Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh nhân tiếng anh là gì

Bệnh nhân tiếng anh là gì

“Bệnh nhân” trong tiếng Anh được dịch là “patient.”“Bệnh nhân” là người đang bị ốm, điều trị bệnh, hoặc được chăm sóc y tế. Người này có thể đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện, phòng mạch, hoặc đang nhận sự quan tâm y tế từ các chuyên gia y tế hoặc người chăm sóc. Phiên âm của từ “patient” như sau:

 • Tiếng Anh (Mỹ): /ˈpeɪ.ʃənt/
 • Tiếng Anh (Anh): /ˈpeɪ.ʃənt/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “bệnh nhân” trong tiếng Anh:

 • Diagnosis (Noun): Chẩn đoán.
 • Treatment (Noun): Điều trị.
 • Recovery (Noun): Hồi phục.
 • Symptom (Noun): Triệu chứng.
 • Prescription (Noun): Đơn thuốc.
 • Therapy (Noun): Phương pháp điều trị.
 • Caregiver (Noun): Người chăm sóc.
 • Ward (Noun): Phòng bệnh.
 • Medical History (Noun): Lịch sử bệnh sử.
 • Consultation (Noun): Tư vấn y tế.

Một sô câu ví dụ liên quan đến “bệnh nhân” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. The doctor performed a thorough diagnosis to identify the cause of the patient’s symptoms before recommending a course of treatment.
  • Bác sĩ thực hiện một cuộc chẩn đoán kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân của triệu chứng của bệnh nhân trước khi đề xuất một liệu pháp điều trị.
 2. During the recovery period, the patient diligently followed the prescribed therapy and attended regular consultations to monitor progress.
  • Trong giai đoạn hồi phục, bệnh nhân chăm chỉ tuân theo phương pháp điều trị được kê đơn và tham gia các cuộc tư vấn định kỳ để theo dõi tiến triển.
 3. The caregiver provided compassionate care, creating a comfortable environment in the hospital ward for the elderly patient.
  • Người chăm sóc cung cấp chăm sóc đầy lòng nhân ái, tạo ra một môi trường thoải mái trong phòng bệnh cho bệnh nhân già.
 4. The medical history of a patient is crucial for accurate diagnosis, as it provides insights into previous illnesses and treatments.
  • Lịch sử bệnh sử của một bệnh nhân là quan trọng để đưa ra chẩn đoán chính xác, vì nó cung cấp thông tin về các bệnh và điều trị trước đó.
 5. After receiving the prescription from the doctor, the patient visited the pharmacy to fill the medication and start the recommended treatment plan.
  • Sau khi nhận đơn thuốc từ bác sĩ, bệnh nhân đến nhà thuốc để nhận thuốc và bắt đầu kế hoạch điều trị được đề xuất.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM