Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN và cách ghi mẫu thư

0
5564
Thư xác nhận thu nhập

Thư xác nhận thu nhập năm hay còn được xem là thư xác nhận thu nhập cá nhân. Mẫu thư này thường được dùng để xin visa, vay vốn ngân hàng, mở thẻ tín dụng. Đặc biệt có một mẫu chuyên dùng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân là mẫu thư xác nhận thu nhập năm được bộ tài chính ban hành: 20/TXN-TNCN. Mời bạn đọc cùng JES tham khảo bài viết sau, để hiểu rõ hơn về nội dung này.

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Mẫu số: 20/TXN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm ……………
Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)………………………..
Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:
1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..
2. Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………….
Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:
3. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………
4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày… tháng… năm ….. đến ngày… tháng… năm…
Số tiền là ……………….đồng
Trong đó:
a. Tại Việt nam: ………………..đồng
b. Tại nước ngoài:……………..đồng
5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):……………………………………….

  • Thuế thu nhập cá nhân:……………………………………………………………………..
  • Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:…………………………..
  • Các khoản bị khấu trừ khác:…………………………………………………………………

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………….tại Việt Nam là do (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………..đồng.
Tôi cam đoan số liệu khai trong thư xác nhận thu nhập là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
Gửi kèm:
Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng………năm…………………
                                                                 …….., ngày…tháng…năm…
                                                                       ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
                                                       CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
                                                   Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Thư xác nhận thu nhập năm

Mẫu giấy xác nhận mức lương (Giấy xác nhận thu nhập)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP
Kính gửi: CÔNG TY ………………………………………………………………………………
Tôi tên: …………………………………………………………………………………………….
Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ):…………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………….
Thời hạn hợp đồng lao động: ……………………………………………………………………
Mức lương hiện nay: ……………………………………………………………………………..
Tổng thu nhập hàng tháng: …………………………………………………………………….
Tôi xin cam kết các thông tin trong thư xác nhận thu nhập là đúng sự thật.
                                              ………., ngày…….tháng…….năm…….
                                                               Người làm đơn
                                                            (Ký ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết giấy xác nhận thu nhập

Mẫu giấy xác nhận thu nhập, mẫu thư xác nhận thu nhập dành cho cá nhận muốn được cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp xác nhận thu nhập.
Đây là giấy tờ xác nhận thông tin về họ tên, chức vụ, phòng ban, mức thu nhập, thời gian công tác, mức lương hàng tháng…của cơ quan chi trả thu nhập.
Cần có chữ ký của Giám đốc hay của người được phân công, ủy quyền. Có đóng dấu pháp lý doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền.
Dành cho những người có nhu cầu xác minh về thu nhập.
XEM THÊM: Tổng hợp những mẫu giấy xác nhận được sử dụng nhiều nhất
KẾT LUẬN: Thư xác nhận thu nhập được dùng cho cá nhân viết đơn để xin công ty xác nhận về mức thu nhập hàng năm, hoặc hàng tháng tại thời điểm hiện tại của mình nhằm mục đích chứng minh tài chính với ngân hàng nhằm mục đích nào đó. Hy vọng với chia sẻ này, sẽ giúp được cho bạn đọc hiểu hơn về nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)