Home Từ vựng Thoái Hóa Cột Sống Thắt Lưng Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Thoái Hóa Cột Sống Thắt Lưng Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Thoái hóa cột sống thắt lưng được gọi là Degenerative Lumbar Spondylosis, có phiên âm cách đọc là /dɪˈdʒen.ər.ə.tɪv ˈlʌm.bər spɒn·dɪˈloʊ·sɪs / (UK); /dɪˈdʒen.ə.rə.t̬ɪv ˈlʌm.bɚ ˌspɒn·dɪˈloʊ·sɪs/ (US).

Thoái hóa cột sống thắt lưng “Degenerative Lumbar Spondylosis” là một tình trạng mà các đốt sống và đĩa đệm ở khu vực thắt lưng trải qua quá trình mòn và suy giảm chất lượng. Thoái hóa cột sống thắt lưng là một phần của quá trình tự nhiên của lão hóa cơ bản của cột sống, nhưng nó cũng có thể xuất hiện do các yếu tố khác nhau như chấn thương, căng thẳng lâu dài hoặc một số điều kiện y tế khác.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “thoái hóa cột sống thắt lưng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Degenerative changes in lumbar spine: Sự thay đổi thoái hóa trong cột sống thắt lưng.
 2. Lumbar spondylosis symptoms: Triệu chứng của thoái hóa cột sống thắt lưng.
 3. Treatment for degenerative lumbar spondylosis: Điều trị cho thoái hóa cột sống thắt lưng.
 4. Prevention of lumbar spondylosis: Phòng ngừa thoái hóa cột sống thắt lưng.
 5. Impact of degenerative lumbar spondylosis on mobility: Tác động của thoái hóa cột sống thắt lưng đối với khả năng di động.
 6. MRI findings in degenerative lumbar spondylosis: Kết quả MRI trong thoái hóa cột sống thắt lưng.
 7. Chronic pain management in lumbar spondylosis patients: Quản lý đau mãn tính ở bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng.
 8. Effects of aging on lumbar spondylosis progression: Tác động của tuổi tác đối với quá trình tiến triển của thoái hóa cột sống thắt lưng.
 9. Surgical options for severe degenerative lumbar spondylosis: Các phương án phẫu thuật cho thoái hóa cột sống thắt lưng nặng.
 10. Exercise recommendations for lumbar spondylosis patients: Khuyến nghị về tập luyện cho bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng.

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Degenerative Lumbar Spondylosis” với nghĩa là “thoái hóa cột sống thắt lưng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Degenerative lumbar spondylosis is a common age-related condition that affects the lower part of the spine.
  => Thoái hóa cột sống thắt lưng là một tình trạng phổ biến liên quan đến tuổi tác ảnh hưởng đến phần dưới của cột sống.
 2. Patients with degenerative lumbar spondylosis may experience pain and stiffness in the lower back.
  => Bệnh nhân có thoái hóa cột sống thắt lưng có thể trải qua đau và cảm giác cứng nhắc ở phần thấp của lưng.
 3. Physical therapy is often recommended as part of the treatment plan for degenerative lumbar spondylosis.
  => Vật lý trị liệu thường được đề xuất như một phần của kế hoạch điều trị cho thoái hóa cột sống thắt lưng.
 4. The progression of degenerative lumbar spondylosis can vary from person to person.
  => Quá trình tiến triển của thoái hóa cột sống thắt lưng có thể thay đổi từ người này sang người khác.
 5. MRI imaging is commonly used to diagnose degenerative lumbar spondylosis and assess its severity.
  => Hình ảnh MRI thường được sử dụng để chẩn đoán thoái hóa cột sống thắt lưng và đánh giá mức độ nghiêm trọng.
 6. Exercise plays a crucial role in managing degenerative lumbar spondylosis symptoms and improving mobility.
  => Tập luyện đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các triệu chứng của thoái hóa cột sống thắt lưng và cải thiện khả năng di động.
 7. Patients should consult with their healthcare provider to explore suitable treatment options for degenerative lumbar spondylosis.
  => Bệnh nhân nên thảo luận với bác sĩ của họ để tìm hiểu về các phương án điều trị phù hợp cho thoái hóa cột sống thắt lưng.
 8. Degenerative lumbar spondylosis may result in the narrowing of the spinal canal, leading to potential nerve compression.
  => Thoái hóa cột sống thắt lưng có thể dẫn đến co hẹp của ống sống, gây ra nguy cơ nén dây thần kinh.
 9. Chronic pain associated with degenerative lumbar spondylosis can significantly impact the quality of life.
  => Đau mãn tính liên quan đến thoái hóa cột sống thắt lưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.
 10. Surgical intervention may be considered in severe cases of degenerative lumbar spondylosis that do not respond to conservative treatments.
  => Phẫu thuật có thể được xem xét trong những trường hợp nặng của thoái hóa cột sống thắt lưng không phản ứng tích cực với các phương pháp điều trị bảo thủ.