Home Học tiếng Anh Từ hạn định là gì? Cách dùng từ hạn định trong tiếng anh

Từ hạn định là gì? Cách dùng từ hạn định trong tiếng anh

Từ hạn định là gì? Cách dùng từ hạn định trong tiếng anh

Từ hạn định là một trong những cấu trúc quan trọng trong ngữ pháp tiếng anh. Vì thế, JES đã tổng hợp các kiến thức cần thiết trong cấu trúc ngữ pháp này để giúp các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu. Hi vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn

1. Định nghĩa

Các từ hạn định hay chỉ định từ là những từ thường được đặt trước các danh từ xác định để chỉ một người/sự việc/sự vật cụ thể hoặc đặc biệt mà bạn đang đề cập đến.
Từ hạn định (DETERMINERS) là từ đứng trước một danh từ hoặc một cụm danh từ và trước một tính từ. Do đó mà từ hạn định không thể đứng một mình mà phải có một danh từ hoặc một cụm danh từ theo sau.

2. Phân loại từ hạn định

Loại Từ hạn địnhLiệt kêVí dụ
Mạo từa, an, theI saw a girl last night.
Từ hạn định chỉ địnhthis, that, these, thoseLook at these flowers!
Từ hạn định sở hữumy, his, her, your, our, their, itsMy father works at a big insurance company.
Từ chỉ số lượngall, every, most, many, much, some, few, little, any, no…We don’t have many eggs. We don’t have much money.
Số từone, two, three, first, second, third,…..I ordered two cakes. She won third prize.
Từ hạn đinh Nghi vấnwhose, which, whatWhose car did you borrow? Which books have you read?

3. Cách dùng từng loại từ hạn định

a. Mạo từ (Articles)

 • Mạo từ là Từ hạn định phổ biến nhất.
 • Gồm 3 từ: a, an, the
 • Mạo từ được chia thành 2 loại: Mạo từ xác định và không xác định.

Mạo từ không xác định

(a / an)

Mạo từ xác định

(the)

Dùng vớidanh từ số ítcho mọi danh từ (số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được)
Dùng khingười nghe / người nói chưa biết gì về đối tượng được nói đến hoặc chỉ biết một cách chung chungkhi người nói / người nghe đã biết được đối tượng đang nói đến là ai
Ví dụ
 • He met a girl last night.
 • The girl is kind and lovely.
 • The red wine

b. Từ hạn định sở hữu (Possessive Determiners)

Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, được dùng để chỉ việc ai đó đang “sở hữu” một thứ gì đó.
Gồm 7 từ: my, your, his, her, our, its, their
Ví dụ:

 • We sold our house last week.
 • Your wish is my commend.
 • Her dress is from the latest collection.

Lưu ý:

 • Không nhằm lẫn Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, với Đại từ sở hữu.
 • Phân biệt ITS (của nó) với IT’S (= IT + IS):
  • The cat licks its fur. => Con mèo liếm lông của nó.
  • It’s raining. = It is raining. => Trời đang mưa.
  • Look at the train! It’s comming. = It is comming => Nhìn tàu hỏa kìa! đang tiến đến.

c. Từ hạn định chỉ định (Demonstrative Determiners)

Từ hạn định chỉ định dùng để chỉ sự xa hay gần của ai đó với người nói.
Gồm 4 từ: this, that, these, those

gầnxa
số ítthisthat
số nhiềuthesethose

Ví dụ:

 • I like this color.
 • That man over there looks scary.
 • These books belong to mine.
 • Can you see those buildings?

d. Từ chỉ số lượng (Quantifiers )

Từ hạn định chỉ số lượng là những từ mô tả số lượng của một cụm danh từ.

Chỉ dùng với danh từ đếm đượcChỉ dùng với danh từ không đếm đượcDùng cho cả hai loại danh từ
 • a few
 • a number of
 • several
 • many
 • a majority of
 • every
 • a little
 • a great deal of
 • a large amount of
 • much
 • all
 • a bit of
 • a lot of / lots of
 • no / none
 • not any
 • plenty of
 • any
 • some

Ví dụ:

 • I buy every book from this author.
 • All students from this school passed the entrance exam.
 • She had no money.

Từ hạn định trong tiếng Anh

e. Từ hạn định: ENOUGH

Enough = “đủ”. Công thức dùng với từ hạn định Enough:

 • Enough + danh từ
 • Tính từ / Trạng từ / Động từ + Enough

Ví dụ:

 • There are enough chairs for everyone here. => danh từ “chair”
 • I hadn’t trained enough for the job. => động từ “train”
 • This house isn’t big enough for us. => tính từ “big”
 • We didn’t leave early enough. => trạng từ “early”

f. Số từ (Numbers)

Gồm số đếm và số thứ tự:

 • Số đếm: one, two, three,….
 • Số thứ tự: first, second, third,…

Ví dụ:

 • There are about two hundred (200) people on the street.
 • He has just made his second score.
 • The first three people who answer correctly will get a present.

g. Từ hạn định chỉ Sự khác biệt

Có 3 từ hạn định chỉ sự khác biệt. Đó là: another, other và the other. Cách dùng:
Another: Dùng để chỉ một cái gì đó khác, hoăc thêm vào cái đã nói đến trước đó. Dùng với danh từ số ít.

 • Would you like another cup of coffee? => thêm 1 cốc cà phê nữa
 • Another reason to reject his offer is…. => thêm 1 lý do nữa là…

Other: dùng để chỉ một cái gì đó khác hẳn với cái đã nói đến trước đó. Dùng với danh từ số nhiều

 • I have no other ideas. => ý kiến khác
 • There are other jobs you could try. => công việc khác

The other: dùng để chỉ đến (những) cái còn lại trong (những) cái đã nói đến trước đó. Dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều

 • I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series. => Những cuốn còn lại trong series
 • Where is the other box of candy? => Hộp kẹo còn lại

h. Từ hạn đinh Nghi vấn (Interrogative Determiners)

Từ hạn định nghi vấn bao gồm 3 từ: which, what, whose.

 • Whose dùng để thể hiện ý “thuộc về ai đó”. Whose thường được dùng nhiều trong các câu liên quan đến Mệnh đề quan hệ – Đại từ quan hệ.
 • What dùng để hỏi thông tin cụ thể về một điều gì đó.
 • Which cũng dùng để hỏi thông tin cụ thể về một điều gì đó, nhưng là từ một tập hợp đã cố định sẵn.

Ví dụ:

 • What sports do you like?
 • Which dress do you like? The red one or the green one?
 • Whose iPhone was stolen?

XEM THÊM: Chi tiết về giới từ trong tiếng Anh bạn cần biết

Các từ hạn định trong tiếng Anh

Bài tập áp dụng và đáp án

Bài tập 1: Điền Much, many, few, little phù hợp
1 She isn’t very popular. She has … friends.
2 Ann is very busy these days. She has …. free time.
3 I’m not very busy today. I haven’t got …. to do.
4 Did you take …. pictures when you were on America?
5 This is a very modern city. There are …. old building.
Bài tập 2: Điền little/a little/few/a few phù hợp
1 Gary is very busy these days. He has …. for other things.
2 Do you mind if I ask you …. question?
3 Listen carefully. I’m going to give you …. advice.
4 It’s not a very interesting place to visit, so ….tourises come here.
5 James wouldn’t be a good doctor. He’s got …. patience.
Đáp án:
Bài tập 1:
1 few
2 little
3 much
4 many
5 few
Bài tập 2:
1 little time
2 a few
3 a little
4 few
5 little

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM