Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication (trang 64,65) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication (trang 64,65) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication (trang 64,65) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho bài tập Unit 6: Communication – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 64, 65). Nội dung được soạn thảo bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó học tập môn tiếng Anh hiệu quả.

Bài 1: Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence.

Nghe và đọc bài hội thoại. Chú ý đến câu được làm nổi bật.

Mi: Are you doing anything this Sunday? (Chủ nhật này bạn có làm gì không?)

Phong: Not really. (Chắc là không.)

Mi: Would you like to go with us to Binh Minh Lower Secondary School? (Bạn có muốn đi cùng chúng tôi đến trường Trung học Cơ sở Bình Minh không?)

Phong: Sounds great! Can you tell me more? (Nghe hay đó! Bạn có thể nói cho tôi biết thêm được không?)

Mi: We’ll leave at 7 a.m. My friends David and Nick are coming too. (Chúng ta sẽ rời đi lúc 7 giờ sáng. Bạn của tôi là David và Nick cũng sẽ đến.)

Bài 2: Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use “Can you tell me more?’ or “Can you tell me why?, “Can you tell me how?”

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về chuyến thăm của bạn đến một trường học nổi tiếng. Sử dụng câu “Can you tell me more?” hoặc “Can you tell me why?”, “Can you tell me how?”.

Lời giải tham khảo:

Nam: Are you doing anything this weekend? – Bạn có làm gì vào cuối tuần này không?

Lan: Not really. – Chắc là không

Nam: Would you like to go with us to Chu Van An high school? – Bạn muốn đi cùng chúng tôi đến trường Trung học Chu Văn An không?

Lan: Sounds great! Can you tell me more? – Nghe có vẻ tuyệt! Bạn có thể kể thêm cho tôi được không?

Nam: We’ll leave at 8 a.m. My friends Chau and Anh are coming too. – Chúng tôi sẽ rời đi lúc 8 giờ sáng. Bạn Châu và Anh cũng sẽ đi cùng.

Bài 3: Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note.

Hãy tưởng tượng rằng một số người bạn nước ngoài đang có kế hoạch đến thăm trường của bạn. Lập danh sách những gì bạn muốn giới thiệu cho họ xem, sau đó điền vào ghi chú.

the school library

______________

______________

Work in pairs. Ask and answer questions about your plan. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về kế hoạch của bạn.)

Lời giải tham khảo:

List to visit in my school: (Danh sách để tham quan)

– the school library (thư viện trường)

– playground (sân chơi)

– computer rooms (phòng máy tính)

– soccer field (sân bóng đá)

– school garden (vườn trường)

– science Lab (Phòng thí nghiệm Khoa học)

Ask and answer about my plan:

1. A: I’m going to introduce them computer rooms. – Tôi sẽ giới thiệu cho họ phòng máy tính.

B: Sounds good. Can you tell me why? – Nghe có vẻ tốt. Bạn có thể nói tôi biết tại sao không?

A: I want them to see where we learn how to use the Internet. I think they’re very modern. – Tôi muốn họ thấy nơi chúng ta học cách sử dụng Internet. Tôi nghĩ rằng nó rất hiện đại.

2. A: I’m going to show them the school garden. – Tôi sẽ dẫn họ đi thăm khu vườn của trường.

B: Sounds good! Can you tell me more? – Nghe có vẻ hay! Bạn có thể cho tôi biết thêm không?

A: I’m going to talk about many plants in the school garden. I’m also going to invite them to grow vegetables in the school garden. – Tôi sẽ nói về nhiều loại cây trong khu vườn của trường. Tôi cũng sẽ mời họ tham gia trồng rau trong khu vườn của trường.

Bài 4: Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the information about your school

Làm việc nhóm. Đọc đoạn văn và hoàn thành bảng về một trường trung học ở Vương quốc Anh. Sau đó thảo luận và điền thông tin về trường của bạn.

Wilson High School is for students aged 11 -16 in London. It has about 1,000 students and 100 teachers. The school has some modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sports hall, and an activity studio.

The students study many different subjects such as English, literature, maths, science, etc. They also study extra subjects and get involved in projects, use school resources and take part in a number of outdoor activities and school trips.

Wilson High School

Your school

Number of students & teachers

Subjects

School facilities

Tạm dịch:

Trường Trung học Wilson dành cho học sinh từ 11 đến 16 tuổi tại London. Trường có khoảng 1,000 học sinh và 100 giáo viên. Trường có một số phòng thí nghiệm khoa học hiện đại, phòng máy tính, một thư viện lớn, một địa điểm thể dục và một studio hoạt động.

Học sinh học nhiều môn khác nhau như Tiếng Anh, văn học, toán, khoa học,…. Họ cũng học thêm những môn khác và tham gia vào các dự án, sử dụng tài nguyên của trường và tham gia vào nhiều hoạt động ngoài trời và chuyến đi của trường.

Đáp án:

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.