Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 11 Skill 1 (trang 120) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 11 Skill 1 (trang 120) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 11 Skill 1 (trang 120) – Global Success có đáp án

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho các bài tập Unit 11: Skills 1 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 120). Nội dung được chuẩn bị bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ và học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh.

Bài 1: Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases to describe it.

Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và tìm các từ hoặc cụm từ để mô tả nó.

Đáp án:

  • A driverless car: một chiếc xe không người lái
  • Automatic: tự động
  • A smart navigation system: hệ thống định vị thông minh

I think she is using a driverless car with a smart navigation system. (Tôi nghĩ cô ấy đang sử dụng một chiếc xe không người lái với hệ thống định vị thông minh.)

Bài 2: Read the passage and answer the question.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Roadrunner

Roadrunner is a car company that makes electric cars. The company introduced the first model in 2015 and they named it Speed. Speed soon became a success. Speed is safe, fast, comfortable, and not very expensive. It has four seats. The car can travel over 350 kilometres per hour. You only have to charge the battery every 700 kilometres. It even has a gaming screen inside.

The company will introduce a new model next year called Safety. This model will become the largest and safest electric car you can buy. It will be able to carry seven passengers. The new model will also be more economical.

Both models have an autopilot function, so they are driverless. Passengers can read, play games, or even sleep while they travel.

What is its main idea?

A. Roadrunner is a success.

B. Roadrunner is a car company.

C. Roadrunner’s cars have an autopilot function.

Tạm dịch:

Dòng xe Roadrunner

Roadrunner là một công ty sản xuất xe ô tô điện. Công ty giới thiệu mẫu đầu tiên vào năm 2015 và họ đặt tên là Speed (tốc độ). Speed nhanh chóng trở thành một thành công. Speed an toàn, nhanh chóng, thoải mái và không quá đắt tiền. Nó có bốn ghế. Xe có thể di chuyển với tốc độ hơn 350 kilomet mỗi giờ. Bạn chỉ cần sạc pin mỗi 700 kilomet. Nó thậm chí còn có màn hình chơi game bên trong.

Công ty sẽ giới thiệu một mẫu mới vào năm sau có tên là Safety (An toàn). Mẫu này sẽ trở thành chiếc xe điện lớn nhất và an toàn nhất bạn có thể mua. Nó có thể chở được bảy hành khách. Mẫu mới cũng sẽ tiết kiệm hơn.

Cả hai mẫu đều có chức năng tự lái, vì vậy chúng không cần tài xế. Hành khách có thể đọc sách, chơi game, hoặc thậm chí ngủ trong khi di chuyển.

Ý chính của đoạn văn là gì?

A. Roadrunner là một thành công.

B. Roadrunner là một công ty sản xuất xe ô tô.

C. Các dòng xe của Roadrunner có chức năng tự lái.

Đáp án: A

Bài 3: Read the passage again and complete the fact file with no more than TWO words or a number.

Đọc lại đoạn văn và hoàn thành tệp dữ kiện với không quá HAI từ hoặc một số.

Fact File

Name of the company

Roadrunner

Speed was introduced in

(1)________

Safety will be the

(2) ______and (3)_____ electric car

Both models have

a gaming screen and an (4)________

Both models run on

(5) ___

Passengers can

read, sleep, play, games

Đáp án:

Fact File (Tệp thông tin)

Name of the company – Tên của công ty

Roadrunner

Speed was introduced in – Speed đã được giới thiệu vào

(1) 2015

Safety will be the – Safety sẽ là

(2) largest and (3) safest electric car – (2) xe điện lớn nhất và (3) an toàn nhất

Both models have – Cả hai mô hình đều có

a gaming screen and an (4) autopilot function– một màn hình chơi game và một (4) chức năng lái tự động

Both models run on – Cả hai mô hình đều chạy bằng

(5) electricity (5) điện

Passengers can – Hành khách có thể

read, sleep, play, games  – đọc, ngủ, chơi trò chơi

Bài 4: Work in pairs. Look at the fact file in 3 then ask and answer questions about it.

Làm việc theo cặp. Nhìn vào tệp thông tin trong bài 3 rồi hỏi và trả lời các câu hỏi về nó.

Example: (Ví dụ)

A: What is the name of the company?

(Tên của công ty là gì?)

B: Roadrunner.

(Roadrunner.)

A: When did the company introduce its first model?

(Khi nào công ty giới thiệu mô hình đầu tiên của mình?)

B: In 2015.

(Vào năm 2015.)

Bài làm tham khảo:

A: What is the name of the company?

B: Roadrunner.

A: When did the company introduce its first model?

B: In 2015.

A: How is the Speed model described?

B: Speed is the largest and safest electric car.

A: What features do both models have?

B: Both models have a gaming screen and an autopilot function.

A: How do both models run?

B: Both models run on electricity.

A: What activities can passengers do inside the car?

B: Passengers can read, sleep, and play games.

Tạm dịch:

A: Tên của công ty là gì?

B: Roadrunner.

A: Công ty giới thiệu mẫu đầu tiên vào thời điểm nào?

B: Vào năm 2015.

A: Mô tả mẫu Speed như thế nào?

B: Speed là chiếc xe điện lớn nhất và an toàn nhất.

A: Các đặc điểm nào mà cả hai mẫu đều có?

B: Cả hai mẫu đều có màn hình chơi game và chức năng tự lái.

A: Cả hai mẫu chạy như thế nào?

B: Cả hai mẫu đều chạy bằng điện.

A: Hành khách có thể làm gì bên trong xe?

B: Hành khách có thể đọc sách, ngủ và chơi game.

Làm việc nhóm. Thảo luận tại sao những chiếc xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần. Báo cáo lý do của bạn với lớp.

Example: (Ví dụ)

– We think Roadrunner’s cars will become popular in the near future because they are fast…

(Chúng tôi nghĩ rằng những chiếc xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng nhanh …)

– We think Roadrunner’s cars won’t become popular in the near future because they might be dangerous / expensive…

(Chúng tôi nghĩ rằng những chiếc xe của Roadrunner sẽ không trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng có thể nguy hiểm / đắt tiền …)

Bài làm tham khảo:

We think Roadrunner’s cars will become popular in the near future because they are fast and convenient. For example, Speed is comfortable and fast, and you only need to charge it every 700 kilometers. Roadrunner’s cars also have a screen for playing games. They are good for the environment too because they run on electricity. People also like that the cars can drive on their own, so they can relax and enjoy the trip.

Tạm dịch:

Chúng tôi nghĩ rằng những chiếc xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng nhanh chóng và tiện lợi. Ví dụ, mẫu Speed thoải mái và nhanh chóng, và bạn chỉ cần sạc nó mỗi 700 kilomet. Các chiếc xe của Roadrunner cũng có một màn hình để chơi game. Chúng cũng tốt cho môi trường vì chúng chạy bằng điện. Người ta cũng thích rằng các xe có thể tự lái, vì vậy họ có thể thư giãn và tận hưởng chuyến đi.