9 applicable(a) có thể áp dụng
10 stuck(a) bị tắt, bị kẹt
11 attitude(n) thái độ
12 opinion(n) ý kiến
13 profession(n) nghề nghiệp
14 marvellous(a) kỳ lạ, kỳ diệu
15 nervous(a) lo lắng
16 awful(a) dễ sợ, khủng khiếp
17 improve(v) cải thiện, cải tiến
18 headache(n) đau đầu
19 consider(v) xem xét
20 backache(n) đau lưng
21 threaten(v) sợ hãi
22 toothache(n) đau răng
23 situation(n) tình huống, hoàn cảnh

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

STTTừ VựngNghĩa
1 Training(n) [‘treiniη] đào tạo
2 General education giáo dục phổ thông
3 Strongwilled(a) [‘strɔη’wild] ý chí mạnh mẽ
4 Ambitious(a) [æm’bi∫əs] khát vọng lớn
5 Intelligent(a) [in’telidʒənt] thông minh
6 Brilliant(a) sáng láng
7 Humane(a) [hju nhân đạo
8 Mature(a) chín chắn, trưởng thành
9 Harbour(v) nuôi dưỡng(trong tâm trí)
10 Background(n) [‘bækgraund] bối cảnh
11 Career(n)sự nghiệp
12  Abroad(adv)nước ngòai
13 Appearance(n) [ə’piərəns] vẻ bên ngòai
14 Private tutor(n)tə] gia sư
15 Interrupt(v) [,intə’rʌpt] gián đọan
16 Primary school trường tiểu học(từ lớp 1-5)
17 Realise(v) [‘riəlaiz] thực hiện
18 Secondary school(n)Trường trung học(từ lớp6-12)
19 Schoolwork(n) công việc ở trường
20 A degree [di’gri bằng cử nhân ngành vật Lý
21 Favorite(a)ưa thích
22 With flying[‘flaiiη] colours xuất sắc,hạng ưu
23 Foreign [‘fɔrin] language môn ngọai ngữ
24 Architecture(n)kiến trúc
25  From then on từ đó trở đi
26 A PhD [,pi bằng tiến sĩ
27 Tragic(a) [‘trædʒik] bi thảm
28 Take(v) [teik] up tiếp nhận
29 Office worker(n)[‘ɔfis ‘wək]nhân viên văn phòng
30 Obtain(v)giành được, nhận
31 Professor(n)giáo sư
32 Education(n)sự giáo dục
33 To be awardedđược trao giải
34 Determine(v)xác định
35 Experience(n) [iks’piəriəns] điều đã trải quađiều đã trải qua
36 Ease(v) [i giảm nhẹ, vơi bớt
37 Founding(n) [‘faundliη] sự thành lập
38 Humanitarian(a)nhân đạo
39 C.V(n) bản sơ yếu lí lịch
40 Attend(v) [ə’tend] tham dự, có mặt
41 Previous(a)trước đây
42 Tourist guide(n) hướng dẫn viên du lịch
43 Telephonist(n) [ti’lefənist] ng ười trực điện thoạingười trực điện thoại
44 Cue(n) [kju gợi ý
45 Travel agency(n) [‘trævl’eidʒənsi] văn phòng du lịch
46 Unemployed (a) [,ʌnim’plɔid] thất nghiệpthất nghiệp

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

STTTừ VựngNghĩa
1 list(n) danh sách
2 blind (n) mù
3 deaf (n) điếc
4 mute (n) câm
5 alphabet (n) bảng chữ cái
6 work out (v) tìm ra
7 message (n) thông điệp
8 doubt (n) sự nghi ngờ
9 disabled (a) tàn tật
10 dumb (a) câm
11 mentally (adv) về mặt tinh thần
12 retarded (a) chậm phát triển
13 prevent sb from doing sth (exp.) ngăn cản ai làm gì ngăn cản ai làm gì
14 proper (a) thích đáng
15 schooling (n) sự giáo dục ở nhà trường
16 opposition (n) sự phản đối
17 gradually (adv) từ từ
18 arrive (v) đến
19 make great efforts to do sth (exp.) nỗ lực rất nhiều để  làm gì– make great efforts to do sth (exp.) nỗ lực rất nhiều để  làm gì
20 time – comsuming (a) ( tốn thời gian)
21 raise (v) nâng, giơ
22 open up ( v) mở ra
23 demonstration (n) sự biểu hiện
24 add (v) cộng
25 subtract (v) trừ
26 be proud of st tự hào về điều gì đó
27 be different  from sth (exp)không giống cái gì
28 Braille (n) hệ thống chữ nổi cho người mù
29 infer sth to sth (exp.) [in’fə suy ra

Unit 5: Technology and You

STTTừ VựngNghĩa
1 illustration (n)  ví dụ minh họa
2 central processing unit (CPU) (n) thiết bị xử lí trung tâm
3 keyboard (n) bàn phím
4 visual display unit (VDU) (n) thiết bị hiển thị
5 computer screen (n) màn hình máy tính
6 floppy disk (n) đĩa mềm
7 speaker (n) loa
8 scenic (a) thuộc cảnh vật
9 scenic beauty (n) danh lam thắng cảnh
10 miraculous (a) kì lạ
11 device (n) thiết bị
12 appropriate (a) thích hợp
13 hardware (n) phần cứng
14 software (n) phần mềm
15 be capable of doing (sth)(exp.) có khả năng làm (cái gì)– be capable of doing (sth)(exp.) có khả năng làm (cái gì)
16 calculate (v) tính tóan
17 speed up (v) tăng tốc
18 calculation (n) sự tính tóan, phép tính
19 multiply (n) nhân
20 divide (v) chia
21 with lightning speed (exp.) với tốc độ chớp nhóang
22 perfect (a) hòan thiện
23 accuracy (n) độ chính xác
24 electronic (a) thuộc về điện tử
25 storage (n) sự lưu giữ
26 data (n) dữ liệu
27 magical (a) kì diệu
28 typewriter (n) máy đánh chữ
29 memo (n) bản ghi nhớ
30 request for leave (exp.): đơn xin nghỉ
31 communicator (n) người/ vật truyền tin
32  interact (v) tiếp xúc
33 entertainment (n) sự giải trí
34 link (v) kết nối
35 act on (v) ảnh hưởng
36 mysterious (a) bí ẩn
37 physical (a) thuộc về vật chất
38 invention (n) sự phát minh
39 provide (v) cung cấp
40 personal (a) cá nhân
41 material (n) tài liệu
42 search for (v) tìm kiếm
43 scholarship (n) học bổng
44 surf on the net (exp.) lang thang trên mạng
45 effective (a) hiệu quả
46 transmit (v) truyền
47 distance (n) khỏang cách
48 participant (n) người tham gia
49 rank (v) xếp hạng
50 foreign language (n) ngọai ngữ
51 electric cooker (n) nồi cơm điện
52 airconditioner (n)máy điều hòa nhiệt độ
53 in vain (exp.) vô ích
54 instruction (n) lời chỉ dẫn
55 public telephone (n) điện thọai công cộng
56 make a call (exp.)  gọi điện
57 operate (v) vận hành
58 receiver (n) ống nghe
59 dial tone (n) tiếng chuông điện thọai
60 insert (v) nhét vào
61 slot (n) khe, rãnh
62 press (v) nhấn
63 require (v) yêu cầu
64 emergency (n) sự khẩn cấp
65 fire service (n) dịch vụ cứu hỏa
66 ambulance (n) xe cứu thương
67 remote control (n) điều khiển từ xa
68 adjust (v) điều chỉnh
69 cord (n) rắc cắm ti vi
70 plug in (v) cắm vào
71 dial (v) quay  số
72 make sure of sth/ that (exp.) đảm bảo

Unit 6: An Excursion

STTTừ VựngNghĩa
1 in the shape ofcó hình dáng
2 lotus (n) hoa sen
3 picturesque (a) đẹp như tranh vẽ
4 wonder (n) kỳ quan
5 altitude (n) độ cao
6 excursion (n) chuyến tham quan
7 pine (n) cây thông
8 forest (n) rừng
9 waterfall (n) thác nước
10 valley of lovethung lũng tình yêu
11 come to an end : kết thúc kết thúc
12 have a day off : có một ngày nghỉ
13  occasion (n) dịp
14 cave (n) động
15 formation (n) hình thành, kiến tạo
16 besides (adv) bên cạnh đó, với lại
17 instead  (adv) thay vào đó
18 sunshine (n) ánh nắng ( mặt trời)
19 get someone’s permissionxin phép ai đó
20 stay the night away from home : ở xa nhà  một đêmở xa nhà  một đêm
21 persuade (v) thuyết phục
22 destination (n) điểm đến
23 prefer (v) sth to sth else : thích một điều  gì hơn một điều gì khác.
24 anxious (a)  nôn nóng
25 boat tripchuyến đi bằng tàu thủy
26 sundeck (n) boang tàu
27 get sunburntbị cháy nắng
28 car  sickness (n) say xe
29 plenty ofnhiều
30 by one’s self : một mìnhmột mình
31 suitable (a) for sb phù hợp với ai đó
32 refreshments (n) bữa ăn nhẹ và đồ uống
33 occupied (a) đã có người ( sử dụng)
34 stream (n) dòng suối
35 sacred (a) thiêng liêng
36 surface (n) bề mặt
37 associated (a) kết hợp
38 impressive (a) hùng vĩ, gợi cảm
39 Botanical gardenVườn Bách Thảo
40 glorious (a) rực rỡ
41 merrily (adv) say sưa
42 spacious (a) rỗng rãi
43 grassland (n) bãi cỏ
44 bring (v) alongmang theo
45 delicious (a) ngon lành
46 sleep ngủ say
47 pack (v) upgói ghém
48 leftovers (n) những thứ còn thừa lại
49 peaceful (a) yên tĩnh
50 assemble (v) tập hợp lại
51 confirmation (n) xác nhận

