Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân đúng quy định

0
1115
Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là quyền của người nộp thuế khi thuộc trường hợp được hoàn thuế và có đủ điều kiện hoàn thuế. Đối với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi trở lên, phải tự mình quyết toán thuế TNCN, nếu có số thuế khấu trừ nộp thừa, thì sẽ được chuyển kỳ sau hoặc hoàn thuế. Vậy thủ tục, hồ sơ đối với việc hoàn thuế TNCN được thực hiện như thế nào?

Những trường hợp được hoàn thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, cá nhân được hoàn thuế TNCN trong những trường hợp sau:

  • Số tiền thuế TNCN mà cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
  • Cá nhân đã thực hiện nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
  • Các trường hợp khác theo các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Trường hợp 1

Trường hợp tổ chức và cá nhân trả thu nhập sau khi đã bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu có đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì thực hiện như sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

  • Giấy đề nghị về hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT.
  • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập có ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Bước 2. Nộp hồ sơ hoàn thuế
Nơi nộp: Nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Trường hợp 2

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trực tiếp quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc là chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho từng phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi thực hiện quyết toán thuế.
Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định mà pháp luật quy định thì không áp dụng phạt đối với các vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
XEM THÊM: Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân
Kết Luận: Trên đây là các quy định về trường hợp được hoàn thuế và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Nếu cá nhân có số thuế nộp thừa cho khoản thu nhập nhận được trong năm hoặc chưa đến mức cần phải nộp thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc để trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo.

5/5 - (100 bình chọn)