Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 9 Getting Started (trang 93) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Getting Started (trang 93) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Getting Started (trang 93) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác kèm theo giải thích chi tiết cho bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9: Getting Started (Trang 92, 93). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn, nhằm hỗ trợ học sinh trong việc nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 7, đặc biệt là chương trình học đề xuất trong sách giáo trình Global Success.

Bài 1:  Listen and read

Nghe và đọc.

Mark and Trang: Good afternoon, Ms Hoa.

Ms Hoa: Oh, hi. Come in.

Trang: Wow! This is a nice cozy room, Ms Hoa. I like the photos on the wall. I can see you among all those tulips. Where did you take the photos?

Ms Hoa: I took them at the Tulip Festival in Australia last September.

Mark: Really? I went to a tulip festival two years ago but it was in the Netherlands. It was the Dutch Tulip Festival.

Trang: What did you do at the festival, Ms Hoa?

Ms Hoa: I watched Dutch folk dances. The dancers wore traditional costumes. I also got a chance to try some delicious Dutch food and drinks. What about you, Mark?

Mark: I watched folk dances too, but there wasn’t any food or drinks. I also saw beautiful tulip floats at a parade.

Trang: Do they hold the festival every year in Australia?

Ms Hoa: Yes, they do.

Tạm dịch:

Mark và Trang: Chào buổi chiều, cô Hoa.

Cô Hoa: Oh, chào. Xin mời vào.

Trang: Wow! Phòng này ấm cúng quá, cô Hoa. Cháu thích những bức ảnh trên tường. Cháu thấy cô trong số những bông tulip đó. Cô chụp ảnh ở đâu vậy?

Cô Hoa: Cô chụp chúng tại Lễ hội Tulip ở Australia vào tháng Chín năm ngoái.

Mark: Thật sao? Hai năm trước cháu cũng tham gia một lễ hội tulip, nhưng ở Hà Lan. Đó là Lễ hội Tulip Hà Lan.

Trang: Cô Hoa đã làm gì tại lễ hội vậy?

Cô Hoa: Cô xem các vũ điệu dân gian Hà Lan. Những người múa mang trang phục truyền thống. Cô cũng có cơ hội thưởng thức một số đồ ăn và đồ uống Hà Lan ngon lành. Còn cháu, Mark?

Mark: Cháu cũng xem vũ điệu dân gian, nhưng không có thức ăn hay đồ uống. Cháu còn thấy những xe hoa tulip đẹp tại một cuộc diễu hành.

Trang: Họ tổ chức lễ hội mỗi năm ở Australia phải không?

Cô Hoa: Vâng, đúng vậy.

Bài 2: Read the conversation again. Who did the following activities? Tick (✓) the correct column. Sometimes you need to tick both.

Đọc lại đoạn hội thoại. Ai đã thực hiện các việc dưới đây? Đánh dấu (✓) vào cột phù hợp. Đôi khi bạn cần đánh dấu vào cả hai cột.)

Ms Hoa

Mark

1. went to the Tulip Festival in Australia

2. went to the Tulip Festival in the Netherlands.

3. tried Dutch food and drinks

4. watched traditional Dutch dancing

5. saw tulip floats

Đáp án:

Ms Hoa

Mark

1. went to the Tulip Festival in Australia

(đã đến Lễ hội hoa Tulip ở Úc)

2. went to the Tulip Festival in the Netherlands

(đã đến Lễ hội hoa Tulip ở Hà Lan)

3. tried Dutch food and drinks

(đã thử đồ ăn và thức uống của Hà Lan)

4. watched traditional Dutch dancing

(xem khiêu vũ truyền thống của Hà Lan)

5. saw tulip floats 

(thấy xe hoa tulip)

Bài 3: Write a word or phrase from the box under each picture.

Viết một từ hoặc cụm từ trong hộp dưới mỗi bức tranh thích hợp.

costumes – fireworks display – feast – parade – float – folk dance

Đáp án:

1. parade  (n): cuộc diễu hanh

2. costumes (n): trang phục lễ hội

3. feast (n): tiệc

4. float (n): xe diễu hành

5. fireworks display: màn trình diễn pháo hoa

6. folk dance (n): điệu múa truyền thống

Bài 4: Fill in each blank with a word or phrase from 3. You may have to change the form of the word or phrase.

Điền vào mỗi chỗ trống một từ hoặc cụm từ trong bài tập 3. Bạn có thể phải thay đổi dạng của từ hoặc cụm từ.

1. The dancers performed _______ at the Tulip Festival.

2. On New Year’s Eve, we went to Hoan Kiem Lake to watch the _______.

3. For Tet, we usually prepare a _______ with special food.

4. People hold flower _______ in several countries to welcome the new season.

5. The _______ carried the dancers in special _______.

Đáp án:

1. The dancers performed folk dance at the Tulip Festival. – Những vũ công biểu diễn múa dân gian tại Lễ hội Tulip.

2. On New Year’s Eve, we went to Hoan Kiem Lake to watch the fireworks display.Đêm Giao thừa, chúng tôi đi đến Hồ Hoàn Kiếm để xem bắn pháo hoa.

3. For Tet, we usually prepare a feast with special food. – Chúng tôi thường chuẩn bị một bữa tiệc với đồ ăn đặc biệt cho dịp Tết.

4. People hold flower parades in several countries to welcome the new season. – Mọi người tổ chức diễu hành hoa ở nhiều quốc gia để chào đón mùa mới.

5. The float carried the dancers in special costumes. – Xe hoa chở những vũ công trong trang phục đặc biệt.

Bài 5: Match each description with a festival. 

Ghép mỗi mô tả với một lễ hội.

1. At this festival, people eat moon cakes.

a. La Tomatina

2. At this festival, people throw tomatoes.

b. Cheese rolling

3. People eat banh chung at this festival.

c. Christmas

4. People decorate pine trees and give each other gifts.

d. Tet

5. People chase after a wheel of cheese.

e. Mid-Autumn Festival

Đáp án:

1 – e. At this festival, people eat moon cakes. – Mid-Autumn Festival (Ở lễ hội này, mọi người ăn bánh trung thu – Lễ hội Trung Thu)

2 – a. At this festival, people throw tomatoes. – La Tomatina (Ở lễ hội này, mọi người ném cà chua – La Tomatina)

3 – d. People eat banh chung at this festival. – Tet (Mọi người ăn bánh chưng ở lễ hội này – Tết)

4 – c. People decorate pine trees and give each other gifts. – Christmas (Mọi người trang trí cây thông và tặng quà nhau ở lễ hội này – Giáng sinh)

5 – b. People chase after a wheel of cheese. – Cheese rolling (Mọi người đuổi theo một bánh phô mai ở lễ hội này – Cuộc đua bánh phô mai (Cheese rolling)

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.