Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 10 Skill 2 (trang 111) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 Skill 2 (trang 111) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 Skill 2 (trang 111) – Global Success có đáp án

Bài viết cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho bài tập Unit 10: Skill 2 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 111). Nội dung này đã được chuẩn bị bởi đội ngũ chuyên môn nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó giúp các bạn học tập một cách hiệu quả.

Bài 1: Work in pairs. Answer the questions.

Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.

1. What type of energy do you use at home? (Bạn sử dụng loại năng lượng nào ở nhà?)

2. What do you usually do to save energy? (Bạn thường làm gì để tiết kiệm năng lượng?)

Đáp án:

1. I use solar energy and hydro energy at home. (Tôi sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện ở nhà.)

2. I use energy – saving lighting bulbs to save energy. (Tôi sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm năng lượng.)

Bài 2: Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear. 

Ông Lâm đang thảo luận với các sinh viên của mình về cách tiết kiệm năng lượng tại nhà. Nghe và khoanh tròn các cụm từ bạn nghe được.

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

3. save money (tiết kiệm tiền)

4. use low energy light bulbs (dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng)

5. produce electricity (tạo ra điện năng)

6. use solar panels (sử dụng tấm năng lượng mặt trời)

Bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it’s not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what do you do to save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going to bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, … I turn them off when I don’t use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You’re right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels to warm water too. It’s cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you, …?

Dịch:

Thầy Lâm: Như các bạn đã biết, chúng ta sử dụng năng lượng để nấu ăn, sưởi ấm và chiếu sáng. Nhưng đó không phải là điều rẻ tiền. Vậy chúng ta làm thế nào để tiết kiệm năng lượng tại nhà? Linh, em thường làm gì để tiết kiệm điện?

Linh: Em luôn tắt đèn trước khi đi ngủ. Em có một số thiết bị điện, như TV, máy nghe CD, … em tắt chúng khi không sử dụng. Em nghĩ rằng điều này giúp chúng ta tiết kiệm điện.

Thầy Lâm: Em nói đúng đấy. Còn em, Minh?

Minh: Ở nhà em sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Luôn tắt chúng khi rời khỏi phòng. Nhà em còn sử dụng bảng điện mặt trời để làm nóng nước. Nó rẻ và sạch sẽ.

Thầy Lâm: Nghe có vẻ thú vị. Còn em thì sao…?

Đáp án:

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

4. use low energy light bulbs (dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng)

6. use solar panels (sử dụng tấm năng lượng mặt trời)

Bài 3: Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence.

Nghe lại và đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho mỗi câu.

T

F

1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

Thầy Lâm nói rằng chúng ta sử dụng năng lượng cho việc nấu ăn, làm nóng và thắp sáng.

2. Linh always turns off the lights when going out.

Linh luôn tắt đèn khi đi ra ngoài.

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

Linh tắt những thiết bị điện khi không dùng đến chúng

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

Minh sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà của anh ấy.

5. Minh uses solar energy to cook meals.

Minh sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn.

Lời giải chi tiết:

1. T 2. F 3. T 4. T 5. F

Bài 4: Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Choose three ways and write them in your notebook.

Làm việc theo cặp. Đọc một số cách để tiết kiệm năng lượng tại nhà. Chọn ba cách và viết chúng vào sổ tay của bạn.

  • Use low energy light bulbs (Sử dụng bóng đèn năng lượng thấp)
  • Use solar panels to warm water (Sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước)
  • Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn khi rời khỏi phòng)
  • Turn off electrical appliances when not using them (Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng)

Lời giải chi tiết:

  • Use low energy light bulbs (Sử dụng bóng đèn năng lượng thấp)
  • Turn off electrical appliances when not using them (Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng)
  • Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn khi rời khỏi phòng)

Bài 5: Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home.

Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về cách bạn tiết kiệm năng lượng ở nhà.

We use a lot of energy at home, and it costs us a significant amount. To save energy, we should adopt some simple yet effective habits. One key practice is diligently turning off lights and electrical appliances when not in use. Additionally, utilizing energy-efficient appliances and opting for low-energy light bulbs can make a substantial difference. In our household, we’ve also embraced renewable energy sources like solar panels to heat water, providing a cost-effective and environmentally friendly solution. By incorporating these practices, we not only reduce our electricity bills but also contribute to a more sustainable and eco-friendly lifestyle.

Dịch:

Chúng ta sử dụng rất nhiều năng lượng ở nhà và điều đó tốn kém. Để tiết kiệm năng lượng, chúng ta nên áp dụng những thói quen đơn giản nhưng hiệu quả. Một thói quen quan trọng là luôn tắt đèn và thiết bị điện khi không sử dụng. Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và chọn bóng đèn ít tiêu thụ điện năng cũng có thể tạo ra sự chênh lệch đáng kể. Ở gia đình chúng tôi, chúng tôi còn áp dụng nguồn năng lượng tái tạo như bảng điện mặt trời để làm nóng nước, mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Bằng cách tích hợp những biện pháp này, chúng tôi không chỉ giảm thiểu hóa đơn điện, mà còn đóng góp vào một lối sống bền vững và thân thiện với môi trường.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.