Home Chưa phân loại Viêm mũi dị ứng tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Viêm mũi dị ứng tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Viêm mũi dị ứng” có nghĩa là allergic rhinitis với phiên âm /əˈlɜːrdʒɪk raɪˈnaɪtɪs/

Một số cụm từ liên quan đến “viêm mũi dị ứng”:

  • Hay fever – /ˈheɪ ˌfiːvər/: Cảm giác sốt nhẹ, thường gặp trong mùa hoa phấn
  • Nasal congestion – /ˈneɪzəl kənˈdʒɛstʃən/: Tắc nghẽn mũi
  • Sneezing – /snizɪŋ/: Hắt hơi
  • Itchy nose – /ˈɪtʃi noʊz/: Ngứa mũi
  • Runny nose – /ˈrʌni noʊz/: Chảy nước mũi
  • Allergen – /ˈæl.ə.dʒən/: Chất gây dị ứng

10 câu ví dụ tiếng Anh về “viêm mũi dị ứng” được dịch sang tiếng Việt

1. She suffers from allergic rhinitis every spring.

=> Cô ấy mắc bệnh viêm mũi dị ứng mỗi mùa xuân.

2. The doctor prescribed medication to alleviate the symptoms of allergic rhinitis.

=> Bác sĩ kê đơn thuốc để giảm nhẹ các triệu chứng của viêm mũi dị ứng.

3. Allergic rhinitis can be triggered by various allergens such as pollen and dust.

=> Viêm mũi dị ứng có thể được kích thích bởi nhiều chất gây dị ứng như phấn hoa và bụi.

4. During high pollen seasons, people with allergic rhinitis may experience more severe symptoms.

=> Trong mùa phấn hoa cao, những người mắc viêm mũi dị ứng có thể trải qua các triệu chứng nặng hơn.

5. He visited an allergist to determine the specific allergens causing his allergic rhinitis.

=> Anh ấy đến thăm bác sĩ nhiễm dịch để xác định chất gây dị ứng cụ thể làm kích thích viêm mũi dị ứng của mình.

6. Some common treatments for allergic rhinitis include antihistamines and nasal corticosteroids.

=> Một số phương pháp điều trị phổ biến cho viêm mũi dị ứng bao gồm antihistamines và corticosteroid mũi.

7. Allergic rhinitis can interfere with daily activities due to persistent sneezing and congestion.

=> Viêm mũi dị ứng có thể làm ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày do hắt hơi liên tục và tắc nghẽn.

8. If you suspect you have allergic rhinitis, consult with an allergist for proper diagnosis.

=> Nếu bạn nghi ngờ mình mắc viêm mũi dị ứng, hãy tham khảo ý kiến của một bác sĩ nhiễm dịch để có chẩn đoán chính xác.

9. The itchy nose and watery eyes are common symptoms of allergic rhinitis.

=> Mũi ngứa và mắt chảy nước là các triệu chứng phổ biến của viêm mũi dị ứng.

10. People with allergic rhinitis should avoid exposure to known allergens to manage their symptoms.

=> Những người mắc viêm mũi dị ứng nên tránh tiếp xúc với những chất gây dị ứng đã biết để kiểm soát các triệu chứng của họ.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.