Thông tư tiếng Anh là gì

0
2258
Thông tư tiếng Anh là gì

Thông tư tiếng Anh là circular.
Thông tư là một hình thức văn bản pháp quy (văn bản quy phạm pháp luật) do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để hướng dẫn thực hiện văn bản pháp quy của cơ quan Nhà nước.
Thông tư thường là văn bản hướng dẫn nghị định của Chính phủ, có liên quan đến ngành hay lĩnh vực do bộ, ngành quản lí.
Các Thông tư liên quan đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội được ban hành gần đây:

 • Thông tư 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 26/2019/TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm

Một số từ vựng liên quan đến Thông tư trong tiếng Anh:

 • Văn bản pháp quy (tiếng Anh là legal documents)
 • Văn bản pháp luật (tiếng Anh là legislation)
 • Thông qua luật (tiếng Anh là approve hay pass)
 • Nghị định (tiếng Anh là decree)
 • Quyết định (tiếng Anh là decision)
 • Nghị quyết (tiếng Anh là resolution)
 • Điều khoản và điều kiện (tiếng Anh là terms and conditions)
 • Ban hành (tiếng Anh là issue hay promulgate)
 • Lệnh (tiếng Anh là order)
 • Chỉ thị (tiếng Anh là directive)
 • Pháp lệnh (tiếng Anh là ordinance)
5/5 - (100 bình chọn)