Home Học tiếng Anh Từ điển Thoái hoá điểm vàng tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Thoái hoá điểm vàng tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

“Thoái hóa điểm vàng” trong tiếng Anh được gọi là “Macular degeneration.”
Đây là một bệnh lý mắt có thể dẫn đến suy giảm tầm nhìn tại điểm tập trung (macula), gây khó khăn trong việc nhìn rõ và đọc. Đây thường là một vấn đề phổ biến liên quan đến tuổi tác.
Phiên âm cách đọc Macular degeneration /ˈmæk.jə.lər dɪˌdʒɛn.əˈreɪ.ʃən/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Thoái hóa điểm vàng”

  • Macula: /ˈmækjʊlə/ – Điểm tập trung
  • Degeneration: /dɪˌdʒɛnəˈreɪʃən/ – Sự thoái hóa
  • Retina: /ˈrɛtɪnə/ – Nền mắt
  • Central vision: /ˈsɛntrəl ˈvɪʒən/ – Tầm nhìn trung tâm
  • Blurred vision: /blɜːrd ˈvɪʒən/ – Tầm nhìn mờ
  • Visual distortion: /ˈvɪʒuəl dɪsˈtrəʊʒən/ – Sự biến dạng hình ảnh
  • Loss of central vision: /lɒs əv ˈsɛntrəl ˈvɪʒən/ – Mất tầm nhìn trung tâm
  • Drusen: /ˈdruːzən/ – Các điểm màu vàng hoặc trắng tích tụ dưới mắt
  • Atrophy: /ˈætrəfi/ – Sự teo, suy giảm
  • AMD (Age-related macular degeneration): /ˌeɪdʒrɪˈleɪtɪd ˈmækjələr dɪˌdʒɛnəˈreɪʃən/ – Thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

6 Câu có chứa từ “Thoái hóa điểm vàng” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Macular degeneration is a common age-related eye condition that affects central vision.
-> Thoái hóa điểm vàng là một tình trạng mắt phổ biến liên quan đến tuổi tác, ảnh hưởng đến tầm nhìn trung tâm.

2. Blurred vision and visual distortion are common symptoms of macular degeneration.
-> Tầm nhìn mờ và biến dạng hình ảnh là những triệu chứng phổ biến của thoái hóa điểm vàng.

3. Loss of central vision is a significant challenge for individuals with advanced macular degeneration.
-> Mất tầm nhìn trung tâm là một thách thức lớn đối với những người mắc thoái hóa điểm vàng nặng.

4. Drusen, yellow or white deposits under the retina, are early signs of macular degeneration.
-> Drusen, các chấm màu vàng hoặc trắng dưới nền mắt, là dấu hiệu sớm của thoái hóa điểm vàng.

5. Regular eye exams are crucial for the early detection of macular degeneration.
-> Kiểm tra định kỳ đôi mắt là quan trọng để phát hiện sớm thoái hóa điểm vàng.

6. Visual aids, such as magnifiers, can assist individuals with macular degeneration in daily tasks.
-> Các công cụ hỗ trợ tầm nhìn, như kính phóng đại, có thể giúp đỡ những người mắc thoái hóa điểm vàng trong các công việc hàng ngày.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Thoái hóa điểm vàng” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM