[Tổng hợp] Mẫu công văn đề nghị thông dụng

0
1646
Mẫu công văn đề nghị

Mẫu công văn đề nghị được xem là một trong những biểu mẫu văn bản được sử dụng phổ biến hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay. Các mẫu công văn đề nghị được sử dụng trong các trường hợp khác nhau với mục đích đề nghị với cấp trên về những mong muốn cũng như các nhu cầu của cá nhân hay tập thể. Dưới đây, chúng tôi tập hợp những mẫu công văn đề nghị được sử dụng thông dụng nhất hiện này.

Mẫu công văn đề nghị của doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

CÔNG VĂN

Đề nghị của doanh nghiệp về viêc ………………..
Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố
Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….
Trực thuộc Bộ, Tổng công ty: …………………………………………………………………..
Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp: …………………………………………………..
Cơ quan ra quyết định thành lập: ………………………………………………………………
Địa chỉ nơi doanh nghiệp đóng: ………………………………………………………………..
Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
                                                                 …………, ngày….tháng….năm….
                                                            Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh (thành phố)
                                                                               (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

 
Mẫu công văn đề nghị thang bảng lương

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất nhập khẩu

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
……………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …….………., ngày…..tháng…..năm…….

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

[01]Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: □
Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: □

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế)
I- THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ:
[02] Tên người nộp thuế …………………………………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

[04] CMND/Hộ chiếu số……..: Ngày cấp: ……/…../….. Nơi cấp: ….. Quốc tịch:………
[05] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
[06] Quận/huyện: …………………… [07] Tỉnh/thành phố: ……………………………….
[08] Điện thoại: ……………….. [09] Fax: ………….. [10] Email: ……………………….
[11] Tên đại lý hải quan (nộp thuế theo ủy quyền): ………………………………………..

[12] Mã số thuế:

[13] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
[14] Quận/huyện: …………………………. [15] Tỉnh/thành phố: …………………………
[16] Điện thoại: …………….. [17] Fax: ………………. [18] Email: ………………………
[19] Hợp đồng đại lý hải quan số: …………… ngày ……………………………………….
II – NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN):
1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TTLoại thuếSố, ngày tờ khai hải quan, tờ khai bổ sungSố, ngày Quyết định, ấn định thuếSô tiền thuế đã nộp vào tài khoảnSố tiền thuế được hoànSố tiền đề nghị hoànLý do đề nghị hoàn
Thu NSNNTạm thu
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
 …
Tổng cộng: (bằng chữ)

2. Thông tin về hàng hóa đề nghị hoàn thuế:
2.1. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng:
□ Có, số chứng từ thanh toán ………………………………………………………………………………………………………
□ Không.
2.2. Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng
□ Có
□ Không
2.3. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất
a. Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam:
b. Tỷ lệ mức khấu hao và phân bổ trị giá hàng hóa:
c. Thực hiện theo hình thức thuê
□ Có
□ Không
3. Hình thức hoàn trả:
Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan số……ngày ………….
Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp thuộc tờ khai hải quan số ….. ngày ………………….
Hoàn trả trực tiếp:
Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………….Bằng chữ: …………………………………………….
Hình thức hoàn trả:
□ Chuyển khoản: Tài khoản số: ………. Tại Ngân hàng (KBNN) ………………………
□ Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ……………………………..
Hồ sơ, tài liệu kèm theo (10):
……………………………………………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính;
……………………………………………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính;
…………………………………………………………………….: 01 bản chụp/01 bản chính.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN
Họ và tên: …………………………………..
Chứng chỉ hành nghề số: ………………
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Mẫu công văn xin kinh phí

Mẫu công văn xin kinh phí

[TÊN CÔNG TY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Công văn
V/v xin kinh phí …………………………………………………………………………………..
Kính gửi: Ban lãnh đạo…………………………………………………………………………..
Căn cứ theo Quyết định ……………….của Công ty…………………………………………..
Căn cứ theo tình hình thực tế:………………………………………………………………….
Nhằm mục đích……………………Tên phòng ban / đơn vị] xin trình lên………………. xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:…………………………………………………
[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……………:

STTKhoản mục chi phíSố lượngĐơn giá (dự tính)Thành tiền
 1
 2
 3

Tổng kinh phí là:……………………………………………………………………(Ghi chữ)
Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty.
                                                         ………Ngày ………. tháng ………. năm ……..
                                                                             Người đề xuất
                                                                             (Ký rõ họ tên)

Mẫu công văn xin chuyển ngạch công chức

UBND ………………
SỞ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ………………
V/v đề nghị chuyển ngạch công chức…(1)….
             ……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………
Căn cứ:……………………………………………………………………………………………..
Sau khi xem xét hồ sơ và đối chiếu với các tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch ……… Sở Công Thương đề nghị…………… xem xét chuyển ngạch cho các cán bộ công chức (có danh sách kèm theo) nhằm phù hợp với vị trí, chuyên môn nghiệp vụ được giao và cơ cấu ngạch công chức của ngành.
Sở Công Thương gửi ………………………… xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Sở;
– Lưu VT, VP, ….(4)…..
GIÁM ĐỐC (5)
(Ký tên, dấu)
Họ và tên

 

Mẫu công văn đề nghị về việc thẩm định giá

UBND ………………
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………
V/v đề nghị thẩm định giá
……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………….
Căn cứ:……………………………………………………………………………………………..
Để có cơ sở ………….. kính đề nghị ………….. thẩm định giá ………….. để Sở Công Thương có cơ sở thực hiện.

SttSản phẩmThông số kỹ thuậtĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
1
Tổng cộng

Rất mong sự hợp tác …………………………………………………………………………….

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, ….(1)…., ….(6)…..
GIÁM ĐỐC (7)
(Ký tên, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:
(1) Chữ viết tắt tên đơn vị, phòng ban soạn thảo.
(2) Tên cơ quan thẩm định giá.
(3) Các văn bản làm căn cứ pháp lý.
(4) Nội dung thực hiện.
(5) Nội dung thẩm định.
(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản, số lượng bản phát hành (nếu cần).
(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC” và nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.
Mẫu công văn đề nghị thẩm định giá

Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGƯNG CUNG CẤP INTERNET
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÌNH PHƯỚC
Tôi tên là:………………………………………………………………………………………….
Số CMND: ………………………………..Cấp ngày…………………………………………….
Hiện trú tại:………………………………………………………………………………………..
Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………….
Nay tôi làm công văn đề nghị Công ty ……………… tạm ngưng cung cấp dịch vụ…….. tại địa chỉ:
Kể từ ngày: ……………………..đến ngày:…………………………………………………..
Lý do:……………………………………………………………………………………………..
Tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán hóa đơn theo quy định chung.
                                              ………….., ngày …….. tháng …….. năm 20……
                                                                            Khách hàng
                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)
 

Mẫu công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-
                                                           ……….., ngày…tháng…năm…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội………………………………………..
Đơn vị (Công ty): ………………………………………………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………………………………..
Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:…………………………………………………………………………………………
Mã số cơ quan lao động cấp: …………………………………………………………………
Hiện tại đơn vị có nhu cầu sử dụng đăng ký danh sách lao động như sau:
1/. Tổng số lao động theo danh sách đăng ký: ………….. người
(Chia ra: Nam……………. người; Nữ…………….người)
2/. Số lao động đăng ký lần đầu (tăng mới): ……………người
(Chia ra: Nam……………… người; Nữ……………. người)
Trong đó có:
– Số lao động có hộ khẩu tỉnh ……………………. Người
(Chia ra: Nam……………. người; Nữ…………….người)
+ Số lao động có tay nghề (qua trường lớp đào tạo): ……… người
(Chia ra: Nam……………… người; Nữ……………. người)
+ Số lao động không có tay nghề: ………………………. Người
(Chia ra: Nam……………… người; Nữ…………….người)
Đơn vị sẽ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng lao động.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề

(1) 
(2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
—————————

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập
trung tâm dạy nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

Kính gửi:………………………………………………………………………………………….
Lý do thành lập trung tâm dạy nghề: ………………………………………………………
Tên trung tâm dạy nghề: ……………………………………………………………………….
Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………
Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): …………………………………………………………….
Số điện thoại:…………………… Fax: ……………………. Email: ………………………..
Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: …………………………………………………
Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ……………………………………………………………..
Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ……………………………………..
Diện tích đất sử dụng:……………. Diện tích xây dựng: ………………………………….
Vốn đầu tư: ……………………………………………………………………………………….
Thời hạn hoạt động: …………………………………………………………………………….
(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)
Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.
                                                               (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Hy vọng với những chia sẽ về những mẫu công văn đề nghị, mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Bạn đọc sẽ tìm được mẫu công văn phù hợp với nhu cầu của mình.

5/5 - (100 bình chọn)