Home Học tiếng Anh Từ điển Thùy Chẩm Tiếng Anh Là Gì

Thùy Chẩm Tiếng Anh Là Gì

“Thùy chẩm” được dịch trong tiếng Anh là “cornea”. Thùy chẩm là một phần trong mắt, là lớp ngoại cùng của mống mắt, có vai trò chính trong việc lọc ánh sáng và giữ cho mắt duy trì hình dáng. Cornea cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lấy hình ảnh và chuyển giao nó đến các phần khác của mắt để xử lý. Phiên âm của từ “cornea” trong tiếng Anh:

 • Theo US: /ˈkɔrniə/
 • Theo UK: /ˈkɔːniə/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “thùy chẩm” (cornea) trong tiếng Anh:

 • Corneal Transplant (Noun): /kɔrˈniəl ˈtrænsplænt/ – Phẫu thuật ghép thùy chẩm.
 • Transparent (Adjective): /trænsˈpærənt/ – Trong suốt, trong vắt.
 • Refraction (Noun): /rɪˈfrækʃən/ – Sự khúc xạ ánh sáng khi đi qua thùy chẩm.
 • Vision (Noun): /ˈvɪʒən/ – Tầm nhìn, khả năng nhìn thấy.
 • Eye (Noun): /aɪ/ – Mắt.
 • Optical (Adjective): /ˈɒptɪkəl/ – Thuộc về quang học, liên quan đến ánh sáng.
 • Ophthalmology (Noun): /ˌɒfθælˈmɒlədʒi/ – Môn mắt học, chuyên ngành y khoa về mắt.
 • Refractive Surgery (Noun): /rɪˈfræktɪv ˈsɜːrdʒəri/ – Phẫu thuật khúc xạ, các loại phẫu thuật nhằm cải thiện tầm nhìn.
 • Iris (Noun): /ˈaɪrɪs/ – Mống mắt, phần màu mắt xung quanh đồng tử.
 • Laser Eye Surgery (Noun): /ˈleɪzər aɪ ˈsɜːrdʒəri/ – Phẫu thuật mắt bằng laser, một phương pháp điều chỉnh thị lực sử dụng công nghệ laser.

Một số câu ví dụ về “thùy chẩm” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. The cornea is the transparent front part of the eye that covers the iris and the pupil. =>Thùy chẩm là phần mặt trước trong suốt của mắt, bao phủ mống mắt và đồng tử.
 2. A damaged cornea can result in blurred vision and discomfort. =>Thùy chẩm bị tổn thương có thể dẫn đến tầm nhìn mờ và không thoải mái.
 3. Corneal transplants are performed to replace a damaged or diseased cornea with a healthy one from a donor. =>Phẫu thuật ghép thùy chẩm được thực hiện để thay thế thùy chẩm bị tổn thương hoặc mắc bệnh bằng một thùy chẩm khỏe mạnh từ người hiến tặng.
 4. The cornea plays a crucial role in focusing light and helping to create a clear image on the retina. =>Thùy chẩm đóng vai trò quan trọng trong việc tập trung ánh sáng và giúp tạo ra một hình ảnh rõ ràng trên võng mạc.
 5. Certain eye conditions, such as keratoconus, can lead to a thinning and distortion of the cornea. =>Một số tình trạng mắt như viêm thùy chẩm, có thể dẫn đến việc mỏng và biến dạng thùy chẩm.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM