Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Review 2 Language (trang 70) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Review 2 Language (trang 70) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Review 2 Language (trang 70) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác cùng với giải thích chi tiết cho bài tập Review 2: Language – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 70). Nội dung đã được chuẩn bị bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ kiến thức và tiến bộ trong việc học Tiếng Anh lớp 7.

Bài 1: Circle the word in which the underlined part is pronounced differently. Listen, check, and repeat the words.

Khoanh tròn từ mà phần gạch chân được phát âm khác. Nghe, kiểm tra và nhắc lại các từ.

1.

A. decision

B. vision

C. measure

D. sure

2.

A. ocean

B. cinema

C. musician

D. delicious

3.

A. hot

B. cottage

C. compose

D. lot

4.

A. chicken

B. architect

C. cheap

D. chair

5.

A. condition

B. attention

C. question

D. addition

Đáp án:

1. D

decision /dɪˈsɪʒ.ən/

vision /ˈvɪʒ.ən/

measure /ˈmeʒ.ər/

sure /ʃɔːr/

2. B

ocean /ˈəʊən/

cinema /ˈsɪn.ə.mə/

musician /mjuːˈzɪʃ.ən/

delicious /dɪˈlɪʃ.əs/

3. C

hot /hɒt/

cottage /ˈkɒt.ɪdʒ/

compose /kəmˈpəʊz/

lot /lɒt/

4. B

chicken /ˈɪk.ɪn/

architect /ˈɑː.kɪ.tekt/

cheap /iːp/

chair /eər/

5. C

condition /kənˈdɪʃ.ən/

attention /əˈten.ʃən/

question /ˈkwes.ən/

addition /əˈdɪʃ.ən/

Bài 2: Match a word in A with a word or phrase in B. Then complete the sentences with the appropriate phrases.

Nối một từ trong cột A với một từ hoặc cụm từ trong cột B. Sau đó hoàn thành các câu với các cụm từ thích hợp.

1. The students learn how to ______ in their music lessons twice a week.

2. We ______  for this recipe.

3. The orchestra will ______  tomorrow.

4. She doesn’t allow her children to ______  during dinner.

5. They have to ______  to enter this school.

Đáp án:

1 – e: erform a classical concert (biểu diễn một buổi hòa nhạc cổ điển)
2 – d: drink juice (uống nước trái cây)
3 – a: need some apples (cần vài quả táo)
4 – b: pass an entrance exam (vượt qua bài thi đầu vào)
5 – c: play the guitar (chơi đàn ghi-ta)

1. The students learn how to play the guitar in their music lessons twice a week. – Học sinh học cách chơi đàn guitar trong các bài học âm nhạc của họ hai lần mỗi tuần.

2. need some apples for this recipe. – Cần một số quả táo cho công thức này.

3. The orchestra will perform a classical concert tomorrow. – Dàn nhạc sẽ biểu diễn một buổi hòa nhạc cổ điển vào ngày mai.

4. She doesn’t allow her children to drink juice during dinner. – Cô ấy không cho phép con cái uống nước ép trong suốt bữa tối.

5. They have to pass an entrance exam to enter this school. – Họ phải thi đậu kỳ thi tuyển sinh để vào trường này.

Bài 3: Underline the correct word to complete the sentences.

Gạch chân từ đúng để hoàn thành các câu.

1. Trinh Cong Son is one of Viet Nam’s greatest scientists / composers.

2. How many butter/ apples do we need for an apple pie?

3. The musicians will perform their final portrait / concert next week.

4. Ha Noi Amsterdam School is for normal / gifted students.

5. Students have to take a(n) entrance / final exam to study at my school.

Đáp án:

– scientists (n): nhà khoa học

– composers (n): nhà soạn nhạc

– butter (n):  (danh từ không đếm được)

– apples (n): quả táo (danh từ số nhiều, đếm được)

– portrait (n): chân dung

– concert (n): buổi hòa nhạc

– normal (adj): bình thường

– gifted (adj): có năng khiếu

– entrance (n): đầu vào

– final (n): cuối cùng

1. Trinh Cong Son is one of Viet Nam’s greatest composers. – Trịnh Công Sơn là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của Việt Nam.

2. How many apples do we need for an apple pie? – Chúng ta cần bao nhiêu quả táo để làm một chiếc bánh táo?

3.The musicians will perform their final concert next week. – Các nhạc sĩ sẽ biểu diễn buổi hòa nhạc cuối cùng của họ vào tuần sau.

4. Ha Noi Amsterdam School is for gifted students. – Trường Trung học Phổ thông Hà Nội Amsterdam dành cho những học sinh có tài năng.

5. Students have to take a(n) entrance exam to study at my school. – Học sinh phải tham gia kỳ thi tuyển sinh để học tại trường của tôi.

Bài 4: Complete the passages about camping. Use the words and phrases from the boxes.

Hoàn thành các đoạn văn về cắm trại. Sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.

How much                        How many

a lot of

Plan your meals in advance. How many sandwiches are you going to make? How many loaves of bread will you need? Do you plan to make popcorn? (1) _______ butter do you need? (2) _______  eggs will you buy? Do you need to buy (3) _______  drinks in advance?

     some                          much                          many

Making a fire is a skill. And it is easy to learn. You won’t need (4) _______  practice before you can make a campfire. Start with (5) _______  paper and leaves. Place the wood on top of these. Don’t use (6) _______  big pieces of wood. Just put two or three big pieces over the sticks and keep the rest for later.

Đáp án:

– how much (bao nhiêu) + danh từ không đếm được

– how many (bao nhiêu) + danh từ số nhiều

– much (nhiều) + danh từ không đếm được

– many (nhiều) + danh từ số nhiều

– a lot of (nhiều) + danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được

– some (một số) +  danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được

Plan your meals in advance. How many sandwiches are you going to make? How many loaves of bread will need? Do you plan to make popcorn? (1) How much butter do you need? (2) How many eggs will you buy? Do you need to buy (3) a lot of drinks in advance?

Dịch: Lập kế hoạch bữa ăn của bạn từ trước. Bạn sẽ làm bao nhiêu ổ bánh mì? Bạn cần bao nhiêu ổ bánh mì? Bạn có dự định làm bỏng ngô không? Bạn cần bao nhiêu bơ? Bạn sẽ mua bao nhiêu quả trứng? Bạn có cần phải mua nhiều đồ uống từ trước không?

Making a fire is a skill. And it is easy to learn. You won’t need (4) much practice before you can make a campfire. Start with (5) some paper and leaves. Place the wood on top of these. Don’t use (6) many big pieces of wood. Just put two or three big pieces over the sticks and keep the rest for later.

Dịch: Việc nhóm lửa là một kỹ năng. Và nó dễ học. Bạn sẽ không cần phải thực hành nhiều trước khi có thể châm một lửa trại. Bắt đầu bằng một ít giấy và lá. Đặt gỗ lên trên chúng. Đừng sử dụng quá nhiều miếng gỗ lớn. Chỉ cần đặt hai hoặc ba miếng gỗ lớn lên trên những que và giữ phần còn lại cho sau này.

Bài 5: Complete the second sentence, using the words in brackets.

Hoàn thành câu thứ hai, sử dụng các từ trong ngoặc.

1. I think classical music is not as exciting as rock and roll. (more… than)

 (Mình nghĩ nhạc cổ điển không thú vị như nhạc rock and roll.)

=> I think rock and roll ______________.

2. The poster in the gallery is the same as the one in my house. (different from)

(Tấm áp phích trong phòng trưng bày giống với tấm áp phích trong nhà mình.)

=> The poster in the gallery ______________.

3. A ticket to the theatre is cheaper than I expected. (not as … as)

(Một vé vào nhà hát rẻ hơn tôi mong đợi.)

=> A ticket to the theatre ______________.

4. The painting in the museum is not different from the painting in the gallery. (like)

(Bức tranh trong bảo tàng không khác bức tranh trong phòng trưng bày.)

=> The painting in the museum ______________.

Đáp án:

1. I think rock and roll is more exciting than classical music.

(Mình nghĩ nhạc rock and roll thú vị hơn nhạc cổ điển.)

Giải thích: Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: N1 + be + more + adj + than + N2.

2. The poster in the gallery is not different from the one in my house.

(Tấm áp phích trong phòng trưng bày không khác gì tấm áp phích trong nhà mình.)

Giải thích: be the same as + N (giống như) = be not different from + N (không khác với)

3. A ticket to the theater is not as expensive as I expected.

(Một vé vào nhà hát không đắt như mình tưởng.)

Giải thích: Cấu trúc so sánh bằng với tính từ: N1 + be + (not) + as + adj + as + N2. => cheaper than (rẻ hơn) = not as expensive as (không đắt như)

4. The painting in the museum is like the painting in the gallery.

(Bức tranh trong bảo tàng cũng giống như bức tranh trong phòng trưng bày.)

Giải thích: be not different from + N (không khác với) = be like + N (giống như)