Home Học tiếng Anh Tắm trắng tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Tắm trắng tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Tắm trắng” có nghĩa là white bath với phiên âm /waɪt bæθ/

Một số từ liên quan đến “Tắm trắng”

  • Bleaching Cream – /ˈbliːtʃɪŋ kriːm/: Kem làm trắng
  • Brightening Serum – /ˈbraɪt.nɪŋ ˈsɪr.əm/: Tinh chất làm sáng da
  • Whitening Lotion – /ˈwaɪt.nɪŋ ˈloʊ.ʃən/: Sữa dưỡng trắng
  • Fairness Cream – /ˈfer.nɪs kriːm/: Kem làm trắng da
  • Complexion Enhancer – /kəmˈplɛk.ʃən ɪnˈhænsər/: Chất làm đẹp da
  • Lightening Soap – /ˈlaɪt.nɪŋ soʊp/: Xà phòng làm sáng da
  • Pigmentation Treatment – /ˌpɪɡ.mənˈteɪ.ʃən ˈtriːt.mənt/: Điều trị sự tạo màu da
  • Radiance Mask – /ˈreɪ.di.əns mæsk/: Mặt nạ làm sáng da
  • Melanin Inhibitor – /ˈmɛl.ə.nɪn ɪnˈhɪb.ɪ.tər/: Chất ức chế melanin

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Tắm trắng” và dịch nghĩa

1. She purchased a new skincare set promising a white bath effect for a brighter complexion.
=> Cô ấy mua một bộ dưỡng da mới hứa hẹn tác động tắm trắng để có làn da sáng hơn.

2. Many people are searching for effective white bath products to address skin discoloration and achieve an even tone.
=> Nhiều người đang tìm kiếm các sản phẩm tắm trắng hiệu quả để giải quyết tình trạng mất màu da và đạt được làn da đồng đều.

3. The advertisement claimed that their white bath soap could lighten dark spots and impart a radiant glow.
=> Quảng cáo tuyên bố rằng xà phòng tắm trắng của họ có thể làm sáng đi những đốm tối và mang lại ánh sáng rực rỡ.

4. After using the white bath lotion regularly, she noticed a gradual improvement in her skin’s overall brightness.
=> Sau khi sử dụng loại sữa dưỡng tắm trắng một cách đều đặn, cô ấy nhận thấy sự cải thiện từ từ về sự sáng bóng tổng thể của làn da.

5. White bath treatments often include ingredients like vitamin C and niacinamide known for their skin-brightening properties.
=> Các liệu pháp tắm trắng thường bao gồm các thành phần như vitamin C và niacinamide được biết đến với tính chất làm sáng da.

6. Customers are advised to follow a proper skincare routine alongside white bath procedures for optimal results.
=> Khách hàng được khuyến khích tuân theo một chế độ chăm sóc da đúng đắn cùng với các quy trình tắm trắng để đạt được kết quả tối ưu.

7. Some individuals prefer natural remedies for white bath, using ingredients like yogurt and lemon for a DIY approach.
=> Một số người thích phương pháp tự nhiên cho tắm trắng, sử dụng các thành phần như sữa chua và chanh cho phương pháp tự làm.

8. The beauty salon offers various white bath treatments tailored to different skin types and concerns.
=> Salon làm đẹp cung cấp các liệu pháp tắm trắng khác nhau phù hợp với các loại da và vấn đề khác nhau.

9. For those seeking a quick white bath solution, there are instant whitening creams available in the market.
=> Đối với những người đang tìm kiếm giải pháp tắm trắng nhanh chóng, có các loại kem làm trắng ngay lập tức có sẵn trên thị trường.

10. It’s important to note that white bath products should be used cautiously, and results may vary from person to person.
=> Lưu ý rằng sản phẩm tắm trắng nên được sử dụng cẩn thận, và kết quả có thể thay đổi từ người này sang người khác.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn