Thủ tục đính chính sổ đỏ đúng quy định hiện hành

0
1748
Đính chính sổ đỏ

Đính chính sổ đỏ được hiểu như khi giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ) có những thông tin bị sai lệch thì người được cấp sổ đỏ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo đúng thủ tục đính chính sổ đỏ mà pháp luật hiện hành quy định. Vậy thủ tục đính chính sổ đỏ được thực hiện như thế nào?

Đính chính sổ đỏ là gì?

Đính chính sổ đỏ là việc sửa lại các thông tin bị sai sót trên sổ, việc sai sót này có thể là về những thông tin của chủ sở hữu hoặc là thông tin đối với thửa đất.
Hiện nay, Pháp luật quy định về các trường hợp thực hiện đính chính sổ đỏ tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 cụ thể như sau:

 • Thứ nhất, có sai sót trong thông tin của người sử dụng đất tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận. Những sai sót này có thể là:

Thông tin thông tin về tên gọi, giấy tờ của pháp nhân hoặc có thể tên gọi, giấy tờ nhân thân của người sử dụng đất.
Địa chỉ của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (địa chỉ này thường là địa chỉ nơi thường trú được ghi trên sổ hộ khẩu).
Cần phải lưu ý, việc đính chính sổ đỏ về những thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ cần thiết khi thông tin này có sai sót so với những thông tin tại thời điểm cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Nếu trong trường hợp người sử dụng đất có thay đổi số chứng minh thư nhân dân do cấp mới và làm lại thẻ căn cước hoặc có thể thay đổi địa chỉ thường trú thì không nhất thiết phải làm thủ tục đính chính sổ đỏ, nhưng khi đi làm thủ tục chuyển nhượng, mua bán, hoặc những thủ tục khác liên quan tới đất thì cần có sự xác nhận của địa phương về sự thay đổi này.

 • Thứ hai, có sai sót về thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra xác nhận. Ví dụ như là có sự chênh lệch về diện tích thực tế sử dụng, diện tích trong sổ được cấp, có sự khác biệt về mốc giới đất và về tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu thuộc một trong từng trường hợp như trên, người sử dụng đất có thể thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ hay gọi là đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thủ tục đính chính sổ đỏ

Thủ tục đính chính sổ đỏ đúng pháp luật

Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ dựa theo khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ – Giấy chứng nhận gồm 2 trường hợp dưới đây:
Trường hợp 1: Thông tin bị sai sót do lỗi của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Trường hợp có sai sót do lỗi của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người được cấp Giấy chứng nhận cần nộp 1 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận có thông tin bị sai sót;
 • Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận (có kèm mẫu bên dưới)

Trường hợp 2: Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót
Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai có phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết, yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để tiến hành đính chính sổ đỏ (không cần đơn đề nghị mà chỉ cần nộp bản gốc Giấy chứng nhận).

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất hay chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đính chính hoặc là nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đính chính thông tin.

 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra và lập biên bản kết luận về nội dung, nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đính chính sổ đỏ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cho cơ quan có thẩm quyền để cấp.

Bước 3: Trao kết quả.

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính

Thời hạn thực hiện việc thay đổi đính chính sổ đỏ về thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định ở Nghị định 01/2017/NĐ-CP:
Thời gian thực hiện thủ tục đính chính của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày. Trong trường hợp ở địa bàn vùng sâu, miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì được kéo dài thêm không quá 10 ngày, tức tối đa 20 ngày. Sau khi hết thời hạn này mà vẫn chưa có kết quả thì cơ quan nhà nước phải cần trả lời rõ lý do cho người dân.
Trong trường hợp đính chính mà người sử dụng đất đang có Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hay Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có mong muốn thì được yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền nhằm cấp Giấy chứng nhận cho người dân.

Phí và lệ phí đính chính thông tin sổ đỏ

Các loại phí, lệ phí khi thực hiện đính chính sổ đỏ gồm có những loại lệ phí sau:

 • Lệ phí chứng nhận về đăng ký biến động đất đai.
 • Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc có thể trích đo địa chính thửa đất.
 • Phí cấp đổi cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp này có yêu cầu).

Mức phí và lệ phí do Ủy ban nhân dân từng tỉnh, thành phố quy định. Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa phương mà quy định về mức thu cho phù hợp, đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Mức thu đối với hộ gia đình và cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc là thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.
 • Mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình và cá nhân.

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn đề nghị đính chính sổ đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

  ……, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận
Kính gửi:[1]………………………………………………………………………………………..
Tên tôi là:……………………………………Số CMND: ……………………………………….
Địa chỉ:[2]………………………………………………………………………………………….
Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau:[3]
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Tôi viết đơn đính chính sổ đỏ này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin về giấy chứng nhận theo thông tin trên để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số[4]…….cấp ngày[5] ………………….
Tôi cam đoan các thông tin trên là chính xác và khách quan. Nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn đính chính Sổ đỏ

1. Nơi gửi:
Nếu tổ chức có yêu cầu về đính chính sổ đỏ (giấy chứng nhận) thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.
Nếu hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì cần gửi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận hay thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận khi có sai sót.
2. Ghi chính xác về thông tin địa chỉ thường trú.
3. Ghi rõ thông tin bị sai trong giấy chứng nhận và lý do sai, thông tin mới để đính chính.
4. Số giấy chứng nhận: Ghi theo số tại giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.
5. Cấp ngày: Ghi theo ngày của giấy chứng nhận được cấp.
XEM THÊM: Cách đọc thông tin trên sổ đỏ, sổ hồng đúng nhất
Như vậy, để sửa những thông tin bị sai trên Sổ đỏ đã cấp, bạn đọc chỉ cần thực hiện theo thủ tục đính chính Sổ đỏ như hướng dẫn trên. Hy vọng thông tin này sẽ thực sự hữu ích đối với bạn đọc.

5/5 - (101 bình chọn)