Xưởng Sữa Chữa Ô Tô Tiếng Anh Là Gì?

0
3907

Xưởng sữa chữa ô tô tiếng Anh gọi là car repair workshop
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xưởng sửa chữa ô tô có thể bạn quan tâm:

 • Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăng
 • Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệt
 • Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệt
 • Fan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạt
 • Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điện
 • Flare /flɛː/: đèn báo khói
 • Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
 • Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửa
 • Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khí
 • Engine /ˈɛndʒɪn/: động cơ
 • Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số
 • Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăng
 • jack /dʒæk/: cái kích
 • Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe dự phòng
 • Lug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: dụng cụ tháo lốp xe

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng sữa chữa ô tô tiếng Anh là gì?.

3.7/5 - (180 bình chọn)