Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108) – Global Success có đáp án

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho các bài tập trong Unit 10: A Closer Look 2 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 107, 108). Nội dung đã được biên soạn kỹ càng nhằm hỗ trợ học sinh trong việc hiểu rõ và nắm vững kiến thức, giúp các bạn học ngoại ngữ một cách hiệu quả.

1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing.

Làm việc theo cặp. Nói với bạn của bạn những người trong ảnh đang làm gì.

Đáp án:

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn dạng khẳng định: 

I am + V-ing

he/ she/ it/ S(số ít) + is V-ing

you/ we/ they/ S (số nhiều) + are V-ing

a. She is teaching. (Cô ấy đang dạy.)

b. They are playing football. (Họ đang chơi bóng đá.)

c. She is riding a bike. (Cô ấy đang đi xe đạp.)

d. She is cooking. (Cô ấy đang nấu ăn.)

e. She is singing. (Cô ấy đang hát.)

f. He is watering the flowers. (Ông ấy đang tưới hoa.)

Bài 2: Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets.

Hoàn thành các câu, sử dụng dạng hiện tại tiếp diễn của các động từ trong ngoặc.

1. Mai (talk) _____ about types of energy sources now.

2. We (use) ______ solar energy to replace energy from coal today.

3. Keep quiet! The students of Class 7C (take) _____ a test.

4. Scientists (develop) _______new energy sources to protect the environment.

5. We (reduce) _______ the use of nuclear energy nowadays.

Đáp án:

1. Mai is talking about types of energy sources now. – Mai đang nói về các nguồn năng lượng hiện nay.

2. We are using solar energy to replace energy from coal today. – Chúng tôi đang sử dụng năng lượng mặt trời để thay thế năng lượng từ than đá ngày nay

3. Keep quiet! The students of Class 7C are taking a test. – Hãy im lặng! Học sinh lớp 7C đang làm bài kiểm tra.

4. Scientists are developing new energy sources to protect the environment. – Các nhà khoa học đang phát triển các nguồn năng lượng mới để bảo vệ môi trường.

5. We are reducing the use of nuclear energy nowadays. – Chúng tôi đang giảm sử dụng năng lượng hạt nhân trong thời đại hiện nay.

Bài 3: Circle the correct form of the verb in each sentence.

Khoanh tròn dạng đúng của động từ trong mỗi câu.

1. Are you still work / working on your project now?

2. Nam and Lan do / are doing quite well at school this year.

3. Does she study / Is she studying at the school library at the moment?

4. Hoa studies / is studying for her exam, so she can’t come to the party right now.

5. We have / are having English three times a week.

Đáp án:

1. Are you still working on your project now? (Bạn vẫn đang làm dự án của mình bây giờ chứ?)

Giải thích: Thì hiện tại tiếp diễn dạng câu hỏi: Are you + V-ing?

2. Nam and Lan are doing quite well at school this year. (Năm nay Nam và Lan học khá giỏi.)

Giải thích: this year (năm nay) -> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra thời điểm gần đây, dạng khẳng định chủ ngữ “Nam and Lan” số nhiều => are V-ing

3. Is she studying at the school library at the moment? (Lúc này cô ấy đang học ở thư viện trường à?)

Giải thích: at the moment (ngay bây giờ) -> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn dang câu hỏi chủ ngữ “she” => Is she V-ing?

4. Hoa is studying for her exam, so she can’t come to the party right now. (Hoa đang ôn thi nên không thể đến dự tiệc lúc này được.)

Giải thích: right now (bây giờ) -> sử dụng thì hiện tại tiếp diễn dạng khẳng định với chủ ngữ “Hoa” số ít => is V-ing.

5. We have English three times a week. (Chúng tôi có tiếng Anh ba lần một tuần.)

Giải thích: three times a week (3 lần một tuần) -> dùng thì hiện tại đơn để diễn tả hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại dạng khẳng định với chủ ngữ “we” => V (nguyên thể).

Bài 4: Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions.

Viết các câu về những gì mọi người đang làm hoặc không làm, sử dụng các gợi ý.

1. The students / do the project / now.

2. Mrs Lien / teach us about solar energy / at the moment

3. They / learn about energy / this month.

4. She / not swim / in the swimming pool / right now.

5. Nowadays, people in Iceland / not use energy from coal.

Đáp án:

1. The students are doing the project now. – Các học sinh đang làm dự án ngay bây giờ.

2. Mrs Lien is teaching us about solar energy at the moment – Cô Liên đang giảng về năng lượng mặt trời cho chúng tôi vào lúc này.

3. They are learning about energy this month. – Họ đang học về năng lượng trong tháng này.

4. She isn’t swimming in the swimming pool right now. – Cô ấy không đang bơi ở bể bơi vào lúc này.

5. Nowadays, people in Iceland aren’t using energy from coal. – Ngày nay, người dân Iceland không sử dụng năng lượng từ than đá.

Bài 5: Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.

1. What book are you reading now? (Bạn đang đọc cuốn sách nào bây giờ?)

2. What sport are you playing these days? (Dạo này bạn đang chơi môn thể thao nào?)

3. What courses are you taking this term? (Bạn đang tham gia những khóa học nào trong học kỳ này?)

4. What are you doing to save energy? (Bạn đang làm gì để tiết kiệm năng lượng?)

Bài làm tham khảo:

1. Currently, I am reading the book “The Future of Energy: Challenges and Opportunities” to gain a better understanding of modern energy sources. (Hiện tại, tôi đang đọc cuốn sách “The Future of Energy: Challenges and Opportunities” để hiểu rõ hơn về các nguồn năng lượng hiện đại.)

2. These days, I am engaging in cycling as a sport, an activity that is not only beneficial for personal health but also helps reduce greenhouse gas emissions. (Dạo này, tôi đang tham gia vào môn thể thao là đạp xe, một hoạt động không chỉ tốt cho sức khỏe cá nhân mà còn giúp giảm lượng khí nhà kính.)

3. This term, I am taking courses on Renewable Energy and Energy Management to gain a detailed insight into clean energy sources. (Trong học kỳ này, tôi đang tham gia các khóa học về Năng lượng tái tạo và Quản lý Năng lượng để có cái nhìn chi tiết về nguồn năng lượng sạch.)

4. To save energy, I have replaced decorative lights in my home with LED lights and turned off electrical devices when not in use. (Để tiết kiệm năng lượng, tôi đã thay đèn trang trí trong nhà bằng đèn LED và tắt thiết bị điện khi không sử dụng.)

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.