Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 7 Skill 2 (trang 79) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 7 Skill 2 (trang 79) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 7 Skill 2 (trang 79) – Global Success có đáp án

Bài viết cung cấp đáp án và hướng dẫn chi tiết cho các bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 Skill 2 (trang 79) – Global Success. Jes.edu.vn hi vọng đầu sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho học sinh mà còn cả giáo viên.

Bài 1: What can you see in this picture? What is special about it?

Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức tranh này? Nó có gì đặc biệt?

Lời giải tham khảo:

In the picture, I can see many vehicles, including lots of motorbikes, buses, and cars. There is a serious traffic jam with vehicles closely packed together. Some drivers are not obeying traffic rules, which makes the situation dangerous.

Dịch: Trong bức tranh, tôi có thể thấy nhiều phương tiện giao thông, bao gồm nhiều xe máy, xe buýt và ô tô. Có một tình trạng kẹt xe nghiêm trọng với các phương tiện chen chúc nhau nhau. Một số tài xế không tuân theo các quy tắc giao thông, làm tình hình trở nên nguy hiểm.

Bài 2: Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C.

Nghe đoạn ghi âm và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.

The talk is about _______.

A. traffic in big cities (giao thông ở các thành phố lớn)

B. the population increase in Mumbai (vấn đề gia tăng dân số ở Mumbai)

C. the traffic problems in Mumbai  (vấn đề giao thông ở Mumbai)

Bài nghe:

Big cities around the world have traffic problems. Mumbai in India is one of them. Mumbai is one of the most congested cities in the world. Traffic jams happen nearly every day, so drivers have to spend a lot of time on the road.

There are several reasons for traffic jams in this city. One reason is its increase in population. With nearly 20 million, Mumbai has too many people on the road. Another reason is that the roads in Mumbai are narrow, and many are not in good condition. Also, many road users do not obey the traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Dịch:

Các thành phố lớn trên thế giới đều gặp vấn đề giao thông. Mumbai ở Ấn Độ là một trong số đó. Mumbai là một trong những thành phố kẹt xe nhất trên thế giới. Tắc đường xảy ra gần như mỗi ngày, vì vậy tài xế phải dành rất nhiều thời gian trên đường.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe ở thành phố này. Một trong những nguyên nhân là sự tăng dân số. Với gần 20 triệu người, Mumbai có quá nhiều người trên đường. Một nguyên nhân khác là đường phố ở Mumbai hẹp, và nhiều con đường không ở trong tình trạng tốt. Hơn nữa, nhiều người tham gia giao thông không tuân thủ các quy tắc giao thông. Kết quả là vấn đề này trở nên ngày càng trầm trọng.

Đáp án: C. the traffic problems in Mumbai  (vấn đề giao thông ở Mumbai)

Bài 3: Listen again and write ONE word or number in each gap.

Nghe lại và viết MỘT từ hoặc số vào mỗi chỗ trống

1. Traffic _______ happen nearly every day in Mumbai.

2. One reason for the traffic _______ is the increase of the population.

3. Mumbai has nearly _______ million people.

4. The _______ in Mumbai are narrow.

5. Many road users do not _______ the traffic rules.

Đáp án:

1. Traffic jams happen nearly every day in Mumbai. – Tắc đường xảy ra gần như mỗi ngày ở Mumbai.

2. One reason for the traffic problem/jams is the increase of the population. – Một nguyên nhân gây ra vấn đề kẹt xe là sự gia tăng dân số

3. Mumbai has nearly 20/twenty million people. – Mumbai có gần 20 triệu người.

4. The roads in Mumbai are narrow. – Các con đường ở Mumbai hẹp.

5. Many road users do not obey the traffic rules. – Nhiều người tham gia giao thông không tuân thủ các quy tắc giao thông.

Bài 4: Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam.

Đánh dấu (✓) vào vấn đề giao thông ở các thành phố lớn ở Việt Nam.

too many vehicles on the road

narrow and bumpy roads

some people not obeying traffic rules

young children riding their bikes dangerously

wild animals running across the road

Lời giải chi tiết:

too many vehicles on the road (quá nhiều phương tiện trên đường)

narrow and bumpy roads (đường hẹp và gập ghềnh)

some people not obeying traffic rules (một số người không tuân thủ luật lệ giao thông)

young children riding their bikes dangerously (trẻ nhỏ đi xe đạp rất nguy hiểm)

wild animals running across the road (động vật hoang dã chạy qua đường)

Bài 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về vấn đề giao thông ở thị trấn / thành phố của bạn. Sử dụng các gợi ý ở trên và dàn ý sau.

– Introduction

– Problem 1:

– Problem 2:

– …

– Conclusion: reason or suggestion

Lời giải tham khảo:

I have lived in Hanoi for many years, so I can see that the traffic here is usually so crowded, especially during rush hours. Some traffic problems have risen recently and drawn a lot of the public’s attention. Firstly, there are too many vehicles on the road. There are many cars, buses, taxis and trucks on the high roads. Besides, the narrow and bumpy road can cause many accidents. On top of that, some people do not obey traffic rules. All of those careless actions can cause accidents. To avoid them, I think we should use public transportation instead of private cars to reduce the number of vehicles. What’s more, it is a good idea to educate all people to follow the traffic rules and youngsters to know how to drive carefully and safely.

Tạm dịch: 

Tôi đã sống ở Hà Nội trong nhiều năm, nên tôi có thể thấy rằng giao thông ở đây thường rất đông đúc, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Một số vấn đề giao thông đã xuất hiện gần đây và thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Đầu tiên, có quá nhiều phương tiện trên đường. Có nhiều ô tô, xe buýt, taxi và xe tải trên các con đường cao tốc. Bên cạnh đó, các con đường hẹp và gập ghềnh có thể gây ra nhiều tai nạn. Hơn nữa, một số người không tuân thủ các quy tắc giao thông. Tất cả những hành động thiếu cẩn thận đó có thể gây ra tai nạn. Để tránh những tình huống này, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì ô tô cá nhân để giảm số lượng phương tiện. Thêm vào đó, việc giáo dục mọi người tuân thủ các quy tắc giao thông và giáo dục thanh niên biết lái xe một cách cẩn thận và an toàn là một ý tưởng tốt.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.