Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 6 Skill 2 (trang 67) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skill 2 (trang 67) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skill 2 (trang 67) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác kèm theo giải thích cho bài tập Unit 6: Skills 2 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 67). Nội dung được biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và thuần thục kiến thức, đồng thời giúp các bạn học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh 7, đặc biệt là với chủ đề “A visit to a school”.

Bài 1: Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions

Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và thảo luận về các câu hỏi sau đây.

1. What outdoor activities do they take part in? (Họ tham gia vào các hoạt động ngoài trời nào?)

2. Why do they do these activities? (Tại sao họ lại làm những hoạt động đó?)

Đáp án:

1. They are collecting the garbage and planting trees. (Họ đang thu gom rác và trồng cây.)

2. Because they want to clean the environment. (Vì họ muốn làm sạch môi trường.)

Bài 2. Listen to an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) to complete each sentence.

Hãy nghe cuộc phỏng vấn giữa một phóng viên và hai bạn học sinh. Khoanh tròn vào phương án thích hợp (A, B, hoặc C) để hoàn thành mỗi câu.

1. Trang and Phong are talking about ______. (Trang và Phong đang nói về ______.)

A. school subjects (các môn học ở trường)

B. school timetables (thời gian biểu ở trường)

C. outdoor activities (các hoạt động ngoài trời)

2. They are ______ members of club(s). (Họ là thành viên của _____ câu lạc bộ.)

A. one (một)

B. two (hai)

C. three (ba)

3. The Go Green Club cleans streets on _______.(Câu lạc bộ sống xanh làm sạch đường phố vào ________.)

A. Saturday afternoons (những chiều thứ Bảy)

B. Saturday mornings (những sáng thứ Bảy)

C. Sunday afternoons (những chiều Chủ nhật)

4. They grow ______ in the school garden. (Họ trồng ______ trong vườn trường.)

A. vegetables (rau củ)

B. flowers (hoa)

C. trees (cây)

Bài nghe:

Reporter: Hello, Trang and Phong. Can you tell me something about your school outdoor activities?

Trang: Well. School is great. We are busy with our subjects, but we really enjoy the opportunities we have for outdoor activities.

Reporter: Great. What types of outdoor activities do you take part in?

Trang: I’m a member of a club called Go Green Club. And we do lots of activities.

Reporter: What activities, for example?

Trang: Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to recycle glass, cans, and paper.

Reporter: Wonderful! I’m sure your activities help us protect our environment. What about you, Phong? What outdoor activities do you do?

Phong: Well. I’m a member of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school. Our school canteen uses the vegetables for our lunches.

Reporter: Sounds interesting. And …

Dịch:

Phóng viên: Xin chào, Trang và Phong. Có thể kể cho tôi biết một chút về các hoạt động ngoại khóa của trường bạn không?

Trang: Chắc chắn. Trường của chúng tôi tuyệt vời. Chúng tôi bận rộn với các môn học, nhưng chúng tôi thực sự thích thú với những cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Phóng viên: Tuyệt vời. Bạn tham gia vào những hoạt động ngoại khóa nào?

Trang: Tôi là thành viên của một câu lạc bộ có tên là “Go Green Club”. Và chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động.

Phóng viên: Những hoạt động nào, ví dụ như?

Trang: Chúng tôi lau dọn đường phố vào những buổi chiều thứ Bảy. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn học trong lớp tái chế thủy tinh, lon và giấy.

Phóng viên: Tuyệt vời! Chắc chắn những hoạt động của bạn giúp bảo vệ môi trường. Còn bạn, Phong? Bạn tham gia vào những hoạt động ngoại khóa gì?

Phong: Tôi là thành viên của câu lạc bộ “Green Garden Club”. Chúng tôi trồng rau trong vườn trường sau giờ học. Nhà hàng trường sử dụng rau củ cho bữa trưa của chúng tôi.

Phóng viên: Nghe thú vị. Và…

Đáp án:

1. C 2. B 3. A 4. A

Bài 3: Listen to the interview again and answer the questions.

Nghe lại cuộc phỏng vấn và trả lời các câu hỏi.

1. What do Trang’s club members encourage their classmates to do? (Các thành viên câu lạc bộ của Trang khuyến khích các bạn trong lớp làm gì?)

2. What does the reporter think about Trang’s activities? (Phóng viên nghĩ gì về hoạt động của Trang?)

3. When and where do Phong’s club members grow vegetables?  (Các thành viên câu lạc bộ của Phong trồng rau khi nào và ở đâu?)

Đáp án:

1. They encourage their classmates to recycle glass, cans, and paper. (Họ khuyến khích các bạn cùng lớp tái chế thủy tinh, lon và giấy.)

Thông tin: Trang: Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to recycle glass, cans, and paper.

(Chúng tôi lau dọn đường phố vào những buổi chiều thứ Bảy. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn học trong lớp tái chế thủy tinh, lon và giấy.)

2. The reporter thinks their activities protect the environment. (Phóng viên nghĩ hoạt động của họ bảo vệ môi trường.)

Thông tin: Reporter: Wonderful! I’m sure your activities help us protect our environment.

(Tuyệt vời! Chắc chắn những hoạt động của bạn giúp bảo vệ môi trường.)

3. They grow vegetables in the school garden after school. (Họ trồng rau trong vườn trường sau giờ học.)

Thông tin: Phong: Well. I’m a member of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school.

(Tôi là thành viên của câu lạc bộ “Green Garden Club”. Chúng tôi trồng rau trong vườn trường sau giờ học.)

Bài 4. Work in pairs. Ask and answer questions about your school’s outdoor activities.

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động ngoài trời của trường bạn.

1. What outdoor activities do you take part in at school? (Bạn tham gia những hoạt động ngoài trời nào ở trường?)

2. Which outdoor activity do you like the best? (Hoạt động ngoài trời nào bạn thích nhất?)

3. Why do you like doing it? (Tại sao bạn thích làm điều đó?)

Lời giải tham khảo:

1. I take part in many outdoor activities in my school like planting trees, sorting the garbage, picking up rubbish, recycling old paper. – Tôi tham gia nhiều hoạt động ngoại trời tại trường như trồng cây, phân loại rác, thu gom rác, và tái chế giấy cũ.

2. My favourite outdoor activity is planting trees. – Hoạt động ngoại trời yêu thích của tôi là trồng cây.

3. Because it is good for the environment and makes me feel happy. – Bởi vì nó có lợi cho môi trường và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Bài 5: Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4.

Viết đoạn văn khoảng 70 từ kể về một hoạt động ngoài trời ở trường em. Bạn có thể sử dụng thông tin trong 4.

School serves as a hub for education and preparation for both professional and social aspects of life. Situated in the heart of my city, my school is accompanied by a spacious garden on one side. Engaging in various outdoor activities, including tree planting, rubbish collection, garbage sorting, and old paper recycling, is a common practice in my school. Additionally, we partake in diverse activities such as football, basketball, and more. Among these, tree planting holds a special place as my favorite outdoor pursuit. This activity not only fosters a sense of responsibility and creativity in me but also contributes to the protection of our environment.

Dịch:

Trường học là nơi cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng cho cả cuộc sống chuyên nghiệp và xã hội. Trường của tôi nằm ở trung tâm của thành phố. Bên cạnh trường là một khu vườn lớn. Ở trường, tôi tham gia nhiều hoạt động ngoại trời như trồng cây, thu gom rác, phân loại rác, và tái chế giấy cũ. Chúng tôi cũng có các hoạt động khác như bóng đá, bóng rổ và nhiều hoạt động khác. Trồng cây là hoạt động ngoại trời yêu thích của tôi. Nó khiến tôi trở nên một người suy nghĩ có trách nhiệm và sáng tạo hơn. Đồng thời, nó cũng bảo vệ môi trường của chúng ta.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.