Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 8 Skill 1 (trang 87, 88) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Skill 1 (trang 87, 88) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Skill 1 (trang 87, 88) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác cho bài tập Unit 8: Skills 1 trong sách Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 87, 88). Nội dung được biên soạn kỹ càng và chi tiết, nhằm hỗ trợ học sinh trong việc hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó tối ưu hóa quá trình học tập một cách hiệu quả.

Bài 1: Work in pairs. Discuss the following questions.

Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.

Do you like fantasies? Why or why not? (Bạn có thích phim viễn tưởng không? Tại sao bạn thích hoặc tại sao bạn không thích?)

Lời giải tham khảo:

A: Do you like fantasies? (Bạn có thích phim viễn tưởng không?)

B: Yes, I like it

A: Why do you like fantasies?

B: Because fantasies often transport viewers to different worlds, where they can expand their imagination and experience things that are impossible in the real world. (Bởi vì phim viễn tưởng thường

đưa người xem đến những thế giới khác, nơi mà họ có thể mở rộng tưởng tượng và trải nghiệm những điều không thể có trong thế giới thực)

Bài 2: Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer’s Stone on Mark’s blog. Match the words with their meanings.

Đọc bài đánh giá phim “Harry Potter” và “Sorcerer’s Stone” trên blog của Mark. Nối các từ với nghĩa của chúng.

Mon, Apr 20th

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone is a fantasy. Its director is Chris Columbus. It is the first of the Harry Potter film series.

Daniel Radcliffe is one of the stars in the film.

The film tells the story of Harry Potter. He’s a powerful wizard. He is a student at a school for wizards and learns about himself, his family, and the bad things happening around him.

The film received a lot of good reviews. People say it’s a must-see for teens. I agree because the story is gripping and the acting is excellent. The music is also amazing.

Although Harry Potter and the Sorcerer’s Stone is a little frightening at times, it is very interesting and full of action. Go and see it if you can.

Posted by Mark at 5.30 p.m.

Words

Meanings

1. series

a. something that is so good that you think others should see it

2. wizard

b. related films that tell stories about the same characters

3. must-see

c. very exciting or interesting

4. gripping

d. a man who has magical powers

Dịch:

Thứ Hai, ngày 20 tháng 4

“Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” là một bộ phim giả tưởng. Đạo diễn của nó là Chris Columbus. Đây là phần đầu tiên của loạt phim Harry Potter.

Daniel Radcliffe là một trong những ngôi sao của bộ phim.

Bộ phim kể về câu chuyện của Harry Potter. Cậu ấy là một phù thủy mạnh mẽ. Cậu ấy là một học sinh tại một trường dành cho phù thủy và tìm hiểu về bản thân, gia đình của mình và những điều xấu xảy ra xung quanh cậu.

Bộ phim nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Mọi người nói rằng đây là một bộ phim phải xem đối với các bạn thiếu niên. Tôi đồng ý vì câu chuyện rất hấp dẫn và diễn xuất rất xuất sắc. Âm nhạc cũng tuyệt vời.

Mặc dù “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” đôi khi hơi đáng sợ, nhưng nó rất thú vị và đầy hấp dẫn. Hãy xem nó nếu bạn có thể.

Đăng bởi Mark vào lúc 5:30 chiều.

Đáp án:

1 – b. series (n) = related films that tell stories about the same characters

(loạt phim = những bộ phim liên quan kể những câu chuyện về các nhân vật giống nhau)

2 – d. wizard (n) = a man who has magical powers

(phù thủy = người có sức mạnh ma thuật)

3 – a. must-see (adj) = something that is so good that you think others should see it

(phải-xem = thứ gì đó tốt đến mức bạn nghĩ người khác nên xem)

4 – c. gripping (adj) = very exciting or interesting

(lôi cuốn = rất thú vị hoặc hấp dẫn)

Bài 3: Read Mark’s blog again and answer the questions.

Đọc lại blog của Mark và trả lời các câu hỏi.

1. What kind of film is Harry Potter and the Sorcerer’s Stone? – “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” là loại phim gì?

2. Who is Daniel Radcliffe? – Daniel Radcliffe là ai?

3. What is the film about? – Bộ phim nói về điều gì?

4. What do people say about the film? – Mọi người nói gì về bộ phim?

Đáp án:

1. It’s a fantasy.  (Nó là phim viễn tưởng.)

2. Daniel Radcliffe is one of the stars in the film.  (Daniel Radcliffe là một trong những ngôi sao điện ảnh trong phim.)

3. The film tells the story of Harry Potter. He’s a powerful wizard. He is a student at a school for wizards and learns about himself, his family, and the bad things happening around him. (Bộ phim kể về câu chuyện của Harry Potter. Cậu ấy là một phù thủy mạnh mẽ. Cậu ấy là một học sinh tại một trường dành cho phù thủy và tìm hiểu về bản thân, gia đình của mình, và những điều xấu xảy ra xung quanh cậu.)

4. People say it’s a must-see for teens.  (Mọi người nói rằng đó là một bộ phim đáng xem dành cho thanh thiếu niên.)

Bài 4: Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy.

Nhìn vào bảng. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về phim “Cậu bé Kungfu”.

Film’s name 

(Tên phim)

Kungfu Boy

Director 

(Đạo diễn)

John Stevenson

Type of film 

(Thể loại phim)

Comedy

(hài kịch)

Main actor / actress 

(Nam/ Nữ diễn viên chính)

Bruce Wane

Main content 

(Nội dung chính)

About a very big boy who saves his town and becomes a hero

(Về một cậu bé rất to đã cứu thị trấn của mình và trở thành anh hùng)

Reviews 

(Đánh giá)

Funny and interesting

(Hài hước và thú vị)

Time 

(Thời gian)

4.30 pm. and 8.30 p.m. daily

(4:30 chiều – 8:30 tối mỗi ngày)

Place 

(Địa điểm)

Ngoc Khanh Cinema

(Rạp chiếu phim Ngọc Khánh)

Lời giải tham khảo:

A: How about seeing a film this evening?

(Tối nay cùng xem một bộ phim không?)

B: That’s a great idea. What film shall we see?

(Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ xem bộ phim nào?)

A: Kungfu Boy.

(Cậu bé Kungfu.)

B: What kind of film is it?

(Đó là loại phim gì?)

A: It is a comedy.

(Đó là phim hài.)

B: Who are its main actor and director?

 (Diễn viên chính và đạo diễn của bộ phim là ai?)

A: It stars Bruce Wane and was directed by John Stevenson.

(Phim có sự tham gia của Bruce Wane và do John Stevenson đạo diễn. )

B: What is the main content?

(Nội dung chính là gì?)

A: It is about a very big boy who saves his town and becomes a hero.

(Phim kể về một cậu bé rất lớn đã cứu thị trấn của mình và trở thành một anh hùng.)

B: How about reviews of that film?

(Thế còn đánh giá về bộ phim đó thế nào?)

A: People say that it is very funny and interesting.

(Mọi người nói rằng nó rất hài hước và thú vị.)

B: So, when and where we can watch it?

(Vậy, chúng ta có thể xem nó khi nào và ở đâu?)

A: We can watch it daily from 4.30 p.m. to 8.30 p.m. at Ngoc Khanh Cinema.

(Chúng ta có thể xem nó hàng ngày từ 4:30 chiều đến 8h30 tối tại Rạp phim Ngọc Khánh.)

Bài 5: Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

Làm việc nhóm. Lần lượt nói về bộ phim “Cậu bé Kungfu”.

Lời giải tham khảo: 

Kungfu Boy is on at Ngoc Khanh Cinema at 4.30 p.m. It’s a comedy about a very big boy who saves his town and becomes a hero. It stars Bruce Wane and was directed by John Stevenson. People say that it is very funny and interesting.

Dịch: Bộ phim “Kungfu Boy” đang chiếu tại Rạp Ngọc Khánh lúc 4:30 chiều. Đây là một bộ phim hài về một chàng trai rất lớn đã mạnh mẽ cứu lấy thị trấn của mình và trở thành một anh hùng. Phim có sự tham gia của Bruce Wane và được đạo diễn bởi John Stevenson. Mọi người nói rằng nó rất hài hước và thú vị.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.