Tổng hợp các mẫu công văn hay dùng nhất hiện nay

0
2589
Mau-cong-van

Mẫu công văn là văn bản được sử dụng phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay. Tùy vào từng trường hợp sẽ có những mẫu công văn khác nhau. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số mẫu công văn thông dụng.

Mẫu công văn đôn đốc/ chấn chỉnh/ nhắc nhở

TÊN DOANH NGHIỆP/ĐƠN VỊ

—————
Số: ………./CV-….
V/v:………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         ……., ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………
Kể từ thời điểm ban hành quy chế/ chính sách/ chủ trương hoặc từ thời điểm ban hành các văn bản pháp luật đến nay, nhận thấy:
Các vấn đề, và công việc đã được thực hiện, những ưu điểm và thuận lợi, cũng như các khuyết điểm và những tồn tại cần điều chỉnh và khắc phục hoặc cần triển khai nhanh chóng, đạt hiệu quả tốt hơn;
Đề xuất một vài phương hướng hay giải pháp giải quyết các tồn đọng còn lại và có yêu cầu cụ thể cần thực hiện trong phương án, giải pháp mới đề ra (nếu có);
Hướng dẫn những điểm lưu ý và khuyến khích để thực hiện tốt công việc và nhiệm vụ được giao phó;
Nêu rõ thời hạn để thực hiện phương án và giải pháp.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở,… thực hiện đúng, đủ, chính xác các phương hướng, giải pháp đã đề ra theo mẫu công văn. Trong trường hợp có những bất lợi, khó khăn hoặc vướng mắc khi thực hiện, gửi công văn/báo cáo chi tiết để các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền cùng nghiên cứu và đưa ra các phương án giải quyết cụ thể.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên ………..;
Lưuu: VT, ..(4)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC 

(Ký, đóng dấu)

Địa chỉ: Số nhà… đường/thôn…. phường/xã…, quận/huyện… tỉnh/thành phố….
Điện thoại:………………………………….. Fax:……………………………………………..
Email:………………………………………….Website:………………………………………….

Mẫu công văn giải thích

TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ/CƠ QUAN

—————
Số:……………..CV……….
V/v:………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………..
– Về phần nội dung:
Cần nêu rõ nội dung các yêu cầu cần giải thích về vấn đề gì;
Trả lời và giải thích các yêu cầu của người yêu cầu;
Nêu rõ nội dung, cũng như yêu cầu cần thực hiện trong thời gian sắp tới.
– Phần kết thúc: Giải thích, phân tích thêm ý nghĩa của chính sách, quy chế đang áp dụng, mong muốn, nguyện vọng của cơ quan, đơn vị và tổ chức soạn công văn giải thích.
Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
Như trên……………
Lưu:……. VT………

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Địa chỉ: Số nhà… đường/thôn…. phường/xã…, quận/huyện… tỉnh/thành phố…………
Điện thoại:………………………………….. Fax:……………………………………………….
Email:………………………………………….Website:………………………………………….
Công văn đề nghị

Mẫu công văn thông báo

TÊN ĐƠN VỊ/CƠ QUAN RA THÔNG BÁO

—————
Số: ………./CV-….
V/v:………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………
– Về phần nội dung công văn thông báo:
Nêu rõ các nội dung muốn thông báo;
Nguyên nhân và lý do phát sinh thông báo này;
– Về phần kết thúc công văn thông báo: Trình bày rõ các mong muốn và nguyện vọng trong thời gian sắp tới.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên ……………..;
…………………………;
Lưu: VT, ……………….

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Địa chỉ: Số nhà… đường/thôn…. phường/xã…, quận/huyện… tỉnh/thành phố…………
Điện thoại:………………………………….. Fax:……………………………………………….
Email:………………………………………….Website:………………………………………….
XEM THÊM: Công văn đòi nợ theo mẫu dùng cho doanh nghiệp, cá nhân

Mẫu công văn giải trình

TÊN ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP/CƠ QUAN GIẢI TRÌNH

—————
Số: ………./CV-….
V/v: …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………..
– Về phần nội dung công văn giải trình:
Trình bày tóm tắt về các nội dung được yêu cầu giải trình;
Nêu rõ các nội dung cần giải trình theo yêu cầu của cấp trên hay tổ chức, đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ thể có thẩm quyền;
Nêu rõ các khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, quy chế hoặc thực hiện yêu cầu và nguyên nhân dẫn đến việc chưa thực hiện được;
Căn cứ pháp lý, căn cứ thực tế dẫn đến việc phải giải trình hoặc nêu lý do và nguyên nhân cần thực hiện việc giải trình;
– Về phần kết thúc công văn giải trình: Cam kết thực hiện hoặc có thể trình bày rõ các mong muốn, nguyện vọng trong thời gian sắp tới.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên ..……..;
…………………….;Lưu: VT, ..……..
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu)

Địa chỉ: Số nhà… đường/thôn…. phường/xã…, quận/huyện… tỉnh/thành phố…………
Điện thoại:………………………………….. Fax:……………………………………………….
Email:………………………………………….Website:………………………………………….

Mẫu công văn xin quyết toán thuế

CÔNG TY ………………….

————-

Số: …/2016/CV-CT

V/v: xin được quyết toán thuế

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-
 
…………………., ngày … tháng … năm ……

 
Kính gửi: Chi cục thuế quận  ….., thành phố……
Tên công ty:……………………………………………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……… do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…….. cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/…………
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………
Công ty Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:
Công ty Chúng tôi được thành lập vào năm ….. và là đơn vị do Chi cục thuế quận …………. quản lý. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Chúng tôi đã chưa thực hiện quyết toán thuế lần nào. Nay bằng công văn xin quyết toán thuế này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét và chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở đơn vị: ……………………………………………………………………………………………..
Niên độ quyết toán từ năm …………….. đến……………………………………………….
Nội dung xin được quyết toán:………………………………………………………………(Thuế GTGT, Thuế TNDN,….)
Thời gian xin được quyết toán:…………………………………………………………………
Công ty……………………..mong nhận được sự quan tâm và chấp thuận, tạo điều kiện giúp đỡ của quý Cơ quan.
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu CT.

CÔNG TY ……………..

Công văn đề nghị khen thưởng

Mẫu công văn đề nghị khen thưởng

CÔNG VĂN
Đề nghị của doanh nghiệp về viêc ………………..
Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố
Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….
Trực thuộc Bộ, Tổng công ty: ……………………………………………………………………
Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp: ……………………………………………………
Cơ quan ra quyết định thành lập: ………………………………………………………………
Địa chỉ nơi doanh nghiệp đóng: ………………………………………………………………..
Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
                                                       ………., ngày….tháng….năm….
                                                Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh (thành phố)
                                                                  (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu công văn về việc yêu cầu bồi thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………….
Họ và tên người yêu cầu bồi thường: ……………………………………………………….
Giấy tờ chứng minh nhân thân:………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại (nếu có):………………………………………………………………………………
Email (nếu có):…………………………………………………………………………………….
Là: ………………………………………………………………………………………………….
Căn cứ: (nếu có)…………………………………………………………………………………..
Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ gây thiệt hại:……………………..
Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế gây ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ:……………………………………………………………………………….
Trên cơ sở đó, tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các nội dung:
I. THIỆT HẠI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có), cách tính và mức yêu cầu bồi thường như sau: ………………………………………………………………………………………………………..
2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có), cách tính và mức yêu cầu bồi thường : ………………………………………………………………………………
3. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (nếu có), cách tính và mức yêu cầu bồi thường : …..……………………………………………………………………………………
4. Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (nếu có), cách tính và mức yêu cầu bồi thường : …………………………………………………………………………………….
5. Thiệt hại về tinh thần (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …………….
6. Các chi phí khác được bồi thường (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: ………………………………………………………………………………………………………..
Tổng số tiền yêu cầu bồi thường: ……………………………………………(đồng)
(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………)
II. ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG (nếu có)
1. Kinh phí đề nghị tạm ứng
Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tôi đề nghị được tạm ứng kinh phí bồi thường cho các khoản sau:
1.1. Thiệt hại về tinh thần
Số tiền đề nghị tạm ứng là:…………………………………………………………..đồng
(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………. )
Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):……………………………………………………..
1.2. Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh:…………………..
Số tiền đề nghị tạm ứng là:………………………………………………………….đồng.
(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………… )
Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):………………………………………………………..
1.3. Tổng số tiền đề nghị tạm ứng:………………………………………………….đồng.
(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………… )
2. Thông tin người nhận tạm ứng kinh phí bồi thường:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………..
Giấy tờ chứng minh nhân thân: ……………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Phương thức nhận tạm ứng kinh phí bồi thường…………………………………………..
III. CÁC NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN
1. Đề nghị thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (nếu có) ………………
2. Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có)……………………………………………………….
3. Khôi phục quyền và các lợi ích hợp pháp khác (nếu có)……………………………….
Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi ……… theo công văn này quy định của pháp luật.

                             …….. ngày … tháng … năm ……

                         Người yêu cầu bồi thường 

Tổng hợp các mẫu công văn

Mẫu công văn về việc ủy quyền xử lý công việc

UBND TỈNH …………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./SGD&ĐT-VP
V/v uỷ quyền xử lý công việc
                ……….., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ………………………………………………………………..
Đồng chí …………. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ………….. , tại ……………….. từ ngày ….. đến ngày ………
Trong thời gian đi công tác, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho đồng chí ………………….. xử lý các công việc của cơ quan.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……………;
– Lưu: VT, (7).
GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

XEM THÊM: Công văn tiếng anh là gì?

Mẫu công văn thông báo giao hàng chậm

CÔNG TY ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

Số: ……………
V/v: Thông báo thời hạn giao hàng
……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Công ty ……………………………………………………………………………….
Căn cứ Đơn đặt hàng ………………….. giữa Công ty …………………… và Công ty …………………………. về việc………………… Thời gian giao hàng theo đơn đặt hàng là ……………………………. kể từ ngày bên B nhận được tiền đặt cọc. Như vậy, thời gian dự kiến giao hàng sẽ là …………………………..
Tuy nhiên, do có sự trục trặc trong hợp đồng giữa Công ty chúng tôi và đơn vị vận tải nên bị chậm trễ tiến độ giao hàng. Dự kiến …………………. hàng sẽ về đến ……………. nên khoảng từ ngày ………………….. chúng tôi mới có thể giao hàng cho Quý Công ty.
Kính mong Quý Công ty thông cảm, đồng thời chia sẻ khó khăn này cùng cho chúng tôi.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty!

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu P.KD
CÔNG TY………….

 

Mẫu công văn giải trình nộp lại báo cáo tài chính

CÔNG TY TNHH ……………
……………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
Số: …………………….. …………, ngày……tháng…….năm……

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Nộp lại báo cáo tài chính năm….)
Kính gửi: Chi cục thuế Quận …………………………………………………………………
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH …………………………………………………………….
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..
Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………
Người đại diện pháp luật: ……………………………………………………………………….
Căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, ban hành ngày 06/11/2013, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, luật sửa đổi và bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP, ngày 22/07/2013 của Chính phủ.
Nay, Công ty TNHH ………………………. làm mẫu công văn này để giải trình về việc nội dung giải trình sai sót của báo cáo tài chính đã nộp.
Tại thời điểm này, Công ty TNHH ………………………….. chưa nhận được quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan thuế cũng nhu cơ quan có thẩm quyền. Vậy Công ty TNHH ……………………. làm công văn giải trình này xin được nộp thay thế Báo cáo tài chính năm ……………. bằng Báo cáo tài chính mới theo đúng với số liệu đã được điều chỉnh.
Công ty TNHH ……………………….. cam kết, chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu trong báo cáo tài chính mới được thay thế cho Báo cáo tài chính năm …………… đã được nộp trước đó.
Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
– Chi cục thuế
– Văn phòng công ty

Người đại diện pháp luật
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn mời họp

CÔNG TY……………..
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ NỘI

Số ____/LSHN
V/v mời họp(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc………….., ngày …… tháng …… năm……

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………….
Được sự đồng ý (cho phép) của……………………………………, Liên đoàn luật sư Hà Nội kính mời ông (bà)…………………………. tham dự cuộc họp về:…………………….
Thời gian: từ ……giờ ……, ngày ……tháng ……năm……………………………………….
Địa điểm:…………………………………………………………………………………………..
Đề nghị ông (bà) đến dự họp theo thời gian và địa điểm nêu trong mẫu công văn mời họp.
Nếu không tham dự được, đề nghị ông (bà) báo trước …….giờ, ngày ……tháng …… năm…… theo địa chỉ:…………………………………………………………………………….
Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
– ………………;
– ………………;
– Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tóm lại vấn đề: Hy vọng với những chia sẻ về các mẫu công văn, mà chúng tôi nêu ở trên. Sẽ giúp ích được cho bạn đọc hiểu hơn về các công văn hay dùng trong công việc.

5/5 - (100 bình chọn)