Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication (trang 96,97) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication (trang 96,97) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication (trang 96,97) – Global Success có đáp án

Bài viết này của chúng tôi sẽ cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication (Trang 96, 97). Nội dung được chuẩn bị bởi đội ngũ chuyên môn tạiJes.edu.vn nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh chủ đề Lễ hội.

Bài 1: Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences.

Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.

Mi: How was the music festival last Sunday? (Lễ hội âm nhạc diễn ra vào Chủ nhật tuần trước thế nào?)

Mark: It was disappointing! (Thật đáng thất vọng.)

Mi: Why? (Tại sao vậy?)

Mark: The band was late. (Ban nhạc đã đến muộn.)

Trang: And the singers weren’t very good either. It was a big disappointment. (Và các ca sĩ hát cũng không tốt lắm. Đó là một sự thất vọng lớn.)

Bài 2: Work in groups. Make a similar conversation for each situation below.

Làm việc nhóm. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự cho mỗi tình huống dưới đây.

1. Your friend went to a film festival for teenagers, but there were not many films he / she liked. – Bạn của bạn đã đến một liên hoan phim dành cho thanh thiếu niên, nhưng không có nhiều bộ phim mà anh ấy/cô ấy thích.

2. Your friend went to the market to buy decorations for the Mid-Autumn Festival. But there were not many decorations to choose from. – Bạn của bạn đã đến chợ để mua trang trí cho Lễ Trung Thu. Nhưng không có nhiều lựa chọn về trang trí.

Bài giải tham khảo:

1.

A: How was the film festival yesterday? (Liên hoan phim hôm qua thế nào?)

B: It was dull and boring. (Nó thật buồn tẻ và tẻ nhạt.)

A: What’s the problem? (Có vấn đề gì vậy)

B: Almost all of the films were not interesting. (Hầu như tất cả các bộ phim đều không thú vị.)

2.

A: Did you buy anything when you went to the market? (Bạn có mua gì khi đi chợ không?)

B: Unfortunately, I could not choose anything as there is not a wide range of decorations for the Mid-Autumn Festival.

(Thật không may, mình đã không thể chọn bất cứ thứ gì vì không có nhiều đồ trang trí cho Tết Trung thu.)

A: That sounds disheartening. (Điều đó nghe thật đáng thất vọng!)

Bài 3. Listen to Mark talking about festival symbols. Fill in each blank with ONE word.

Hãy nghe Mark nói về các biểu tượng của lễ hội. Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ

1. A symbol is an image we use or _______ of when celebrating a festival.

2. A symbol usually has a special _______.

3. The Christmas tree is the symbol of a long _______.

4. Santa Claus is the symbol of joy and _______.

Bài nghe:

A lot of festivals have their own symbols. A festival symbol is an image we use or think of when we celebrate a festival. It usually has a special meaning. For example, when we talk about Christmas, we think of the Christmas tree. It’s the symbol of a long life. We can also think of Santa Claus. He’s the symbol of joy and happiness.

Dịch:

Nhiều lễ hội có những biểu tượng riêng của chúng. Một biểu tượng của lễ hội là hình ảnh chúng ta sử dụng hoặc nghĩ đến khi chúng ta kỷ niệm một lễ hội. Thường thì nó mang ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ, khi chúng ta nói về Giáng sinh, chúng ta nghĩ đến cây thông Noel. Đó là biểu tượng của sự sống lâu dài. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến ông già Noel. Ông là biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc.

Đáp án:

1. A symbol is an image we use or think of when celebrating a festival.- Một biểu tượng là hình ảnh mà chúng ta sử dụng hoặc nghĩ đến khi kỷ niệm một lễ hội.

2. A symbol usually has a special meaning. – Một biểu tượng thường có ý nghĩa đặc biệt.

3. The Christmas tree is the symbol of a long life. – Cây thông Noel là biểu tượng của cuộc sống lâu dài.

4. Santa Claus is the symbol of joy and happiness. – Ông già Noel là biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc.

Bài 4: Work in pairs. Match each festival with its symbol and meaning.

Làm việc theo cặp. Nối mỗi lễ hội với biểu tượng và ý nghĩa của nó.

1. Mid-Autumn Festival

A. black cat

a. It is the symbol of a new life because it has a lot of babies.

2. Halloween

B. The Golden Palm

b. It is the symbol of the moon, prosperity and family reunion.

3. Easter

C. moon cake

c. It is the symbol of bad lu

4. Cannes Film Festival

D. Easter Bunny

d. It is the symbol of the winner’s prize.

Đáp án:

1 C b. Mid-Autumn Festival

(Tết Trung Thu)

C. moon cake

(bánh trung thu)

b. It is the symbol of the moon, prosperity and family reunion.

(Nó là biểu tượng của mặt trăng, sự thịnh vượng và sự đoàn tụ gia đình.)

2 A c. Halloween

A. black cat

(mèo đen)

c. It is the symbol of bad luck.

(Nó là biểu tượng của sự kém may mắn.)

3 D a. Easter

(Lễ Phục Sinh)

D. Easter Bunny

(Thỏ Phục sinh)

a. It is the symbol of a new life because it has a lot of babies.

(Nó là biểu tượng của một cuộc sống mới vì nó có rất nhiều những đứa con.)

4 B d. Cannes Film Festival

(Liên hoan phim Cannes)

B. The Golden Palm

(Cành Cọ Vàng)

d. It is the symbol of the winner’s prize.

(Nó là biểu tượng của giải thưởng cho người chiến thắng.)

Bài 5: Work in groups. Choose a festival and talk about its symbol(s) and meaning.

Làm việc nhóm. Chọn một lễ hội và nói về (các) biểu tượng và ý nghĩa của nó.

Example:

When we talk about Christmas, we think of the Christmas tree. It is the symbol of a long life.

(Khi chúng ta nói về Giáng sinh, chúng ta nghĩ đến cây thông Noel. Nó là biểu tượng của một cuộc sống lâu dài.)

Bài làm tham khảo:

  1. Carnival – Brazil: When we think of Carnival, vibrant masks and costumes come to mind. They are symbols of freedom and expression during the festive celebration. (Khi nói đến Carnival, chúng ta nghĩ đến những chiếc mặt nạ sặc sỡ và trang phục nổi bật. Chúng là biểu tượng của tự do và sự biểu đạt trong lễ hội vui nhộn này.)
  2. Oktoberfest – Germany: When we talk about Oktoberfest, the image of large beer steins and Bavarian lanterns often comes up. These symbols represent the rich cultural heritage of German beer and create a lively, traditional atmosphere. (Khi nói về Oktoberfest, hình ảnh những chai bia lớn và đèn lồng Bavarian thường xuất hiện. Những biểu tượng này đại diện cho di sản văn hóa phong phú của bia Đức và tạo nên không khí truyền thống, sôi động.)
  3. Holi – India: When we think of Holi, the colorful powders and refreshing water immediately spring to mind. These symbols signify unity, joy, and the breaking down of barriers within the community. (Khi nghĩ đến Holi, hình ảnh của bột màu sặc sỡ và nước mát ngay lập tức hiện ra. Những biểu tượng này tượng trưng cho sự đoàn kết, niềm vui và việc phá vỡ các rào cản trong cộng đồng.)
Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.