Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 9 Skill 2 (trang 99) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skill 2 (trang 99) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skill 2 (trang 99) – Global Success có đáp án

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp đáp án chính xác cùng với giải thích chi tiết cho các bài tập trong sách Tiếng Anh 7 Unit 9: Skill 2 Global Success. Nội dung được biên soạn kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ kiến thức và học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh 7.

1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner.

Hãy nhìn con vật bên dưới. Thảo luận các câu hỏi sau đây với một bạn cùng lớp.

1. What is it? (Nó là con gì?)

2. What festival is it a part of? (Nó là một phần của lễ hội nào?)

Đáp án:

1. It’s a turkey.(Nó là gà tây.)

2. It is a part of Thanksgiving. (Nó là một phần của Lễ Tạ ơn.)

Bài 2: Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers.

Bây giờ hãy nghe Mark kể về cách gia đình anh ấy tổ chức một lễ hội. Kiểm tra câu trả lời của bạn.

Bài nghe:

Hello everyone. I’m Mark. Today I’m going to talk about Thanksgiving, or Turkey Day. It’s a national holiday. People from Canada and the USA celebrate it every year to be thankful for successful harvests. In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November. We usually prepare a feast for family and friends. Both adults and children take part in the food preparation. Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread. After the meal, we play board games together. My family usually takes this opportunity to help others. My parents volunteer to cook and serve food to homeless people. My sister and I read books to old people in a nursing home near our house.

Tạm dịch: 

Xin chào mọi người. Mình là Mark. Hôm nay mình sẽ nói về Lễ Tạ Ơn, hay còn gọi là Ngày Gà Tây. Đây là một ngày lễ quốc gia. Mọi người ở Canada và Hoa Kỳ đều kỷ niệm nó hàng năm để biểu dương những mùa màng thành công. Ở Hoa Kỳ, chúng ta kỷ niệm vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng Mười Một. Thường thì chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc cho gia đình và bạn bè. Cả người lớn và trẻ em đều tham gia vào việc chuẩn bị đồ ăn. Một số món truyền thống bao gồm gà tây, khoai lang và bánh ngô. Sau bữa ăn, chúng ta thường chơi trò chơi bảng cùng nhau. Gia đình mình thường tận dụng cơ hội này để giúp đỡ người khác. Bố mẹ mình thường tình nguyện nấu và phục vụ thức ăn cho người vô gia cư. Chị gái và mình thường đọc sách cho người già tại một viện dưỡng lão gần nhà.

Bài 3: Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F).

Hãy nghe lại và quyết định xem các câu dưới đây đúng (T) hay sai (F).

T

F

1. Only people from the USA celebrate Thanksgiving.

2. People celebrate it on the third Thursday of November.

3. Family members and friends usually gather to have a feast.

4. In his family, only adults prepare the feast.

5. Cornbread is one of the traditional dishes.

6. After the feast, they play board games.

Đáp án:

1. F

Only people from the USA celebrate Thanksgiving. (Chỉ những người đến từ Mỹ mới kỉ niệm ngày lễ Tạ ơn.) 

Thông tin: People from Canada and the USA celebrate it every year to be thankful for successful harvests. (Những người đến từ Canada và Mỹ kỉ niệm ngày này hằng năm để tỏ lòng biết ơn những mùa vụ bội thu.)

2. F

People celebrate it on the third Thursday of November. (Mọi người kỉ niệm ngày này vào ngày thứ Năm của tuần thứ ba của tháng 11.)

Thông tin: In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November. (Ở Mỹ, chúng mình kỉ niệm ngày này vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng 11.)

3. T

Family members and friends usually gather to have a feast. (Các thành viên trong gia đình và bạn bè thường quây quần để ăn một bữa tiệc.)

Thông tin: We usually prepare a feast for family and friends. (Chúng mình thường chuẩn bị một bữa tiệc cho gia đình và bạn bè.)

4. F

In his family, only adults prepare the feast. (Trong gia đình của anh ấy, chỉ có người lớn chuẩn bị cho bữa tiệc.)

Thông tin: Both adults and children take part in the food preparation. (Cả người lớn và trẻ em đều tham gia chuẩn bị đồ ăn.)

5. T

Cornbread is one of the traditional dishes. (Bánh mì bắp là một trong những món ăn truyền thống.)

Thông tin: Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread. (Một số những món ăn truyền thống là gà tây, khoai lang và bán  mì bắp.)

6. T

After the feast, they play board games. (Sau bữa ăn, họ chơi trò chơi dạng bảng.)

Thông tin: After the meal, we play board games together. (Sau bữa ăn, chúng mình cùng nhau chơi các trò chơi dạng bảng.)

Bài 4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers.

Hãy nghĩ về một lễ hội mà gia đình bạn thường tổ chức. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của bạn.

– What festival is it? (Đó là lễ hội gì?)

– When do you celebrate it? (Khi nào bạn tổ chức nó?)

– What activities does your family do? (Gia đình bạn tổ chức những hoạt động gì?)

– What food does your family eat?  (Gia đình bạn ăn những món ăn gì?)

– Do you like the festival? Why or why not?  (Bạn có thích lễ hội đó không? Tại sao có hoặc tại sao không?)

Bài làm tham khảo:

  • What festival is it? Tet Nguyen Dan, commonly known as Tet, is one of the largest and most important traditional festivals in Vietnam.
  • When do you celebrate it? Tet usually takes place on the first day of the lunar calendar and lasts for about a week, following the Lunar New Year. The exact date varies each year.
  • What activities does your family do? Families often engage in traditional activities such as cleaning the house, buying new clothes, cooking traditional foods like square sticky rice cake (banh chung), Vietnamese pork sausage (gio lua), visiting relatives, and exchanging Tet greetings. Additionally, artistic activities like lion dance performances and dragon boat races are integral parts of the Tet celebration.
  • What food does your family eat? During Tet, families prepare and enjoy various traditional dishes such as banh chung, gio lua, nem chua (fermented pork roll), and Tet candies (mut Tet).
  • Do you like the festival? Why or why not? I enjoy Tet because it provides a wonderful opportunity for family reunions, fostering a warm and joyful atmosphere. The traditional activities and distinctive foods contribute to a special and meaningful ambiance that resonates with everyone’s hearts

Tạm dịch:

  • Đó là lễ hội gì? Tết Nguyên Đán, hay còn được gọi là Tết, là một trong những lễ hội truyền thống lớn và quan trọng nhất tại Việt Nam.
  • Khi nào tổ chức? Tết thường diễn ra vào ngày mùng 1 và kéo dài qua khoảng một tuần, theo lịch Âm lịch. Ngày chính xác thay đổi mỗi năm.
  • Những hoạt động gia đình thường làm gì? Gia đình thường thực hiện nhiều hoạt động truyền thống như làm sạch nhà cửa, mua sắm đồ mới, nấu những món ăn truyền thống như bánh chưng, giò lụa, thăm người thân và chúc Tết nhau. Ngoài ra, các hoạt động nghệ thuật như xem múa lân và đua thuyền rồng cũng là phần quan trọng của ngày Tết.
  • Những món ăn truyền thống trong dịp này? Trong dịp Tết, gia đình thường chuẩn bị và thưởng thức nhiều món ngon như bánh chưng, giò lụa, nem chua, và mứt Tết.
  • Ý kiến cá nhân về lễ hội? Tôi thích lễ Tết vì đây là thời điểm mà gia đình có cơ hội sum họp, tận hưởng không khí ấm áp và chia sẻ niềm vui. Những hoạt động truyền thống và các món ăn đặc trưng tạo nên bầu không khí đặc biệt và ý nghĩa trong lòng mỗi người.
Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.