Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 6 Skill 1 (trang 66) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skill 1 (trang 66) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skill 1 (trang 66) – Global Success có đáp án

Bài viết này của chúng tôi cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6: Skill 1 trong sách Global Success (Trang 66). Nội dung dưới đây sẽ hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó có thể học tập hiệu quả hơn.

Bài 1: Look at the pictures and answer the questions.

Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi.

1. What can you see in the pictures? (Bạn có thể nhìn thấy gì trong những bức tranh?)

2. What do you know about them?  (Bạn biết gì về họ?)

Đáp án:

1. I can see a school. (Tôi có thể nhìn thấy một ngôi trường.)

2. This is Quoc Hoc – Hue, an old school of Viet Nam in Hue. (Đây là trường Quốc Học – Huế, một ngôi trường lâu đời của Việt Nam ở Huế.)

Bài 2: Read the passage and answer the questions.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Quoc Hoc – Hue is one of the oldest schools in Viet Nam. It is on the bank of the Huong River, in Hue. It was founded in 1896. It used to be a school for children from rich and royal families. Well-known people such as Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu studied there. Nowadays, the school is for gifted students. They are intelligent and study hard. They have to pass an entrance exam to enter the school. The school has over 50 classrooms with TVs, projectors, and computers. It also has a swimming pool, a library, two English labs, four computer rooms, and many other modern facilities. The school is one of the largest and most beautiful schools in Viet Nam.

1. Where is Quoc Hoc – Hue? (Trường Quốc Học – Huế ở đâu?)

2. Who were some of the well-known students of the school? (Một số học sinh nổi tiếng của trường là ai?)

3. What are the students like? (Học sinh như thế nào?)

4. How many English labs does it have? (Trường có bao nhiêu phòng thí nghiệm tiếng Anh?)

Tạm dịch:

Quốc Học – Huế là một trong những trường học cổ kính nhất tại Việt Nam. Nằm bên bờ sông Hương, tại thành phố Huế, trường được thành lập vào năm 1896. Trước đây, đây là một trường dành cho con em các gia đình giàu có và hoàng gia. Những người nổi tiếng như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu đã từng học tại đây.

Hiện nay, trường là nơi đào tạo cho những học sinh tài năng. Họ thông minh và chăm chỉ học tập. Để nhập học, họ phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Trường có hơn 50 phòng học được trang bị TV, máy chiếu và máy tính. Ngoài ra, trường còn có bể bơi, thư viện, hai phòng thí nghiệm tiếng Anh, bốn phòng máy tính và nhiều tiện nghi hiện đại khác. Quốc Học – Huế được coi là một trong những trường lớn và đẹp nhất tại Việt Nam.

Lời giải tham khảo:

1. It is on the bank of the Huong River, in Hue. – Trường nằm bên bờ sông Hương, tại thành phố Huế.

2. The well-known students were studied there are Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu. – Những học sinh nổi tiếng đã học tại đây bao gồm Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu.

3. They are intelligent and study hard. – Họ thông minh và chăm chỉ học tập.

4. It has two English labs. – Trường có hai phòng thí nghiệm tiếng Anh.

Bài 3: Read the passage again and complete the table. Then report it to the class.

Đọc lại đoạn văn và hoàn thành bảng. Sau đó báo cáo trước lớp.

Name

Location

Students

School facilities

Lời giải tham khảo:

Quoc Hoc – Hue is the name of the school situated along the Huong River in Hue. Many well-known people studied there like Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu. Additionally, the school boasts contemporary amenities including a swimming pool, a library, two English labs, four computer rooms, and various other modern facilities.

Tạm dịch:

Quốc Học – Huế là tên của trường nằm tại bờ sông Hương, trong thành phố Huế. Nhiều người nổi tiếng như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, và Xuân Diệu đã là học sinh nổi bật của trường. Hơn nữa, trường còn sở hữu các tiện nghi hiện đại như hồ bơi, thư viện, hai phòng thí nghiệm tiếng Anh, bốn phòng máy tính, và nhiều tiện ích hiện đại khác.

Bài 4: Work in pairs. Answer the questions with the information in the table.

Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi với thông tin trong bảng.

1. What’s the full name of the school? (Tên đầy đủ của trường là gì?)

2. Where is it? (Trường ở đâu?)

3. What are the students like? (Học sinh như thế nào?)

4. What facilities does the school have?  (Trường có cơ sở vật chất gì?)

Lời giải tham khảo:

1. The full name of the school is Hung Vuong Lower Secondary School. – Tên đầy đủ của trường là Trường Trung học cơ sở Hùng Vương.

2. It is at 120, Hung Vuong Street. – Địa chỉ của trường là 120, đường Hùng Vương.

3. The students are hard-working and intelligent. – Học sinh ở đây chăm chỉ và thông minh.

4. It has 20 classrooms, one library, 2 computer rooms, one gym and one garden. – Trường có 20 phòng học, một thư viện, 2 phòng máy tính, một phòng tập gym và một khu vườn.

Bài 5: Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4 (full name, location, students and school facilities)

Làm việc nhóm. Kể về trường học của bạn. Bạn có thể sử dụng các gợi ý trong 4 (họ tên, vị trí, học sinh và cơ sở vật chất của trường)

Lời giải tham khảo:

We study at Tran Quoc Toan High School. It is located in the heart of the city, at 45 Tran Quoc Toan Street. The students here are not only hard-working but also intelligent. Our school has a total of 25 classrooms, a well-equipped library, 3 computer rooms, a spacious gymnasium, and a beautiful garden.

Dịch:

Chúng tôi học tại Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Toàn. Nằm tại trung tâm thành phố, địa chỉ là 45 Đường Trần Quốc Toàn. Các học sinh ở đây không chỉ chăm chỉ mà còn rất thông minh. Trường của chúng tôi có tổng cộng 25 phòng học, một thư viện trang bị đầy đủ, 3 phòng máy tính, một đường tập gym rộng lớn và một khu vườn xinh đẹp.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.