Tổng hợp những mẫu giấy giới thiệu hay dùng nhất

0
1464
Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu được dành cho các cá nhân trong doanh nghiệp sử dụng khi muốn liên hệ công tác với các cơ quan hành chính hoặc các tổ chức doanh nghiệp khác. Hôm nay JES sẽ tổng hợp những mẫu giấy giới thiệu hay dùng nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây, để hiểu hơn về giấy giới thiệu.

Giấy giới thiệu 2 liên dùng chung cho nhiều trường hợp

ĐƠN VỊ:…………….
………………………..
SỐ:………………/GT
GIẤY GIỚI THIỆU
Giới thiệu:………………………….
Chức vụ:……………………………
Được cử đến:……………………..
Để:…………………………………..
………………………………………
Có giá trị từ……đến…năm 20….
Ngày…..tháng……..năm……
Thủ trưởng đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ:………………/GT

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:.………………………………………Trân trọng giới thiệu:………………………………………
Chức vụ:………………………………………..
Được cử đến:…………………………………………..
Để:……………………………………………………………
………………………………………………………………..
Đề nghị…………………..giúp đỡ …………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị từ…………….đến…………….năm 20……
Ngày…………tháng…………năm………..
                       Thủ trưởng đơn vị

Giấy giới thiệu cập nhật mới nhất

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN…… (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
Số: ……(3)
Vv:……………………
(4).……….., ngày ……tháng … năm 20.…

                                                            (4)…………, ngày ……tháng … năm 20.…

GIẤY GIỚI THIỆU
……………… 2 trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) ……………………………………………5 ………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………………………………..
Được cử đến: ……………………………………..6 ……………………………..
Về việc: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ………………………………………../.
Giấy này có giá trị đến hết ngày ………………………………………../.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.
 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên
  • (1) Tên cơ quan hay tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị mà ban hành văn bản này.
  • (2) Tên cơ quan và tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan và tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Địa danh, ngày tháng năm
  • (5) Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được giới thiệu.
  • (6) Tên cơ quan và tổ chức được giới thiệu.

Giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng

Tên cơ quan, tổ chức (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…./…….ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Ngân hàng ……………………………………………………………………………..
Giới thiệu ông, bà: ………………………………………..Chức vụ:…………………………..
Được cử đến: ……………………………………………………………………………………..
Về việc: …………………….
Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà ………………………………… hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Giấy giới thiệu hai liên

Giấy giới thiệu chuyển trường

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường……………………………………………………………………
Hiệu trưởng Trường ………………………………………………………………………………
Em:………………………………………………….………………………….……………………………
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….……
Nơi sinh:………………………………………….…………………………………………………………
Là học sinh lớp ………..…………………….…………… năm học ……………..………. của Trường chúng tôi.
Nay chuyển đến Trường ………………………..……………………………………………….
Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………..…………………………………………..
được học tại Quý trường.
Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.
                                         …………, ngày …….tháng …….năm 20…
                                                               HIỆU TRƯỞNG

Giấy giới thiệu đi đăng ký xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Công an quận ………………………………………………………………………..
ĐẠI HỌC…………………………………………………………………………………………..
Trân trọng giới thiệu
Anh (chị) ………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:………………./…………..……../………..…….Giới tính: Nam/Nữ
CMND số:…………………… ngày cấp ……/……./……… Nơi cấp:………………………
Hiện là sinh viên năm lớp ………. Khoa: ………………………………………………….
Khóa học…………………………hệ đào tạo ………………………………………………….
Đến liên hệ: tại Công an Quận …………………để làm thủ tục đăng ký xe……….
Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ………..để sinh viên:…………hoàn thành nhiệm vụ.

  …….., ngày ……. tháng ……… năm ………..

HIỆU TRƯỞNG

Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là hình thức một đơn vị/cá nhân hay một tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân hoặc tổ chức của mình.
Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị và cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng bảo đảm để cá nhân có thể có những quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm mục đích hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc và tránh nhầm lẫn.
Một số mẫu Giấy giới thiệu thường gặp:

XEM THÊM: Mẫu giấy giới thiệu được công ty sử dụng nhiều nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Trong vài trường hợp, chúng ta sẽ cần dùng đến giấy giới thiệu. Với những chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn đọc chọn được mẫu giấy giới thiệu phù hợp cho mình.

5/5 - (100 bình chọn)