Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) – Global Success có đáp án

Bài viết này của chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho 4 bài tập trong phần Getting started của Unit 10 trong sách giáo trình Tiếng Anh lớp 7 mới. Mục tiêu của chuyên mục này là hỗ trợ các học sinh lớp 7 theo dõi và hiểu rõ tiến trình học tập, giúp học sinh nắm vững nội dung bài học một cách dễ dàng hơn.

Bài 1. Listen and read

Nghe và đọc

Lan: Hi, Dad.

Mr Tan: Lan, what are you doing? It’s pretty late now.

Lan: I’m doing a project on energy sources. But I don’t quite understand what energy is

Mr Tan: Well, it’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

Lan: Oh. Where does it come from? Mr Tan: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas…. We call them non-renewable sources

Lan: Can it come from the sun, wind or water too?

Mr Tan: Yes, it can. We call those types of energy renewable sources because we cannot run out of them. Renewable means we can easily replace them.

Lan: I get it now.

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy to use, but others are more expensive and harder to find…

Dịch:

Lan: Chào ba.

Ông Tân: Lan, con đang làm gì vậy? Đã khá muộn rồi đấy.

Lan: Con đang làm đề tài về nguồn năng lượng. Nhưng con không hiểu lắm về khái niệm năng lượng là gì.

Ông Tân: À, đó là sức mạnh mà chúng ta sử dụng để có ánh sáng, nhiệt độ hoặc điện.

Lan: À, nó đến từ đâu vậy ạ?

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than, dầu, khí tự nhiên… Chúng ta gọi chúng là nguồn không tái tạo.

Lan: Vậy có thể đến từ mặt trời, gió hoặc nước không ạ?

Ông Tân: Đúng vậy, có thể. Chúng ta gọi những loại năng lượng đó là nguồn tái tạo vì chúng không bao giờ cạn kiệt. Tái tạo có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Ông Tân: Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng những loại khác lại đắt và khó tìm kiếm hơn…

Bài 2: What are Lan and her father talking about?

Lan và bố cô ấy đang nói chuyện gì?

A. Energy (Năng lượng)

B. Sources (Nguồn)

C. Energy sources (Các nguồn năng lượng)

Đáp án:

C. Đoạn hội thoại về 2 loại nguồn năng lượng: năng lượng không tái tạo và năng lượng có thể tái tạo

Bài 3: Read the conversation again and answer the following questions.

Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.

1. What is Lan doing? (Lan đang làm gì?)

2. What does energy mean? (Năng lượng nghĩa là gì?)

3. Where does energy come from? (Năng lượng đến từ đâu?)

4. What are renewable sources? (Nguồn có thể tái tạo là gì?)

Đáp án:

1. She is doing a project on energy sources. – Cô ấy đang thực hiện một dự án về các nguồn năng lượng.

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity. – Đó là sức mạnh mà chúng ta sử dụng để cung cấp ánh sáng, nhiệt độ hoặc điện.

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas,… – Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than, dầu, khí tự nhiên,…

4. Renewable sources means the sources we cannot run out of them. – Nguồn tái tạo có nghĩa là những nguồn mà chúng ta không bao giờ cạn kiệt.

Bài 4: Match the words/ phrases in the box with the correct pictures.

Nối các từ / cụm từ trong ô với các hình ảnh đúng.

1. oil

2. wind energy

3. coal

4. natural gas

Đáp án:

1 – d: oil (n): dầu

2 – a: wind energy (n.ph): năng lượng gió

3 – b: coal (n): than đá

4 – c: natural gas (n.ph): khí ga tự nhiên

Bài 5: Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.

Hoàn thành mỗi câu với từ đúng trong cuộc hội thoại.

1. Energy is ___________that we use to provide us with light, heat or electricity.

2. When energy comes from the__________, wind and water, we call it renewable energy.

3. When energy comes from wind, we call it __________energy.

4. We cannot _________ out of renewable energy.

5. Some types of energy are _________and easy to use.

Lời giải chi tiết:

1. Energy is power that we use to provide us with light, heat or electricity. – Năng lượng là sức mạnh mà chúng ta sử dụng để cung cấp ánh sáng, nhiệt độ hoặc điện.

2. When energy comes from the sun, wind and water, we call it renewable energy. – Khi năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước, chúng ta gọi đó là năng lượng tái tạo.

3. When energy comes from wind, we call it renewable energy. – Khi năng lượng đến từ gió, chúng ta gọi đó là năng lượng tái tạo.

4. We cannot run out of renewable energy. – Chúng ta không thể hết năng lượng tái tạo.

5. Some types of energy are cheap and easy to use. – Một số loại năng lượng là rẻ và dễ sử dụng.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.