Home Học tiếng Anh Từ điển Tâm lý tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Tâm lý tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Tâm lý” được định nghĩa là “Mentality”.
Tâm là tất cả các hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, nó gắn liền và điều hành mọi hành vi, hoạt động của con người.
Phiên âm cách đọc: Mentality.
– Theo UK: /menˈtæl.ə.ti/
– Theo US: /menˈtæl.ɪ.t̬i/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến tâm lý.

 • Mental /ˈmɛntəl/: Tâm thần
 • Emotion /ɪˈmoʊʃən/: Cảm xúc
 • Mind /maɪnd/: Ý thức
 • Thought /θɔt/: Suy nghĩ
 • Subconscious /sʌbˈkɑnʃəs/:Tiềm thức
 • Unconscious /ʌnˈkɑnʃəs/: Vô thức
 • Cognition /kɑɡˈnɪʃən/: Nhận thức
 • Perception /pərˈsɛpʃən/: Tri giác
 • Memory /ˈmɛməri/: Trí nhớ
 • Intelligence /ɪnˈtɛlədʒəns/: Trí tuệ
 • Personality /ˌpɜrsəˈnæləti/: Tính cách
 • Behavior /bɪˈheɪvjər/: Hành vi
 • Motivation /ˌmoʊtɪˈveɪʃən/: Động lực
 • Anxiety /æŋˈzaɪəti/:  Lo âu
 • Depression /dɪˈprɛʃən/: Trầm cảm
 • Therapy /ˈθɛrəpi/: Điều trị
 • Counseling /ˈkaʊnsəlɪŋ/: Tư vấn tâm lý
 • Psychotherapy /ˌsaɪkoʊˈθɛrəpi/: Tâm lý trị liệu

5 Câu có chứa từ Mentality trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The mentality of the people in this country is very different from ours.
  Tâm lý của người dân ở đất nước này rất khác với của chúng ta.
 2. Having a positive mentality can greatly impact your overall well-being.
  → Sở hữu tâm lý tích cực có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể của bạn.
 3. The company has a very competitive mentality.
  → Công ty có tâm lý cạnh tranh rất cao.
 4. The change in mentality is the key to success.
  → Sự thay đổi trong tâm lý là chìa khóa thành công.
 5. A positive mentality is important for success
  Tâm tích cực là yếu tố quan trọng để thành công.

Trên đây là bài viết của mình về tâm lý (Mentality) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ tâm lý trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM