Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 10 Project (trang 113) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 Project (trang 113) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 Project (trang 113) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác cùng giải thích chi tiết cho bài tập trong Unit 10: Project – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 113). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn của Jes.edu.vn, nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, giúp các bạn học tập hiệu quả trong môn Tiếng Anh.

Bài 1: Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách học sinh có thể tiết kiệm năng lượng ở trường. Làm việc theo nhóm, thảo luận xem cái nào có thể áp dụng trong trường của bạn.

Some tips to save energy at school: (Một số mẹo để tiết kiệm năng lượng ở trường:)

– Turn the lights off when you leave the classroom. (Tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học.)

– Turn off electrical appliances when they are not in use. (Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.)

– Don’t overheat or overcool the classrooms. (Không để phòng học quá nóng hoặc quá lạnh.)

– Check that none of your taps around the school are dripping. (Kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt.)

Lời giải tham khảo:

– Turn the lights off when you leave the classroom. (Tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học.)

– Turn off electrical appliances when they are not in use. (Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.)

– Check that none of your taps around the school are dripping. (Kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt.)

Bài 2. Work in groups. Discuss some tips about how to save energy in your school. Then make a poster and present it to your class.

Làm việc nhóm. Thảo luận một số mẹo về cách tiết kiệm năng lượng trong trường học của bạn. Sau đó làm một tấm áp phích và trình bày nó trước lớp của bạn.

Bài viết tham khảo:

Today, our team addresses the importance of energy conservation in our school. We highlight three key practices. Firstly, turning off lights when leaving a room significantly saves electricity. Secondly, powering down electrical appliances when not in use prevents unnecessary energy consumption. Lastly, checking and fixing dripping taps helps conserve a substantial amount of water daily. These simple yet impactful measures contribute to a more sustainable and environmentally conscious school community. Let’s work together to make a positive impact on our school’s energy and water efficiency.

Dịch:

Chào mọi người, hôm nay nhóm của chúng tôi muốn chia sẻ về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng trong trường học. Chúng tôi nhấn mạnh ba biện pháp quan trọng. Thứ nhất, tắt đèn khi rời phòng giảng giáo có tác động đáng kể trong việc tiết kiệm điện năng. Thứ hai, tắt thiết bị điện khi chúng không được sử dụng để ngăn chặn việc tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Cuối cùng, kiểm tra và sửa chữa các vòi sen rò rỉ giúp bảo toàn một lượng lớn nước mỗi ngày. Những biện pháp đơn giản nhưng có ảnh hưởng lớn này đóng góp vào việc tạo ra một cộng đồng trường học có tư duy bền vững và ý thức về môi trường. Hãy cùng nhau làm việc để tạo ra tác động tích cực cho hiệu quả năng lượng và nước của trường học chúng ta.

Áp phích:

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.