Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 8 Getting Started (trang 82,83) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Getting Started (trang 82,83) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Getting Started (trang 82,83) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác cùng với giải thích chi tiết cho bài tập trong Unit 8: Getting Started – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 82, 83). Nội dung đã được soạn thảo bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh 7, đặc biệt là trong Unit 8.

Bài 1: Listen and read.

Nghe và đọc.

Mark: Let’s go to the cinema tonight!

Mi: Good idea! What shall we see?

Mark: A Nightmare is on at Sao Mai Cinema tonight.

Mi: Is it a fantasy?

Mark: No, it’s a horror film.

Mi: That’s too scary for me. Look! An Old Pier is on at Town Cinema. It’s a documentary.

Mark: I don’t really like documentaries. They’re often boring. What about Our Holiday?

Mi: What kind of film is it?

Mark: It’s a comedy.

Mi: And who stars in it?

Mark: Kate Harrison and Lily Collins.

Mi: Um, they’re pretty good. What’s it about?

Mark: It’s about two women living in different countries and they decide to exchange houses.

Mi: What are the reviews like?

Mark: Well, although a few people say it’s a bit silly, most say it’s funny and interesting.

Tạm dịch:

Mark: Hãy đi xem phim tối nay!

Mi: Ý tốt đấy! Chúng ta nên xem gì?

Mark: Tối nay có phim “A Nightmare” ở rạp Sao Mai.

Mi: Phải không? Đó có phải là phim giả tưởng không?

Mark: Không, đó là một bộ phim kinh dị.

Mi: Quá đáng sợ với tôi. Xem kìa! “An Old Pier” đang chiếu ở rạp Town. Đó là một bộ phim tài liệu.

Mark: Tôi không thích lắm phim tài liệu. Thường chúng khá nhàm chán. “Our holiday” thì sao?

Mi: Đó là loại phim gì?

Mark: Đó là một bộ phim hài.

Mi: Và có ai đóng trong đó không?

Mark: Kate Harrison và Lily Collins.

Mi: Họ khá tốt đấy. Phim kể về cái gì?

Mark: Phim kể về hai phụ nữ sống ở hai quốc gia khác nhau và họ quyết định trao đổi nhà.

Mi: Nhận xét về phim như thế nào?

Mark: Tuy có một số người nói rằng nó hơi ngớ ngẩn, nhưng hầu hết mọi người đều nói rằng nó hài hước và thú vị.

Bài 2: Read the conversation again and choose the correct answer to each question.

Đọc lại đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.

1. What does Mark suggest doing tonight? – Mark đề xuất làm gì tối nay?

A. Watching a TV show. – Xem một chương trình truyền hình.

B. Watching a film. – Xem một bộ phim.

C. Staying at home. – Ở nhà.

2. Why doesn’t Mark want to see An Old Pier? – Tại sao Mark không muốn xem “An Old Pier”?

A. He doesn’t like that type of film. – Anh ta không thích loại phim đó.

B. It’s not on at a convenient time. – Không phát sóng vào thời điểm thuận lợi.

C. He saw it last week. – Anh ta đã xem nó tuần trước.

3. The word reviews in the conversation mostly means: – Từ “reviews” trong cuộc trò chuyện chủ yếu mang ý nghĩa

A. people’s opinions about a film – ý kiến của mọi người về một bộ phim

B. interesting scenes in a film – những cảnh động của một bộ phim

C. what people don’t like about a film – những điều mọi người không thích về một bộ phim

4. What do people think of Our Holiday? – Mọi người nghĩ gì về phim “Our Holiday”?

A. Everyone likes it. – Mọi người đều thích nó.

B. No one likes it. – Không ai thích nó.

C. Most people like it. – Hầu hết mọi người thích nó.

Đáp án: 

1. B 2. A 3. A 4. C

Bài 3: Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences.

Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau.

1. A film that tries to make the audience laugh is a (comedy / documentary).

2. A film that is based only on imagination, not on real facts, is a (comedy / fantasy).

3. A film that shows real life events or stories is a (documentary / horror film).

4. A film that is set in the future, often about science, is a (cartoon / science fiction film).

5. A film in which strange and frightening things happen is a (horror film / comedy).

Đáp án:

1. A film that tries to make the audience laugh is a comedy. – Một bộ phim cố gắng làm cho khán giả cười là một bộ phim hài.

2. A film that is based only on imagination, not on real facts, is a fantasy. – Một bộ phim dựa trên trí tưởng tượng, không phải trên sự thật thực, là một bộ phim giả tưởng.

3. A film that shows real life events or stories is a documentary. – Một bộ phim thể hiện các sự kiện hoặc câu chuyện có thật trong đời sống là một bộ phim tài liệu.

4. A film that is set in the future, often about science, is a science fiction film. – Một bộ phim được đặt trong tương lai, thường liên quan đến khoa học, là một bộ phim khoa học viễn tưởng.

5. A film in which strange and frightening things happen is a horror film. – Một bộ phim trong đó xảy ra những điều kỳ lạ và đáng sợ là một bộ phim kinh dị.

Bài 4: Complete the following sentences with the words in the box.

Hoàn thành các câu sau với các từ trong hộp.

funny – boring – frightening – moving – interesting

1. Going to the hospital can be _____ for a child.

2. The film was so _____ that the audience couldn’t stop laughing.

3. Many people cried when they saw the _____ scenes of the film.

4. The film last night was so _____ that we fell asleep.

5. This book is _____. I got a lot of useful information from it.

Đáp án:

1. Going to the hospital can be frightening for a child. – Việc đến bệnh viện có thể làm cho một đứa trẻ thấy sợ hãi.

2. The film was so funny that the audience couldn’t stop laughing. – Bộ phim quá hài hước đến mức khán giả không thể ngừng cười.

3. Many people cried when they saw the moving scenes of the film. – Nhiều người đã khóc khi họ nhìn thấy những cảnh động lòng của bộ phim.

4. The film last night was so boring that we fell asleep. – Bộ phim tối qua quá buồn chán đến mức chúng tôi đã ngủ gật.

5. This book is interesting got a lot of useful information from it. – Cuốn sách này rất thú vị và có rất nhiều thông tin hữu ích từ nó.

Bài 5: Work in pairs. Ask and answer about a type of film. Use some of the adjectives in 4.

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu về một thể loại phim. Sử dụng một số tính từ trong bài tập 4.

Lời giải tham khảo:

A: Do you like comedy? (Bạn có thích phim hài không?)

B: Yes, I do (Mình có.)

A: Why? (Tại sao vậy?)

B: I think they’re funny and interesting. (Mình nghĩ chúng rất hài hước và thú vị.)

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.