Home Học tiếng Anh Từ điển Tác dụng phụ tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Tác dụng phụ tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng anh “ tác dụng phụ “ là “ side effects
Tác dụng phụ là những ảnh hưởng phụ không mong muốn hoặc không dự kiến xuất hiện khi sử dụng một loại thuốc, phương pháp điều trị, hoặc sản phẩm khác có thể làm tăng rủi ro hoặc tác động tiêu cực đến sức khỏe của người sử dụng.

Phiên âm cách đọc “side effects” (noun ):
Theo UK: /ˈsaɪd ɪˌfekt/
Theo US: /ˈsaɪd ɪˌfekt/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến tác dụng phụ được dịch sang tiếng Việt.

  • Adverse effects /ˈædvɜːrs ɪˈfɛkts/ : Hiệu ứng phụ
  • Undesirable reactions /ˌʌndɪˈzaɪrəbl riˈækʃənz/ : Phản ứng không mong muốn
  • Unintended consequences /ˌʌnɪnˈtɛndɪd ˌkɒnsɪˈkwɛnsɪz/ : Hậu quả không dự kiến
  • Side effects /saɪd ɪˈfɛkts/ : Tác dụng phụ
  • Complications /ˌkɒmplɪˈkeɪʃənz/ : Biến chứng
  • Secondary effects /ˈsɛkəndəri ɪˈfɛkts/ : Hiệu ứng phụ thứ cấp
  • Unexpected outcomes /ˌʌnɪkˈspɛktɪd ˈaʊtˌkʌmz/ : Kết quả không dự kiến
  • Contraindications /ˌkɒntrəɪnˈdɪkeɪʃənz/ : Chống chỉ định
  • Negative reactions /ˈnɛgətɪv riˈækʃənz/ : Phản ứng tiêu cực
  • Harmful effects /ˈhɑːrmfl ɪˈfɛkts/ : Hiệu ứng có hại

Một số câu có chứa từ “side effects” với nghĩa là “tác dụng phụ” được dịch ra tiếng Việt.

1. Patients should be aware of the potential side effects before starting any new medication.
=> Bệnh nhân nên tìm hiểu về các tác dụng phụ có thể xảy ra trước khi bắt đầu bất kỳ loại thuốc mới nào.
2. The doctor explained that some people may experience minor side effects such as drowsiness or nausea.”
=> Bác sĩ giải thích rằng một số người có thể trải qua các tác dụng phụ nhỏ như buồn ngủ hoặc buồn nôn.
3. It’s essential for healthcare providers to inform patients about potential side effects to ensure informed decision-making.
=> Quan trọng đối với nhà cung cấp dịch vụ y tế là thông báo cho bệnh nhân về các tác dụng phụ có thể xảy ra để đảm bảo quyết định thông tin.
4. Before prescribing medication, the doctor discussed the potential side effects and alternatives with the patient.
=> Trước khi kê đơn thuốc, bác sĩ đã thảo luận về các tác dụng phụ có thể xảy ra và các phương pháp thay thế với bệnh nhân.
5. The informational leaflet provides a list of common side effects that users may experience while taking the medication.
=> Tờ thông tin cung cấp một danh sách các tác dụng phụ phổ biến mà người dùng có thể trải qua khi sử dụng thuốc.
6. In some cases, the benefits of a medication outweigh the potential side effects, and it becomes a necessary part of the treatment plan.
=> Trong một số trường hợp, lợi ích của một loại thuốc vượt lên trên các tác dụng phụ có thể xảy ra, và nó trở thành một phần cần thiết của kế hoạch điều trị.
7. It’s crucial to report any unusual side effects to your healthcare provider immediately for proper evaluation and guidance.
=> Quan trọng để báo cáo ngay lập tức mọi tác dụng phụ không bình thường cho nhà cung cấp dịch vụ y tế để được đánh giá và hướng dẫn đúng đắn.
8.The pharmacist provides detailed information about potential side effects when dispensing the medication.
=> Nhà thuốc cung cấp thông tin chi tiết về các tác dụng phụ có thể xảy ra khi phát thuốc.
9. Doctors consider the patient’s medical history to assess the risk of potential side effects associated with a specific treatment.
=> Bác sĩ xem xét lịch sử y tế của bệnh nhân để đánh giá rủi ro của các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến một phương pháp điều trị cụ thể.
10. Public awareness campaigns aim to educate people about medication safety, including understanding and recognizing potential side effects.
=> Các chiến dịch tăng cường nhận thức công cộng nhằm giáo dục người dân về an toàn của các loại thuốc, bao gồm việc hiểu biết và nhận diện các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Trên đây là bài viết của mình về tác dụng phụ ( side effects ) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ tác dụng phụ trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM