Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 1 (trang 74) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 1 (trang 74) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 1 (trang 74) – Global Success có đáp án

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác cùng với giải thích chi tiết cho các bài tập thuộc Unit 7: A Closer Look 1 sách Tiếng Anh lớp 7 (Trang 74). Nội dung bài viết nhằm hỗ trợ học sinh trong việc hiểu rõ và học tập một cách hiệu quả về nội dung của Tiếng Anh 7, đặc biệt là với chủ đề Traffic.

Bài 1: Match the words in A with the phrases in B.

Nối các từ trong cột A với các cụm từ trong cột B.

A

B

1. ride

2. drive

3. sail

4. go

5. travel

a. a car

b. a boat

c. a bike

d. by air

e. on foot

Đáp án:

1 – c: ride a bike (đi xe đạp)

My father taught me how to ride a bike. – Bố tôi đã dạy tôi cách đi xe đạp.

2 – a: drive a car (lái xe ô tô)

My father usually drives a car to work. – Bố tôi thường xuyên lái ô tô đến nơi làm việc.

3- b: sail a boat (chèo thuyền)

I can sail a boat in Ha Long Bay. – Tôi có thể lái thuyền trên Vịnh Hạ Long.

4 – e: go on foot (đi bộ)

I sometimes go on foot to school. – Đôi khi, tôi đi bộ đến trường.

5 – d: travel by air (đi máy bay)

Nowadays, people can travel by air to anywhere in the world. – Ngày nay, mọi người có thể đi lại bằng đường hàng không đến bất kỳ đâu trên thế giới.

Bài 2: Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs.

Hãy nhìn vào những biển báo này. Sau đó viết các cụm từ phù hợp dưới các biển báo đó.

No right turn – Traffic lights – Cycle lane – No cycling – School ahead – Hospital ahead

Đáp án:

1. Traffic lights – Đèn giao thông

2. Hospital ahead – Bệnh viện ở phía trước

3. No right turn – không được rẽ phải

4. Cycle lane – Làn đường cho người đi xe đạp

5. School ahead – Trường học ở phía trước

6. No cycling – Cấm xe đạp

 

Bài 3: Work in pairs. Take turns to say which of the signs in 2 you see on the way to school.

Làm việc theo cặp. Lần lượt nói về những biển báo nào trong bài tập 2 mà bạn nhìn thấy trên đường đến trường.

Lời giải tham khảo:

A: On the way to school, there are many bicycles on the roads, so I see a “Cycle lane” sign. – Trên đường đến trường, có nhiều chiếc xe đạp trên đường, nên tôi thấy một biển báo “Đường dành cho xe đạp”

B: On the way to school, I see a “school ahead” sign. – Trên đường đến trường, tôi thấy một biển báo “Trường ở phía trước”

A: On the way to school, there is no bicycle on the road, so I see a “No cycling” sign. – Trên đường đến trường, không có xe đạp trên đường, nên tôi thấy một biển báo “Cấm xe đạp” 

B: On the way to school, I see in a traffic light a “not turn right” sign. – Trên đường đến trường, tôi thấy trên đèn giao thông có một biển báo “Không rẽ phải”

Bài 4: Listen and repeat. Pay attention to the sounds /aɪ/ and /eɪ/.

Lắng nghe và nhắc lại. Chú ý đến âm /aɪ/ và /eɪ/.

/aɪ/

/eɪ/

cycle  /ˈs.kəl/

fly /fl/

fine /fn/

sign /sn/

motorbike  /ˈməʊ.tə.bk/

sail /sl/

train /trn/

plane /pln/

station /ˈst.ʃən/

pavement /ˈpv.mənt/

Bài 5: Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, check and repeat.

Gạch chân các từ có âm /aɪ/ và khoanh tròn các từ có âm /eɪ/. Sau đó, nghe, kiểm tra và nhắc lại.

1. The bus station is far from my house.

2. Remember to ride your bike carefully.

3. We must obey traffic rules for our safety.

4. You have to get there in time for the train.

5. Don’t ride on the pavement.

Đáp án:

1. The bus station is far from my house. – Trạm xe buýt xa nhà tôi.

2. Remember to ride your bike carefully. – Nhớ lái xe đạp cẩn thận.

3. We must obey traffic rules for our safety. – Chúng ta phải tuân thủ các quy tắc giao thông để bảo đảm an toàn.

4. You have to get there in time for the train. – Bạn phải đến đó đúng giờ để kịp tàu.

5. Don’t ride on the pavement. – Đừng lái xe trên vỉa hè.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.