Home Học tiếng Anh Từ điển Viêm túi mật tiếng anh là gì

Viêm túi mật tiếng anh là gì

Viêm túi mật tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “cholecystitis”.Viêm túi mật là một tình trạng nghẽn của túi mật, cơ quan nhỏ có trong gan nơi mà mật được lưu trữ trước khi được đưa vào ruột để hỗ trợ quá trình tiêu hóa chất béo. Phiên âm của từ “cholecystitis”:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Phiên âm: /ˌkoʊləsɪsˈtaɪtɪs/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Phiên âm: /ˌkəʊlɪsɪsˈtaɪtɪs/

Viêm túi mật tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “viêm túi mật” trong tiếng Anh:

 • Gallbladder: /ˈɡɔlˌblædər/ – Túi mật
 • Inflammation: /ˌɪnfləˈmeɪʃən/ – Sự viêm nhiễm
 • Cholecystitis: /ˌkoʊləsɪsˈtaɪtɪs/ – Viêm túi mật
 • Bile: /baɪl/ – Mật
 • Choledocholithiasis: /ˌkoʊlɪdoʊˌkɒlɪˈθaɪəsɪs/ – Bệnh đường mật nhiễm sỏi
 • Abdominal pain: /ˈæbdəmɪnl peɪn/ – Đau bụng
 • Jaundice: /ˈdʒɔːndɪs/ – Bệnh vàng da
 • Cholesterol: /kəˈlestərɒl/ – Cholesterol
 • Biliary colic: /ˈbɪliəri ˈkɒlɪk/ – Cơn đau do tắc nghẽn đường mật
 • Laparoscopic surgery: /ˌlæpəˈrɒskəpɪk ˈsɜːrdʒəri/ – Phẫu thuật thủ phẫu

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “viêm túi mật” trong tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt:

 1. English: What are the common causes and risk factors associated with cholecystitis, and how is it different from other gallbladder conditions? Vietnamese: Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ phổ biến liên quan đến viêm túi mật, và nó khác biệt như thế nào so với các tình trạng túi mật khác?
 2. English: In cases of acute cholecystitis, what are the typical symptoms, and how urgent is the need for medical attention? Vietnamese: Trong trường hợp viêm túi mật cấp tính, triệu chứng điển hình là gì, và cần thiết phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức không?
 3. English: What imaging techniques are commonly used to diagnose cholecystitis, and how accurate are these methods in detecting inflammation of the gallbladder? Vietnamese: Các kỹ thuật hình ảnh nào thường được sử dụng để chẩn đoán viêm túi mật, và độ chính xác của chúng trong việc phát hiện viêm nhiễm túi mật là bao nhiêu?
 4. English: Can chronic cholecystitis lead to long-term complications, and what measures can be taken to manage and prevent recurrent episodes? Vietnamese:Viêm túi mật mãn tính có thể dẫn đến những vấn đề phức tạp lâu dài không, và có những biện pháp nào có thể được thực hiện để quản lý và ngăn chặn các cơn tái phát?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM