Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication (trang 109) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication (trang 109) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication (trang 109) – Global Success có đáp án

Bài viết cung cấp đáp án chính xác cho các bài tập trong Unit 10: Giao tiếp – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 109). Nội dung được biên soạn chi tiết và kỹ càng giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh.

Bài 1: Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions.

Nghe và đọc đoạn hội thoại. Hãy chú ý đến những câu hỏi được làm nổi bật.

Lan: What does “solar energy” mean? (“Năng lượng mặt trời” nghĩa là gì?)

Mr Tan: Well, it’s energy that comes from the sun. (À, đó là năng lượng đến từ mặt trời.)

Lan: And what does “wind energy” mean? (Và “năng lượng gió” nghĩa là gì?)

Mr Tan: It’s another type of energy and it comes from wind. (Đó là một dạng năng lượng khác và nó đến từ gió.)

Bài 2: Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal…

Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự để yêu cầu giải thích các cụm từ: năng lượng thủy điện, năng lượng từ than đá…

Đáp án:

Nam: What does “hydro energy” mean? (“Năng lượng thủy điện” nghĩa là gì?)

Chau: Well, it’s energy that comes from the water. (À, đó là năng lượng đến từ nước.)

Nam: And what does “energy from coal” mean? (Và “năng lượng từ than đá” nghĩa là gì?)

Chau: It’s another type of energy and it comes from coal. (Đó là một dạng năng lượng khác và nó đến từ than đá.)

Bài 3: Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes.

Làm việc theo cặp. Hỏi đối tác của bạn những câu hỏi sau và đánh dấu (✓) câu trả lời của họ vào ô trống.

Yes

No

1. Do you go to school on foot?    
2. Do you use public transport?    
3. Do you use low energy light bulbs at home?    
4. Do you use solar energy to warm water?    
5. Do you turn off the lights when going to bed?    
6. Do you turn off the TV when not watching it?    

Đáp án tham khảo:

 

Yes

(Có)

No

(Không)

1. Do you go to school on foot?

(Bạn có đi bộ đến trường không?)

         ✓           

 
2. Do you use public transport?

(Bạn có sử dụng phương tiện công cộng không?)

         ✓

                    

3. Do you use low energy light bulbs at home?

(Bạn có sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà không?)

 

 
4. Do you use solar energy to warm water?

(Bạn có sử dụng năng lượng mặt trời để làm ấm nước không?)

 

 

5. Do you turn off the lights when going to bed?

(Bạn có tắt đèn khi đi ngủ không?)

 

 
6. Do you turn off the TV when not watching it?

(Bạn có tắt TV khi không xem không?)

 

 

Bài 4: Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy.

Làm việc nhóm. Cho nhóm biết đối tác của bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.

Lời giải tham khảo:

Mai saves lots of energy. She walks to school every day. Mai always turns off the TV when not watching it and her family are using low energy light bulbs at home. – Mai tiết kiệm nhiều năng lượng. Cô ấy đi bộ đến trường mỗi ngày. Luôn tắt TV khi không xem và gia đình cô ấy sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng ở nhà.

Bài 5: Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

Trả lời các câu hỏi trong 3 câu hỏi của riêng bạn. Sau đó cho cả lớp biết bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.

Bài làm tham khảo:

Hello everyone! Today, I’d like to share with you how I save energy in my daily life. Each day, I prefer walking to school instead of using personal transportation, which not only helps me stay healthy but also reduces carbon emissions into the environment.

Additionally, I always make sure to turn off the TV when it’s not in use, and my family uses energy-efficient light bulbs at home. These small steps can contribute to lowering energy consumption and play a part in environmental conservation.

I hope everyone can consider making these small changes to join hands in protecting our planet. Thank you all for listening!

Tạm dịch:

Xin chào mọi người! Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách tôi đã tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày, tôi thường đi bộ đến trường thay vì sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân, điều này không chỉ giúp tôi giữ gìn sức khỏe mà còn giảm lượng khí thải vào môi trường.

Ngoài ra, tôi luôn nhớ tắt TV khi không còn xem, và gia đình tôi sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng tại nhà. Những biện pháp nhỏ này có thể giúp giảm tiêu thụ năng lượng và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.

Hy vọng mọi người cũng có thể thực hiện những thay đổi nhỏ này để cùng chung tay bảo vệ hành tinh của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.