Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 1 (trang 84) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 1 (trang 84) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 1 (trang 84) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác cùng với giải thích chi tiết cho bài tập trong Unit 8: A Closer Look 1 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 84). Nội dung được biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ kiến thức và nâng cao hiệu quả học tập trong môn Tiếng Anh 7, đặc biệt là trong chủ đề Films.

1. Match the following adjectives with their meanings.

Nối các tính từ sau với nghĩa của chúng.

1. dull

a. difficult to understand, not clear

2. violent

b. not interesting or exciting

3. confusing

c. giving pleasure

4. shocking

d. containing lots of fighting and killing

5. enjoyable

e. very surprising and difficult to believe

Đáp án:

1-b

dull (adj) = not interesting or exciting (buồn tẻ = không thú vị/không hấp dẫn)

2-d

violent (adj) = containing lots of fighting and killing (bạo lực = có chứa nhiều sự đánh đấm và giết chóc)

3-a

onfusing (adj) = difficult to understand, not clear (khó hiểu = khó để có thể hiểu, không rõ ràng)

4-e

shocking (adj) = very surprising and difficult to believe (sốc = rất ngạc nhiên và khó có thể tin được)

5-c

enjoyable (adj) = giving pleasure (thú vị = đem lại niềm vui)

Bài 2: Complete the following sentences, using the adjectives in 1.

Hoàn thành các câu sau, sử dụng các tính từ trong bài 1.

1. I found the film A Polluted Planet hard to believe. It’s a very ___________ documentary.

2. The film was so ___________ that we almost fell asleep.

3. I think you will enjoy Our Holiday. It’s quite ___________.

4. There were too many fights in the film. It was too ___________.

5. I didn’t really understand the film. It was very ___________.

Đáp án:

1. I found the film A Polluted Planet hard to believe. It’s a very shocking documentary. – Tôi thấy bộ phim “A Polluted Planet” thật khó tin. Đó là một bộ phim tài liệu gây sốc.

2. The film was so dull that we almost fell asleep. –Bộ phim quá chán đến nỗi chúng tôi gần như ngủ gục.

3. I think you will enjoy Our Holiday. It’s quite enjoyable. – Tôi nghĩ bạn sẽ thích bộ phim “Our Holiday”. Nó khá thú vị.

4. There were too many fights in the film. It was too violent. – Có quá nhiều cảnh đánh nhau trong bộ phim. Nó quá bạo lực.

5. I didn’t really understand the film. It was very confusing. – Tôi thực sự không hiểu rõ bộ phim. Nó rất rối.

Bài 3: Work in pairs. Ask and answer questions about a film you saw recently.

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về một bộ phim bạn đã xem gần đây.

Lời giải tham khảo:

A: What film did you see recently? (Bộ phim mà bạn đã xem gần đây là gì?)

B: Mr. Bean. (Phim “Titanic”)

A: What do you think of it? (Bạn nghĩ sao về nó?)

B: It is a good and romantic movie. (Nó là một bộ phim hay và lãng mạn)

Bài 4: Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɪə/ and /eə/.

Lắng nghe và nhắc lại các từ sau. Chú ý đến âm /ɪə/ và /eə/.

/ɪə/

/eə/

idea/aɪˈdɪə/

pier /pɪər

really /ˈrɪə.li/

fear /fɪər/

ear /ɪər/

nightmare /ˈnaɪt.meər/

their/ðeər/

share/ʃeər/

hair /heər/

chair  /tʃeər/

Bài 5: Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Then practise the sentences.

Nghe và nhắc lại, chú ý đến những từ được gạch chân. Sau đó thực hành đọc các câu.

1. Is there a cinema near here?Có rạp chiếu phim gần đây không?

2. There‘s a chair under the stairs. – Có một cái ghế dưới cầu thang.

3. Put your earphones near here. – Đặt tai nghe của bạn gần đây.

4. I don’t care about your idea. – Tôi không quan tâm đến ý kiến của bạn

5. Our aeroplane is up there, in the air. – Máy bay của chúng tôi đang ở trên đó, trên không trung.

Hướng dẫn đọc:

/ɪə/

/eə/

1. near /nɪər/

1. here /hɪər/

3. earphones /ˈɪərˌfoʊnz/

3. near /nɪər/

3. here /hɪər/

4. idea /aɪˈdɪə/

1. there /ðr/

2. There /ðr/

2. chair /tʃr/

2. stairs /strz/

4. care /kr/

5. aeroplane /ˈ.rə.pleɪn/

5. air /r/

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.