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 mới

Unit 7 : The Mass Media

STTTừ VựngNghĩa
1 Mass [ mæs] (n) số nhiều
2 Medium [‘miphương tiên truyền thông
3 Mass media (n) phương tiện truyền thông đại chúng
4 Channel [‘t∫ænl] (n) kênh truyền hình
5 Population and Development [,pɔpju’lei∫n] [di’veləpmənt]dân số và phát triển
6 TV series (n) [‘siərifim truyền hình dài tập
7 Folk songs (n) [fouk]nhạc dân tộc
8 New headlines (n) [‘hedlain]điểm  tin chính
9 Weather Forecast (n)dự báo thời tiết
10 Quiz show [kwiz]trò chơi truyề hình
11 Portrait of life (n)chân dung cuộc sống
12 Documentary  (n) [,dɔkju’mentri]phim tài liệu
13 Present (v) [‘preznt]trình bày
14 Effective (a)[‘ifektiv]hữu hiệu
15 Entertain (v) [,entə’tein]giải trí
16 Enjoyable (a) [in’dʒɔiəbl]vui thích
17 Increase (v) [in’krităng thêm
18 Popularity (n)[,pɔpju’lærəti]tính đại chúng, tính phổ biến
19 Aware ( + of ) (a) [ə’weə]nhận thấy
20 Global (a)[‘gləubl]toàn cầu
21 Responsibility (n)[ris,pɔnsə’biləti]trách nhiệm
22 Passive (a) [‘pæsiv]thụ động
23 Brain (n)[brein]não

Unit 8: The Story Of  My Village

STTTừ VựngNghĩa
1 crop (n)  vụ mùa
2 produce (v) làm , sản xuất
3 harvest (v) thu họach
4 rice field (n) cánh đồng lúa
5 make ends meet (v)kiếm đủ tiền để sống
6 to be in need of (a)thiếu cái gì
7 straw (n) rơm
8 mud (n) bùn
9 brick (n) gạch
10 shortage (n) túng thiếu
11 managegiải quyết , xoay sở.
12 villager (n) dân làng
13 techical high school (n)trường trung học kĩ thuật
14 result in (v) đưa  đến, dẫn đến.
15 introduce (v) giới thiệu
16 farming method (n)phương pháp canh tác
17 bumper crop (n)mùa màng bội thu
18 cash crop (n) vụ mùa trồng để bán
19 export (v) xuất khẩu
20 thanks to (conj.)nhờ vào
21 knowledge (n) kiến thức
22 bring home : mang về
23 lifestyle (n) lối sống
24 better (v) cải thiện, làm cho tốt hơn.
25 science (n) khoa học
26 medical centre (n) trung tâm y tế
27 canal (n) kênh
28 lorry (n) xe tải
29 resurface (v) trải lại, thảm lại (mặt đường)
30 muddy (a) lầy lội
31 flooded (a) bị ngập lụt
32 cart (v) chở bằng xe bò, chở bằng xe ngựa kéo.
33 loads of (n) nhiều
34 suburbs (n) khu vực ngọai ô
35 pull down (v) phá bỏ
36 cut down (v) chặt bỏ
37 atmosphere (n) bầu khộng khí
38 peaceful (a) yên tĩnh
39 enclose (v) gửi kèm
40 entrance (n) lối vào, cổng vào
41 go straight ahead (exp.) đi thẳng về phía trước
42 crossroads (n) giao lộ, bùng binh

XEM THÊM: 5 cách học từ vựng Tiếng Anh đơn giản và hiệu quả nhất

Tóm lại vấn đề

Trên đây là tất cả những từ vựng tiếng Anh lớp 10 thông dụng nhất. Hi vọng bạn đã tìm thấy những thông tin cần thiết trong bài viết mà JES cung cấp.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM