Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cho nhiều trường hợp

0
4254
Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn thường được sử dụng khi xuất hóa đơn nhưng thông tin bị sai lệch. Theo quy định pháp luật, khi hóa đơn đã lập và kê khai thuế mà phát hiện sai sót thì cần lập văn bản biên bản điều chỉnh để không bị phạt thuế. Vậy làm sao để soạn mẫu biên bản này sao cho đúng quy định nhất? Tất cả những điều bạn đang tìm kiếm đều được tổng hợp trong bài viết “Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cho nhiều trường hợp” dưới đây.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn được sử dụng phổ biến nhất

Tên Công ty ……………………………
Địa chỉ: ………………………………….
ĐT: ……………….. Fax: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———
 …………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
Căn cứ theo hợp đồng số ……………………….….. ký ngày…..tháng…..năm…… giữa hai bên:
Bên A: (Sử dụng dịch vụ)………………………………………………………………………………
Tên: ……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
Đại diện: …………………………………………………………..Chức vụ:………………………….
Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)………………………………………………………………………..
Tên: ……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
Đại diện: …………………………………………………………..Chức vụ:………………………..
Hai bên thống nhất Biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………………..……. do Công ty …………xuất với nội dung:
Tên hàng hóa: Hợp đồng …………………………………………………………………..
Thành tiển:……………………………………………………………………………………..
Cộng tiền hàng:……………………………………………………………….………………
Thuế suất GTGT:………………………% Tiền thuế GTGT:…………………………….
Tổng cộng tiền thanh toán:………………………………………………………….………
Số tiền viết bằng chữ:………………………………………..………………………..……
Được điều chỉnh với nội dung như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Nội dung sau khi được điều chỉnh:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Lý do: Bên xuất hóa đơn đã ………………………………..…… ở mục …………………….….
Biên bản điều chỉnh hóa đơn này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ………………….…..
XEM THÊM: Mẫu biên bản hủy hóa đơn làm sai

Bên ABên B
(Ký tên, đóng dấu)
 

(Ký tên, đóng dấu)
 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Những mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn phổ biến

Biên bản điều chỉnh sai địa chỉ doanh nghiệp

Tên Công ty ……………………………
Địa chỉ: ………………………………….
ĐT: ……………….. Fax: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———
 …………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty…………, chúng tôi gồm có:
Do ông: ……………………………………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: ……………………………………………………
Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số………., ký hiệu………ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý ………., cụ thể như sau:
Lý do điều chỉnh:……………………………………….
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
Địa chỉ: ………………………………….…………………………
HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Biên bản điều chỉnh hóa đơn này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

Tên Công ty ……………………………
Địa chỉ: ………………………………….
ĐT: ……………….. Fax: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———
 …………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Công ty…………………………….chúng tôi gồm có:
Bên A: Công ty……………………………………………………………
Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………….; Email: ……………………………………………………..
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….
Bên B: …………………………………………………………………………
Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ Quý………và lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:
Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ………………………………………………….
…………………………………………………
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
01…………..……………………..………………………….
02………….……………………..…………..…………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền

Biên bản điều chỉnh hoá đơn được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

———000———

THE MINUTES OF INVOICE ADJUSTMENT
Pursuant to Decree No: 51/2010/ND-CP of Government in May 17th, 2010 about Law on providing for goods sale and service provision invoices.
Pursuant to Decree No: 04/2014/ND-CP of Government in January 17th, 2014 about amending and supplementing a number of Articles of the providing for goods sale and service provision invoices
Today, … …, …, in……………………………………we include:
PARTY A: THE PARTY DELIVERED INVOICE
Oranization name:…………………………………………………………………………………..
Address:……………………………………………………………………………………………………………………………
Phone:…………………………………………………….. Tax Registration Number:…………………………………
Legal representative:……………………. Position:……………………………………………………………………….
PARTY B: THE PARTY RECEIVED INVOICE
Oranization name:…………………………………………………………………………………..
Address:……………………………………………………………………………………………………………………………
Phone:…………………………………………………….. Tax Registration Number:…………………………………
Legal representative:………………………………… Position:…………………………………………………………..
The two parties agreed to make this minutes to adjust the following invoice (VAT):

 • Denominator:……………………………………………………………………………
 • Symbol:………….date……/…../20….
 • Invoice value:………………………………..
 • Name of goods and services:…………………………………………………………….

And issue the following adjustment invoice:

 • Denominator:………………
 • Symbol:………….date……/…../20….
 • Invoice value:………………………………
 • Name of goods and services:……………………………………………………………

Reason for adjustment:………………………………………………………………………………………………

 • Previous record is: ……………………………………………………………………….
 • This adjustment is:……………………………………………………………………….

We committed and have fully responsibility for adjusting invoices and issuing invoices for this adjustment.
This minutes is made in 02 copies with the same legal value, Party A keeps 01 copy, Party B keeps 01 copy.

REPRESENTED BY PARTY A

 (Sign and seal)

 

REPRESENTED BY PARTY B

 (Sign and seal)

 

Soạn mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Lưu ý khi soạn biên bản điều chỉnh hóa đơn

Khi điền mẫu văn bản này, người làm đơn cần chú ý:

 • Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng một ngày
 • Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập biên bản điều chỉnh viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Đối với hóa đơn điện tử thì biên bản cho hoá đơn điện tử sẽ được bên bán và bên mua ký điện tử và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Trường hợp người mua không có chữ ký điện tử thì người bán và người mua lập biên bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người bán và người mua.
 • Nội dung trên mẫu biên bản phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh như thế nào.
 • Ngoài ra, theo Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về Điều chỉnh hoá đơn bao gồm cả Hoá đơn điện tử thì với các trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • XEM THÊM: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Tóm lại vấn đề

Trên đây là những loại biên bản điều chỉnh hóa đơn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Bao gồm những lưu ý cần biết khi soạn mẫu biên bản này. Hi vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để soạn được mẫu biên bản điều chỉnh đúng quy định nhất.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here