Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63,64) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63,64) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63,64) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63,64) là tài liệu tham khảo cho cả giáo viên, phụ huynh và học sinh. Bài viết kèm theo phần đáp án giải thích chi tiết sẽ giúp bạn đọc củng cố kiến thức thêm vững chắc và học ngoại ngữ một cách hiệu quả.

Bài 1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time

(Hoàn thành các câu, sử dụng giới từ chỉ thời gian thích hợp.)

1. In England, schools usually start _____ 9 a.m. and finish _____4 p.m.
2. They built our school a long time ago, maybe _____ 1990.
3. We are going to visit Thang Long Lower Secondary School _____ January.
4. The school year usually begins _____ September 5th every year.
5. The children like playing badminton and football _____ their break time.

Đáp án:

1. In England, schools usually start at 9 a.m. and finish at 4 p.m. – Ở Anh, các trường thường bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 4 giờ chiều.

Giải thích: 9 a.m và 4 p.m là giờ cụ thể => at

2. They built our school a long time ago, maybe in 1990. – Họ xây dựng trường của chúng tôi cách đây lâu rồi, có thể vào năm 1990.

Giải thích: 1990 là năm => in

3. We are going to visit Thang Long Lower Secondary School in January. – Chúng tôi sẽ thăm Trường Trung học Cơ sở Thăng Long vào tháng 1.

Giải thích: January (tháng Một) => in

4. The school year usually begins on September 5th every year. – Năm học thường bắt đầu vào ngày 5 tháng 9 mỗi năm.

Giải thích: September 5th là ngày tháng => on

5. The children like playing badminton and football at their break time. – Các em thích chơi cầu lông và bóng đá trong thời gian nghỉ của mình.

Giải thích: Cụm từ “at break time” (vào giờ giải lao)

Bài 2: Work in pairs. Ask and answer the questions about your school.

Hoàn thành các câu, sử dụng giới từ chỉ thời gian thích hợp.

1. When does your school year start? (Khi nào năm học của bạn bắt đầu?)

2. When do you have English lessons? (Khi nào bạn có bài học tiếng Anh?)

3. When do you usually celebrate Teachers’ Day? (Bạn thường kỷ niệm Ngày Nhà giáo vào thời gian nào?)

4. When are you going to finish the school year? (Khi nào bạn sẽ kết thúc năm học?)

Lời giải tham khảo:

1. My school year starts in September. (Năm học của tôi bắt đầu vào tháng Chín.)

2. I have English lessons on Tuesday and Friday. (Tôi có các bài học tiếng Anh vào Thứ Ba và Thứ Sáu.)

3. I usually celebrate Teacher’s Day on November 20th. (Tôi thường kỷ niệm Ngày nhà giáo vào ngày 20 tháng 11.)

4. I am going to finish the school year in May. (Tôi sẽ kết thúc năm học vào tháng 5.)

Bài 3: Complete the sentences with at, in, or on.

Hoàn thành câu với at, in hoặc on

1. Her classroom is _____ the third floor of that building.

2. When I’m at school, my parents are _____ work.

3. Look! The students are playing football _____the classroom.

4. My little sister usually has lunch _____ school.

5. The most beautiful posters are _____ the wall _______ the staffroom.

Đáp án:

1. Her classroom is on the third floor of that building. – Phòng học của cô ấy ở tầng ba của tòa nhà đó.

Giải thích: the third floor (tầng 3) => on

2. When I’m at school, my parents are at work. – Khi tôi ở trường, bố mẹ tôi đang đi làm.

Giải thích: Cụm từ “at work” (đang làm việc).

3. Look! The students are playing football in the classroom. – Nhìn kìa! Các học sinh đang chơi bóng đá trong phòng học.

Giải thích: the classroom (lớp học), chỉ vị trí bao quanh vật => in

 4. My little sister usually has lunch at school. – Em gái nhỏ của tôi thường ăn trưa tại trường.

Giải thích: school (trường), chỉ vị trí tại một địa điểm => at

5. The most beautiful posters are on the wall in the staffroom. – Những tấm áp phích đẹp nhất đều treo trên tường trong phòng giáo viên.

Giải thích: the wall (tường), chỉ một bề mặt => on

the staffroom (phòng làm việc), chỉ vị trí bao quanh vật => in

Bài 4. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.

Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi.

1. Where does Mrs Hien teach maths? (Cô Hiền dạy toán ở đâu?)

2. Where do the students water the flowers? (Học sinh tưới hoa ở đâu?)

3. Where is the boy writing? (Cậu bé viết ở đâu?)

4. Where do they sing English songs on Teachers’ Day? (Họ hát những bài hát tiếng Anh ở đâu vào Ngày Nhà giáo?)

Đáp án:

1. She teaches Maths in the classroom. (Cô ấy dạy môn Toán trong lớp học.)

2. They water the flowers in the school garden. (Họ tưới hoa trong vườn trường.)

3. The boy is writing on the board. (Cậu bé đang viết trên bảng.)

4. They sing English song on Teacher’s Day at school. (Họ hát bài hát tiếng Anh vào Ngày Nhà giáo ở trường.)

Bài 5: Complete the passage with at, on, or in. Then discuss in groups which prepositions express time and which ones express place.

Hoàn thành đoạn văn với at, on hoặc in. Sau đó thảo luận theo nhóm về giới từ biểu thị thời gian và giới từ biểu thị địa điểm.

Tom’s mother is at home, but she is not (1) _______ the kitchen. She usually waters the vegetables in the garden (2) _______  the morning.

Tom’s father is (3)_______  work, but he isn’t in his office at the moment. It is his lunch break and he is (4)_______  a travel agent’s, looking at holiday brochures. Tom is usually at school at this time, but he has a bad cold today. He has nothing to do but lying (5)_______  the sofa and looking at the posters (6) the wall.

Đáp án:

Tom’s mother is at home, but she is not (1) in the kitchen. She usually waters the vegetables in the garden (2) in the morning.

Tom’s father is (3) at work, but he isn’t in his office at the moment. It is his lunch break and he is (4) at a travel agent’s, looking at holiday brochures.

Tom is usually at school at this time, but he has a bad cold today. He has nothing to do but lying (5) on the sofa and looking at the posters (6) on the wall.

Dịch:

Mẹ của Tom đang ở nhà, nhưng bà ấy không ở trong bếp. Bà ấy thường tưới cây rau trong vườn vào buổi sáng.

Bố của Tom đang đi làm, nhưng ông ấy hiện không ở trong văn phòng. Đó là giờ nghỉ trưa và ông ấy đang ở một đại lý du lịch, xem các tờ quảng cáo du lịch.

Tom thường ở trường vào lúc này, nhưng hôm nay bạn ấy bị cảm lạnh. Bạn ấy không có gì để làm ngoại trừ việc nằm trên sofa và nhìn vào các áp phích trên tường.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.