Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác cùng với giải thích chi tiết cho các bài tập trong Unit 12 của sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 126, 127). Nội dung đã được chuẩn bị kỹ càng nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả khi học Tiếng Anh.

1. Write the words or phrases under the correct pictures.

Viết các từ hoặc cụm từ dưới các hình ảnh đúng.

Đáp án:

1. kangaroo (chuột túi)

2. island country (quốc đảo)

3. tattoo (hình xăm)

4. Scottish kilt (váy năm Scottish)

5. castle (lâu đài)

6. coastline (đường bờ biển)

Bài 2: Use the words in the box to complete the sentences.

Sử dụng các từ trong hộp để hoàn thành các câu.

native                 amazing                unique                local                 ancient

1. From the top of the mountain, we had a(n) __________view of the valley below.

2. Scotland is famous for its long history and _______castles.

3. The long fences around the sheep farms in Australia are __________. You can’t find them anywhere else in the world.

4. When you visit a new place, talk to the ______people

5. Kangaroos are ________to Australia. It is their home.

Đáp án:

1. From the top of the mountain, we had a(n) amazing view of the valley below. – Từ đỉnh núi, chúng tôi có một cảnh đẹp tuyệt vời của thung lũng phía dưới.

2. Scotland is famous for its long history and ancient castles. – Scotland nổi tiếng với lịch sử lâu đời và các lâu đài cổ.

3. The long fences around the sheep farms in Australia are unique. You can’t find them anywhere else in the world. – Những hàng rào dài xung quanh các trang trại cừu ở Australia là có một không hai. Bạn không thể tìm thấy chúng ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

4. When you visit a new place, talk to the local people. – Khi bạn thăm một nơi mới, hãy nói chuyện với người dân địa phương.

5. Kangaroos are native to Australia. It is their home. – Kangaroo (chuột túi) là loài bản địa của Australia. Đó là nhà của chúng.

3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next to its explanation.

Làm việc theo cặp. Thảo luận và viết từ hoặc cụm từ vào ô bên cạnh lời giải thích.

symbol – boat ride – capital – tower

1. a tall narrow building with a small top

2. an object representing a place

3. the most important city of a country

4. a tour on a river

Đáp án:

1. a tall narrow building with a small top – tower (một tòa nhà cao hẹp với đỉnh nhỏ – tháp)

2. an object representing a place – symbol (một đối tượng đại diện cho một địa điểm – biểu tượng)

3. the most important city of a country – capital (thành phố quan trọng nhất của một quốc gia – thủ đô)

4. a tour on a river – boat ride (một chuyến tham quan trên sông – du thuyền)

Bài 4: Listen and repeat, paying attention to the intonation of the following questions.

Nghe và lặp lại, chú ý ngữ điệu của những câu hỏi sau.

1. Can you speak English? (Bạn có thể nói tiếng Anh không?)

2. Is Australia an island? (Úc có phải là một hòn đảo không?)

3. Will you visit Washington next year? (Bạn sẽ đến thăm Washington vào năm tới chứ?)

4. What is the capital of Scotland? (Thủ đô của Scotland là gì?)

5. How big is Canada? (Canada rộng lớn như thế nào?)

Bài 5: Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

Khoanh tròn đúng ngữ điệu. Sau đó nghe và lặp lại.

1. Where is Canada? ↘

→ Đây là dạng câu hỏi WH-questions (Where) vậy nên ta sẽ cho ngữ điệu đi xuống ở cuối câu.

2. Could you show me Singapore on this map? ↗ 

→ Đây là dạng câu hỏi Yes/ No questions (Could you…..) vậy nên ta sẽ cho ngữ điệu đi lên ở cuối câu.

3. How many states are there in the USA? ↘ 

→ Đây là dạng câu hỏi WH-questions (How many…) vậy nên ta sẽ cho ngữ điệu đi xuống ở cuối câu.

4. Is English an official language in Malaysia? ↗ 

→ Đây là dạng câu hỏi Yes/ No questions (Is English an….) vậy nên ta sẽ cho ngữ điệu đi lên ở cuối câu.

5. Do you know much about New Zealand? ↗ 

→ Đây là dạng câu hỏi Yes/ No questions (Do you know….) vậy nên ta sẽ cho ngữ điệu đi lên ở cuối câu.