Home Học tiếng Anh Từ điển Tâm thần tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Tâm thần tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Tâm thần” được định nghĩa là “Mental”.
Tâm thần là một khía cạnh của sức khỏe tổng thể, liên quan đến trạng thái tinh thần, cảm xúc, tư duy, và mối quan hệ xã hội.
Phiên âm cách đọc: Mental là /ˈmen.təl/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến tâm thần.

 • Mental Health: Sức khỏe tâm thần
 • Psychological [ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəl]: Thuộc về tâm lý học
 • Counseling [ˈkaʊnsəlɪŋ]: Tư vấn tâm lý
 • Therapy [ˈθɛrəpi]: Điều trị
 • Stress [strɛs]: Áp lực
 • Anxiety [æŋˈzaɪəti]: Lo âu
 • Depression [dɪˈprɛʃən]: Trầm cảm
 • Mood [muːd]: Tâm trạng
 • Resilience [rɪˈzɪlɪəns]: Sự chịu đựng
 • Mindfulness [ˈmaɪndfəlnəs]: Sự chú ý
 • Support System: Hệ thống hỗ trợ
 • Therapist [ˈθɛrəpɪst]: Chuyên gia tâm lý
 • Psychiatrist [saɪˈkaɪətrɪst]: Bác sĩ tâm thần
 • Mental Disorder: Rối loạn tâm thần

5 Câu có chứa từ Mental trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Mental health is important for everyone.
  → Sức khỏe tâm thần quan trọng đối với tất cả mọi người.
 2. Mental health can be affected by many factors, including stress, trauma, and genetics.
  → Sức khỏe tâm thần có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng, chấn thương và di truyền.
 3. The therapist provides mental health counseling to individuals facing various challenges.
  → Chuyên gia tâm lý cung cấp tư vấn sức khỏe tâm thần cho những người đối mặt với nhiều thách thức khác nhau.
 4. If you are struggling with your mental health, it is important to seek professional help.
  → Nếu bạn đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên gia.

Trên đây là bài viết của mình về tâm thần (Mental) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ tâm thần trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM