Tải mẫu giấy công văn đề nghị thanh toán công nợ mới nhất

0
13786
Mẫu đề nghị thanh toán

Mẫu đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp yêu cầu thanh toán công nợ. Đây chính là văn bản pháp lý được gửi đến bên chậm thanh toán. Từ đó thúc dục quá trình thanh toán theo những thỏa thuận trong hợp đồng. Dựa theo tính chất và mức độ quan trọng của công việc. Từ đó mà việc yêu cầu thanh toán chính là vấn đề rất quan trọng về mặt pháp lý. Vậy làm thế nào để soạn mẫu công văn này đúng với quy định pháp luật nhất? Hãy cùng JES tìm hiểu trong bài viết “Tải mẫu giấy công văn đề nghị thanh toán công nợ mới nhất” dưới đây.

Mẫu giấy công văn đề nghị thanh toán công nợ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………,ngày….tháng….năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ
Kính gửi: ……………………………………………………………………………………
Thực hiện Hợp đồng kinh tế số ………………….. ký ngày ……………..… giữa ……………… và Công ty …………….về việc:……………………………………………..
Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều ………….. của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu vào ngày ……… tháng ……… năm ……….
Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều ….…), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.
Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng theo Mẫu đề nghị thanh toán
Tên tài khoản: Công ty………………………………………………………………………..
Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……………………… – Chi nhánh………………
Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
XEM THÊM: Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu bộ chứng từ kế toán mới nhất

Công văn đề nghị thanh toán công nợ quá hạn

TỔ CHỨC/ ĐƠN VỊ
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v đề nghị thanh toán)
Kính gửi:……………………………………………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………………………..
Số giấy giới thiệu, CMND:………………………………………………………………………….
Bộ phận công tác:……………………………………………………………………………….
Số tiền đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….
Bằng chữ:..……………………………………………………………………………………
Hình thức thanh toán:…………………………………………………………………………….
Thời hạn thanh toán:….. /…… /………………………………………………………………
Tên dự án/hợp đồng: ………………………………………………………………………..
Mã dự án:….……………………………………………………………………………………….
Trả cho đơn vị:……………………………………………………………………………………..
Số tài khoản:….………………………………………………………………………………….
Tại Ngân hàng:….………………………………………………………………………………….
Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………….
Kèm theo ….………………………..chứng từ.………………………………………………….
Mong quý cơ quan ………………………; hoặc ông, bà ……………………………..… sớm trả lời cho chúng tôi được biết về mẫu đề nghị thanh toán.
Xin chân thành cám ơn!

LÃNH ĐẠO CÔNG TY  KẾ TOÁN TRƯỞNG   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Mẫu đề nghị thanh toán chuẩn nhất

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chuẩn

Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: ………………..
Mu số: C42-BB
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày…..tháng ……năm………
– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..
– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– ….
II. Số tiền trong mẫu đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….
2 …………………………………………………………………….
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN
THANH TOÁN(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

 

Mẫu đề nghị thanh toán 05-TT theo thông tư mới nhất

Đơn vị: …………………….
Địa chỉ: ……………………
Mẫu số 05 – TT

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày…..tháng…..năm…..
Kính gửi:……………………………………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………….
Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):………………………………………..
(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 
Mẫu đề nghị thanh toán hay dùng

Nội dung phải có trong giấy đề nghị thanh toán

 • Tên đơn vị, bộ phận được trình bày vị trí trên cùng góc trái của biểu mẫu.
 • Họ tên của bạn cùng với đó là tên của bộ phận người đề nghị thanh toán cho bạn.
 • Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
 • Người đề nghị thanh toán cần ghi số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và diễn giải bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.
 • Nội dung chính của mẫu tài liệu này cần rõ ràng, đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu chung của một văn bản pháp luật thông thường.
 • Căn cứ Quyết định của Giám đốc, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo mẫu đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
 • Sau khi hoàn thành các đầu mục trên, người để nghị thanh toán sẽ ký và ghi đầy đủ họ tên rồi chuyển giấy đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng và Giám đốc doanh nghiệp xem xét và duyệt chi.

Lưu ý khi viết mẫu đề nghị thanh toán

 • Góc trên bên trái của mẫu đề nghị thanh toán cần phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận sẽ do người soạn viết một liên và ghi rõ là gửi giám đốc doanh nghiệp.
 • Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).
  Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
 • Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.
 • Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
 • Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Tóm lại vấn đề

Đây là những mẫu đề nghị thanh toán được nhiều người sử dụng nhất, bạn có thể sử dụng trong hầu hết các trường hợp khác nhau. Đề nghị thanh toán nợ, đề nghị thanh toán công nợ quá hạn, đề nghị tạm ứng,…. Những lưu ý cần nắm khi viết mẫu đơn, những nội dung cần có để bạn có thể soạn mẫu đúng quy định pháp luật nhất đều được liệt kê cụ thể trong bài viết này.

5/5 - (101 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here