Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 11 Skill 2 (trang 121) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 11 Skill 2 (trang 121) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 11 Skill 2 (trang 121) – Global Success có đáp án

Bài viết dưới đây của Jes.edu.vn sẽ cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho bài tập Unit 11: Skills 2 trong sách Tiếng Anh lớp 7 “Global Success” (Trang 121). Nội dung này được biên soạn kỹ càng nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh lớp 7.

Bài 1: Circle the words or phrases that you think are used to describe the future means of transport.

Khoanh tròn những từ hoặc cụm từ mà bạn cho là dùng để mô tả các phương tiện giao thông trong tương lai.

A. comfortable (thoải mái)

B. eco-friendly (thân thiện với môi trường)

C. having an autopilot function (có chức năng lái tự động)

D. running on petrol (chạy bằng dầu)

Đáp án:

A B C

Bài 2: Listen to a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer.

Nghe buổi nói chuyện giữa Mr Hà và các học viên của mình. Họ đang nói về bao nhiêu phương tiện giao thông? Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

A. 2

B. 3

C. 4

Bài nghe:

Mr Ha: Now, let’s turn to future means of transport. How do you think people will travel in 2050, Tom?

Tom: I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer than cars and they can help avoid traffic accidents.

Lan: I think skyTrans will also be popular, too. They will not use up much space and will be safe because they run on autopilot.

Tom: But skyTrans may be too expensive for students to use. Bamboo-copters will be cheaper and easier for them to use. They will just put on their bamboo-copters and fly to school.

Mr Ha: Sounds interesting. How about travelling on sea?

Lan: I think people will use use solar-powered ships to travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable…

Tạm dịch:

Mr Ha: Bây giờ, hãy nói về các phương tiện giao thông trong tương lai. Anh nghĩ người ta sẽ đi lại như thế nào vào năm 2050, Tom?

Tom: Tôi nghĩ người ta sẽ sử dụng tàu siêu tốc. Tàu siêu tốc sẽ nhanh hơn và an toàn hơn ô tô và chúng có thể giúp tránh tai nạn giao thông.

Lan: Tôi nghĩ skyTrans cũng sẽ được phổ biến, chúng sẽ không chiếm nhiều không gian và an toàn vì chúng chạy tự lái.

Tom: Nhưng skyTrans có thể quá đắt đỏ cho sinh viên sử dụng. Còn trực thăng tre sẽ rẻ hơn và dễ dàng hơn để họ sử dụng. Họ chỉ cần mang trực thăng tre và bay đến trường.

Mr Ha: Nghe có vẻ thú vị. Còn việc đi lại trên biển thì sao?

Lan: Tôi nghĩ người ta sẽ sử dụng tàu chạy bằng năng lượng mặt trời để đi lại trên biển. Chúng sẽ thân thiện với môi trường và thoải mái…

Đáp án:

Chọn C 

Các phương tiện được nhắc đến trong bài hội thoại là:

– bullet trains

– skyTrans

– bamboo-copters

– solar-powered ships

Bài 3: Listen to the talk again and complete each sentence with ONE word.

Nghe lại bài nói và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.

1. Bullet trains will be faster, safer, and riders can avoid traffic _______.

2. SkyTrans will use less space and run on __________.

3. SkyTrans may be too _______for students.

4. ______will be cheaper and easier to use.

5. Solar-powered ships will be _______and comfortable.

Đáp án:

1. Bullet trains will be faster, safer, and riders can avoid traffic accidents. – Các tàu siêu tốc sẽ nhanh hơn, an toàn hơn, và người đi có thể tránh được tai nạn giao thông.

2. SkyTrans will use less space and run on autopilot. – SkyTrans sẽ sử dụng ít không gian hơn và hoạt động tự lái.

3. SkyTrans may be too expensive for students. – SkyTrans có thể quá đắt đỏ đối với sinh viên.

4. Bamboo-copters will be cheaper and easier to use. – Trực thăng tre sẽ rẻ hơn và dễ sử dụng hơn.

5. Solar-powered ships will be eco-friendly and comfortable. – Các tàu chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ thân thiện với môi trường và thoải mái.

Bài 4: Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick (✓) the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases?

Làm việc theo cặp. Chọn một trong 3 phương tiện giao thông tương lai và đánh dấu (✓) vào các từ và cụm từ mô tả ưu điểm của nó. Bạn có thể thêm nhiều từ và cụm từ hơn không?

Advantages

Tick (✓)

green

polluting the environment

expensive

safe

comfortable

convenient

causing noise

fast

Đáp án:

Bullet trains (Tàu hỏa siêu tốc)

Advantages (Lợi ích)

Tick (✓)

green (xanh, thân thiện môi trường)

polluting the environment (ô nhiễm môi trường)

expensive (đắt)

safe (an toàn)

comfortable (thoải mái)

convenient (thuận tiện)

causing noise (gây tiếng ồn)

fast (nhanh)

Bài 5: Now write a paragraph of about 70 words about the advantages of the means of transport you’ve chosen. Start your writing as shown below.

Bây giờ, hãy viết một đoạn văn khoảng 70 từ về những ưu điểm của các phương tiện giao thông mà bạn đã chọn. Bắt đầu bài viết của bạn như hình dưới đây.

I think people will like travelling by __________ in the future because it has many advantages.

First, _______________________

____________________________

Bài làm tham khảo:

I think people will like traveling by bullet trains in the future because it has many advantages. First, bullet trains are known for their speed, making long-distance travel much faster and more efficient than traditional methods. Additionally, they offer a high level of safety, reducing the risk of accidents compared to other forms of transportation. Furthermore, with bullet trains, passengers can avoid traffic congestion commonly experienced on roads, ensuring a smoother and more reliable journey. Overall, bullet trains provide a convenient, safe, and efficient mode of transportation for future travelers.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ người ta sẽ thích việc đi lại bằng tàu siêu tốc trong tương lai vì nó có nhiều ưu điểm. Đầu tiên, tàu siêu tốc được biết đến với tốc độ của chúng, làm cho việc đi lại xa trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống. Ngoài ra, chúng cung cấp một mức độ an toàn cao, giảm thiểu nguy cơ tai nạn so với các hình thức giao thông khác. Hơn nữa, với tàu siêu tốc, hành khách có thể tránh được tắc đường thường gặp trên đường, đảm bảo một chuyến đi mượt mà và đáng tin cậy hơn. Tổng thể, tàu siêu tốc cung cấp một phương tiện giao thông thuận tiện, an toàn và hiệu quả cho những người đi lại trong tương lai.