Home Học tiếng Anh Từ điển Vòng tuần hoàn tiếng anh là gì

Vòng tuần hoàn tiếng anh là gì

Vòng tuần hoàn tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “cycle”.Vòng tuần hoàn một khái niệm trong khoa học và y học, nó liên quan đến sự lưu thông của chất và năng lượng qua một chuỗi các giai đoạn hoặc vị trí cụ thể. Phiên âm cùa từ “cycle” như sau:

 • Theo US: /ˈsaɪ.kəl/
 • Theo UK: /ˈsaɪ.kəl/

Vòng tuần hoàn trong tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “vòng tuần hoàn”:

 • Cycle (Chu kỳ): Chuỗi các sự kiện lặp lại theo một thứ tự nhất định.
 • Circulation (Sự lưu thông): Sự lưu chuyển hoặc phân phối của một chất lỏng hoặc chất khí trong một hệ thống.
 • Recycle (Tái chế): Quá trình chuyển đổi và sử dụng lại tài nguyên để giảm thiểu lượng rác thải.
 • Life Cycle (Chu kỳ sống): Chu kỳ phát triển và sinh tồn của một sinh vật từ khi sinh ra đến khi chết.
 • Economic Cycle (Chu kỳ kinh tế): Chu kỳ tăng trưởng và suy thoái trong nền kinh tế.
 • Water Cycle (Chu kỳ nước): Chu kỳ bay hơi, tạo mây, và mưa trong quá trình nước trải qua trái đất.
 • Biogeochemical Cycle (Chu kỳ hóa học sinh học địa): Chu kỳ lưu chuyển các yếu tố hóa học quan trọng trong môi trường sống.
 • Carbon Cycle (Chu kỳ carbon): Chu kỳ lưu chuyển carbon giữa không khí, đất, và các hệ sinh quả.
 • Nitrogen Cycle (Chu kỳ nitơ): Chu kỳ lưu chuyển nitơ giữa khí quyển, đất, và các hệ sinh quả.
 • Industrial Cycle (Chu kỳ công nghiệp): Chu kỳ sản xuất, tiêu thụ, và tái chế trong quy trình sản xuất công nghiệp.

Dưới đây là 4 câu ví dụ liên quan đến “vòng tuần hoàn” trong tiếng Anh và được dịch ra tiếng Việt:

 1. The water cycle plays a crucial role in maintaining a balance of moisture on Earth, involving processes such as evaporation, condensation, and precipitation. =>Chu kỳ nước đóng vai trò quan trọng trong duy trì sự cân bằng độ ẩm trên Trái Đất, bao gồm các quá trình như bay hơi, ngưng tụ, và mưa.
 2. During the economic cycle, periods of prosperity are often followed by economic downturns, creating a pattern of growth and recession. =>Trong chu kỳ kinh tế, các giai đoạn thịnh vượng thường được theo sau bởi suy thoái kinh tế, tạo ra một mô hình của sự phát triển và suy thoái.
 3. Recycling helps to reduce the environmental impact of waste, as materials are collected, processed, and reused in a continuous cycle.=>Việc tái chế giúp giảm thiểu tác động môi trường từ chất thải, khi vật liệu được thu gom, xử lý, và sử dụng lại trong một chu kỳ liên tục.
 4. The life cycle of a butterfly involves stages such as egg, larva, pupa, and adult, showcasing the transformation from one form to another. =>Chu kỳ sống của một con bướm bao gồm các giai đoạn như trứng, ấu trùng, bán phấn, và người trưởng thành, thể hiện quá trình biến đổi từ một hình thức sang hình thức khác.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM