Tải mẫu biên bản họp hội đồng thành viên đúng quy định nhất

0
6686
Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên được sử dụng để ghi lại những nội dung quan trọng trong cuộc họp. Nó nêu rõ các vấn đề đã được thông qua bởi những thành viên nào. Biên bản được sử dụng làm căn cứ pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh. Vậy làm sao để soạn mẫu hợp đồng này đúng quy định pháp luật nhất? Hãy cùng JES tham khảo mẫu hợp đồng được đề cập trong bài viết “Tải mẫu biên bản họp hội đồng thành viên đúng quy định nhất” dưới đây nhé.

Biên bản họp hội đồng thành viên được công ty sử dụng phổ biến nhất

CÔNG TY………….
———————
Số:………….. 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

……………, ngày ….. tháng …. năm …….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY
……………

(Về việc …………………………..)
Hôm nay, vào hồi….., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ……………….. ………… …. (GCN đăng ký kinh doanh số: …………. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………. cấp ngày:…………) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT Họ và tên Sô vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
Tổng:

2. Các thành viên vắng mặt:
……………………..
………………………
3. Thành viên mời:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Chủ tọa và thư ký:
Chủ tọa:………………………………………………………………………………………………….
Thư ký (ghi nội dung của biên bản họp hội đồng thành viên): …………………………….

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp
Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án ……………………………………………………………………..
Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.
2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Kết quả biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..
3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:
Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.
4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:
Điều ……, Điều ……;.
5. Thời điểm thực hiện:
Cuộc họp kết thúc ………..cùng ngày. Biên bản họp hội đồng thành viên này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên:
 

Biên bản cuộc họp hội đồng thành viên tiếng anh, song ngữ

(Tên Doanh nghiệp)

Name of company

——–

Số:……/……/…….

No:……/……/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

…………………, ngày …… tháng …… năm ……

……………………dated,………………………

THÔNG BÁO
NOTICE

Biên bản họp hội đồng thành viên

On the meeting of the Members’ Council of

Công ty TNHH [………]

[………..] Litmited Company

Kính gửi/Kindly attention:

– Ông/Bà Mr/Ms:……………………………

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH [………] trân trọng thông báo và kính mời:
The Chairperson of the Members’ Council of […………] Limited Company kindly notify and invite:
Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………….
Mr/Ms:………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………
Phone number:…………………………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
Permanent Residential Address:………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc đã thông báo với công ty:…………………………………………………………
Current Residential Address:…………………………………………………………………………
Tham gia cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty, nội dung của biên bản họp hội đồng thành viên chi tiết cụ thể như sau:
Participating in the meeting of the Members’ Council with the following contents:
Thời gian : ……… giờ, ngày …… tháng …… năm ……
Time:………….., dated……………………………………
Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..
Venue:………………………………………………………………………………………………………
Chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định tại cuộc họp
Meeting agenda and issues discussed and decided in the meeting
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Nội dung/Content
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Tài liệu gửi kèm:
Attached documents:

Nơi nhận/Recipient:
– Như trên/ As above ;
– Lưu VP/ Save ;

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ON BEHALF OF THE MEMBERS’ COUNCIL 

Chủ tịch

The Chairperson

(Kí và ghi rõ họ tên)

Signature, seal and full name

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

……………, ngày …………. tháng ………… năm …………

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Hôm nay, vào lúc …. giờ……….ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH……… …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:
Các thành viên có mặt

STT Họ và tên Số vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
Tổng:

Các thành viên vắng mặt:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Biểu quyết:

  • Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
  • Số phiếu không tán thành: …. phiếu
  • Không có ý kiến: …… phiếu

4. Hội đồng thành viên quyết định thông qua như nêu trên biên bản họp hội đồng thành viên. Đồng thời sửa đổi lại điều………………..của Điều lệ Công ty. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Buổi họp kết thúc vào lúc………giờ……..cùng ngày.

Thư ký
 

Các thành viên ký tên
 

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN……………….

Số:_____/BB-HĐQT

 ______ngày___tháng___năm 20__

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUẢN TRỊ
Hôm nay, ….. giờ ngày ….. tháng …. năm 20…., CÔNG TY CỔ PHẦN…..……………… (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: ……………., có địa chỉ trụ sở chính tại số …., phố ….., phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định việc tổ chức hoạt động của:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN………………. TẠI ………………………. Tại địa chỉ kinh doanh của Chi Nhánh tại: ………………………………………………………

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:
1. Chủ toạ cuộc họp:  ……………….………….. – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp:  ……………………..……..
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
…………………..  – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
…………………..– Thành viên Hội Đồng Quản Trị
…………………..– Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Tổng số thành viên dự họp: …………………………
Tổng số phiếu biểu quyết:………………………..
Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trong Biên bản họp hội đồng thành viên là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc tổ chức hoạt động của chi nhánh công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành:…………….
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: ………………
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: …………………….

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp hội đồng thành viên này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOẠ THƯ KÝ

XEM THÊM: Tải mẫu thư mời họp dùng cho mọi trường hợp chuẩn nhất

Tóm lại vấn đề

Trên đây là những biên bản họp hội đồng thành viên chuẩn được sử dụng phổ biến nhất, bao gồm mẫu chuẩn, mẫu song ngữ, cũng như những mẫu biên bản khác được sử dụng riêng cho từng trường hợp cụ thể.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here