Home Chưa phân loại Thiếu Máu Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Thiếu Máu Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Thiếu máu được gọi là Anemia, có phiên âm cách đọc là /əˈniː.mi.ə/.

Thiếu máu “Anemia” là một tình trạng y tế mà cơ thể không có đủ máu đỏ để cung cấp đủ oxy cho các tế bào và các cơ quan khác trong cơ thể. Khi cơ thể thiếu máu, người đó có thể trải qua các triệu chứng như mệt mỏi, thở khó, chói lọi, và yếu đuối.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “thiếu máu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Iron-deficiency anemia: Thiếu máu do thiếu hụt sắt.
 2. Megaloblastic anemia: Thiếu máu siêu lớn tế bào.
 3. Hemolytic anemia: Thiếu máu phá hủy tế bào máu.
 4. Aplastic anemia: Thiếu máu giảm sản xuất tế bào máu.
 5. Sickle cell anemia: Thiếu máu bóng cầu hình sò điệp.
 6. Pernicious anemia: Thiếu máu nguyên thể.
 7. Hypochromic anemia: Thiếu máu màu yếu.
 8. Normocytic anemia: Thiếu máu tế bào kích thước bình thường.
 9. Microcytic anemia: Thiếu máu tế bào nhỏ.
 10. Hemolytic anemia: Thiếu máu do phá hủy tế bào máu.

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Anemia” với nghĩa là “thiếu máu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Anemia is a condition characterized by a shortage of red blood cells or a low level of hemoglobin.
  => Thiếu máu là một tình trạng được đặc trưng bởi thiếu hụt tế bào máu đỏ hoặc mức độ hemoglobin thấp.
 2. Iron-deficiency anemia is often caused by a lack of iron in the diet, leading to decreased red blood cell production.
  => Thiếu máu do thiếu hụt sắt thường được gây ra do thiếu hụt sắt trong chế độ ăn, dẫn đến giảm sản xuất tế bào máu đỏ.
 3. Individuals with anemia may experience fatigue, weakness, and shortness of breath due to reduced oxygen-carrying capacity of the blood.
  => Những người có thiếu máu có thể trải qua mệt mỏi, yếu đuối, và thở ngắn do giảm khả năng mang oxy của máu.
 4. Pregnant women are at a higher risk of developing anemia, and regular prenatal check-ups include monitoring hemoglobin levels.
  => Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao mắc thiếu máu, và các cuộc kiểm tra thai thường bao gồm theo dõi mức độ hemoglobin.
 5. Sickle cell anemia is a hereditary disorder where red blood cells have an abnormal crescent shape, affecting their function.
  => Thiếu máu bóng cầu hình sò điệp là một rối loạn di truyền, trong đó tế bào máu đỏ có hình dạng bán tròn bất thường, ảnh hưởng đến chức năng của chúng.
 6. Vitamin-deficiency anemia can occur when the body lacks essential vitamins like B12 and folic acid, necessary for red blood cell production.
  => Thiếu máu do thiếu vitamin có thể xảy ra khi cơ thể thiếu hụt các loại vitamin quan trọng như B12 và axit folic, cần thiết cho sản xuất tế bào máu đỏ.
 7. Anemia is often diagnosed through blood tests that measure hemoglobin levels and the number of red blood cells.
  => Thiếu máu thường được chẩn đoán thông qua các xét nghiệm máu đo mức độ hemoglobin và số lượng tế bào máu đỏ.
 8. Athletes may be more prone to anemia due to increased demands on the body for oxygen during physical activity.
  => Người thể thao có thể dễ mắc thiếu máu hơn do tăng nhu cầu của cơ thể về oxy trong hoạt động thể chất.
 9. The treatment for anemia may involve dietary changes, iron supplements, or, in severe cases, blood transfusions.
  => Điều trị cho thiếu máu có thể liên quan đến thay đổi chế độ ăn, bổ sung sắt, hoặc, trong trường hợp nặng, truyền máu.
 10. Regular medical check-ups are essential to monitor and manage anemia, ensuring timely intervention and proper treatment.
  => Các cuộc kiểm tra y tế định kỳ là quan trọng để theo dõi và quản lý thiếu máu, đảm bảo can thiệp kịp thời và điều trị đúng đắn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM