Home Học tiếng Anh Từ điển Tâm thần phân liệt tiếng anh là gì

Tâm thần phân liệt tiếng anh là gì

Tâm thần phân liệt tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “schizophrenia”. Đây là một bệnh lý tâm thần nặng, ảnh hưởng đến cách mà người bệnh nghĩ, cảm xúc, và tương tác với thế giới xung quanh. Phiên âm của “schizophrenia”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˌskɪtsəˈfriːniə/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˌskɪtsəˈfriːniə/

Tâm thần phân liệt tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “schizophrenia” trong tiếng Anh:

 • Hallucination (Ảo giác): Trạng thái mà người bệnh thấy, nghe, hoặc cảm nhận những điều không có thật.
 • Delusion (Tưởng tượng): Niềm tin sai lầm, không có cơ sở thực tế, thường xuất hiện trong tâm thần phân liệt.
 • Psychosis (Rối loạn tâm thần): Tình trạng tâm thần mất mát của hiểu biết thực tế, thường đi kèm với schizophrenia.
 • Cognitive Impairment (Tổn thương chức năng nhận thức): Mất mát khả năng suy nghĩ, hiểu biết, và xử lý thông tin.
 • Catatonia (Tình trạng mê sảng): Trạng thái mất khả năng hoặc giảm khả năng di động tự chủ.
 • Positive Symptoms (Triệu chứng tích cực): Bao gồm các triệu chứng như ảo giác và tưởng tượng không đúng.
 • Negative Symptoms (Triệu chứng tiêu cực): Bao gồm các triệu chứng như thiếu hứng thú và giảm khả năng giao tiếp.
 • Neurotransmitter (Chất truyền dẫn thần kinh): Các hóa chất trong não tham gia vào truyền tin nhắn giữa các tế bào thần kinh.
 • Antipsychotic Medication (Thuốc chống tâm thần): Loại thuốc được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm thần, bao gồm schizophrenia.
 • Relapse (Tái phát bệnh): Sự tái xuất hiện của các triệu chứng bệnh sau một thời gian khá ổn định.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “tâm thần phân liệt” trong tiếng Anh:

 1. The patient with schizophrenia experienced vivid hallucinations, hearing voices that were not present in reality. Người bệnh mắc tâm thần phân liệt trải qua ảo giác rõ ràng, nghe những giọng nói không có thật trong thực tế.
 2. Cognitive impairment is common in individuals with schizophrenia, affecting their ability to process information and make rational decisions. Tổn thương chức năng nhận thức thường xuyên xuất hiện ở người mắc tâm thần phân liệt, ảnh hưởng đến khả năng xử lý thông tin và ra quyết định hợp lý.
 3. The psychiatrist prescribed antipsychotic medication to help manage the positive symptoms of schizophrenia and improve the patient’s overall well-being. Bác sĩ tâm thần kê đơn thuốc chống tâm thần để giúp kiểm soát các triệu chứng tích cực của tâm thần phân liệt và cải thiện tình trạng tổng thể của bệnh nhân.
 4. Despite receiving treatment, some individuals with schizophrenia may experience relapses, requiring ongoing support and adjustments to their medication. Mặc dù đã nhận được điều trị, một số người mắc tâm thần phân liệt có thể trải qua tái phát bệnh, đòi hỏi sự hỗ trợ liên tục và điều chỉnh đối với loại thuốc của họ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM