Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 11 Project (trang 123) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 11 Project (trang 123) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 11 Project (trang 123) – Global Success có đáp án

Bài viết này sẽ cung cấp gợi ý chi tiết cho các bài tập Unit 11: Project – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 123). Nội dung này đã được biên soạn kỹ càng nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó giúp các bạn học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh lớp 7.

Bài 1: Imagine a future means of transport you would like to see in the future.  Use these questions to think about it: 

Hãy tưởng tượng một phương tiện giao thông tương lai mà bạn muốn nhìn thấy trong tương lai. Sử dụng những câu hỏi sau để suy nghĩ về nó

– What is the name of the means of transport? (Tên phương tiện giao thông là gì?)

– What road system does it run on? (Nó chạy trên hệ thống đường nào?)

– What kind of energy does it use? (Nó sử dụng loại năng lượng nào?)

– How many passengers can it carry? (Nó có thể chở bao nhiêu hành khách?)

– What are some of its advantages? (Một số ưu điểm của nó là gì?)

Lời giải tham khảo:

 1. Name of the means of transport: AquaTran.
 2. It operates on a water-converting road system, including rivers and lakes worldwide.
 3. AquaTran utilizes energy from sunlight and water flow to operate, and it can also use solar energy and lithium-ion batteries for short distances.
 4. This vehicle can carry up to 50 passengers.
 5. Some advantages of AquaTran include:
 • Reducing environmental pollution by using renewable energy sources.
 • Providing a quiet and comfortable space for passengers while traveling on water.
 • Saving travel time and reducing traffic congestion in cities with large rivers or lakes.
 • Connecting different areas through natural river and lake systems.

Tạm dịch:

 1. Tên phương tiện giao thông: AquaTran.
 2. Nó chạy trên một hệ thống đường chuyển đổi nước thành đường, bao gồm cả các con sông và hồ nước trên khắp thế giới.
 3. AquaTran sử dụng năng lượng từ các tia mặt trời và từ dòng nước để hoạt động, đồng thời có thể sử dụng cả pin năng lượng mặt trời và pin lithium-ion cho quãng đường ngắn.
 4. Phương tiện này có khả năng chở đến 50 hành khách.
 5. Một số ưu điểm của AquaTran bao gồm:
 • Giảm ô nhiễm môi trường do sử dụng năng lượng tái tạo.
 • Không gian yên tĩnh và thoải mái cho hành khách khi di chuyển trên mặt nước.
 • Tiết kiệm thời gian di chuyển và giảm thiểu tắc đường trong các thành phố có sông, hồ lớn.
 • Khả năng kết nối các khu vực khác nhau qua hệ thống sông, hồ nước tự nhiên.

Bài 3. Present it to class.

Trình bày phương tiện trước lớp.

Bài làm tham khảo:

AquaTran is a futuristic means of transportation, operates seamlessly on a water-converting road system, encompassing rivers and lakes globally. Harnessing energy from sunlight and water flow, it boasts sustainability, with the ability to utilize solar energy and lithium-ion batteries for shorter distances. Accommodating up to 50 passengers, AquaTran offers numerous advantages. Notably, it significantly reduces environmental pollution by relying on renewable energy sources. Moreover, passengers enjoy a serene and comfortable journey, undisturbed by the hustle and bustle of conventional transportation modes. This innovative solution not only saves travel time but also alleviates traffic congestion in urban areas situated along vast water bodies. Furthermore, AquaTran serves as a pivotal link, seamlessly connecting disparate regions through natural river and lake systems, promising a greener and more efficient future of transportation.

Tạm dịch:

AquaTran là một phương tiện vận chuyển tương lai, hoạt động mượt mà trên một mạng lưới đường chuyển đổi nước, bao gồm các con sông và hồ trên toàn thế giới. Nó sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời và dòng chảy nước, làm cho nó thân thiện với môi trường. Với khả năng chở được tối đa 50 hành khách, AquaTran mang lại nhiều lợi ích. Nó giảm ô nhiễm bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và cung cấp cho hành khách một chuyến đi êm đềm và thoải mái. AquaTran tiết kiệm thời gian và giảm ùn tắc giao thông ở các khu vực đô thị gần các hồ lớn. Hơn nữa, nó phục vụ như một liên kết kết nối các vùng khác nhau qua các con đường nước tự nhiên, hứa hẹn một tương lai vận chuyển xanh hơn và hiệu quả hơn.