Home Học tiếng Anh Từ điển Sỏi mật tiếng anh là gì

Sỏi mật tiếng anh là gì

Sỏi mật tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “gallstones”.Sỏi mật là những hạt nhỏ tạo thành trong túi mật (gallbladder), cơ quan nhỏ ở dưới gan. Phiên âm của từ “gallstones”:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Phiên âm: /ˈɡɔlˌstoʊnz/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Phiên âm: /ˈɡɔːlˌstəʊnz/

Sỏi mật tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “sỏi mật” trong tiếng Anh:

 • Gallstones: /ˈɡɔlˌstoʊnz/ – Sỏi mật
 • Cholesterol: /kəˈlɛstəˌroʊl/ – Cholesterol
 • Biliary duct: /ˈbɪliˌɛri dʌkt/ – Ống mật
 • Cholecystectomy: /ˌkoʊləsɪˈtɛktəmi/ – Phẫu thuật cắt bỏ túi mật
 • Bile duct obstruction: /baɪl dʌkt əbˈstrʌkʃən/ – Tắc nghẽn đường mật
 • Abdominal pain: /ˈæbdəmɪnl peɪn/ – Đau bụng
 • Jaundice: /ˈdʒɔːndɪs/ – Bệnh vàng da
 • Laparoscopic surgery: /ˌlæpəˈrɒskəpɪk ˈsɜːrdʒəri/ – Phẫu thuật thủ phẫu (mổ bằng kính)
 • Cholecystitis: /ˌkoʊləsɪsˈtaɪtɪs/ – Viêm túi mật
 • Digestive system: /dɪˈdʒɛstɪv ˈsɪstəm/ – Hệ tiêu hóa

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “sỏi mật” trong tiếng Anh, được dịch ra tiếng Việt:

 1. English: What are the common symptoms of gallstones, and how is the diagnosis typically confirmed by medical professionals? Vietnamese: Triệu chứng phổ biến của sỏi mật là gì, và làm thế nào thông thường các chuyên gia y tế xác nhận chẩn đoán?
 2. English: Are there non-surgical methods available for treating gallstones, and what lifestyle changes can help prevent their formation? Vietnamese: Có các phương pháp không phẫu thuật nào để điều trị sỏi mật, và những thay đổi lối sống nào có thể giúp ngăn chặn sự hình thành của chúng?
 3. English: In cases of severe pain due to gallstones, what are the immediate steps one should take, and when is emergency medical attention required? Vietnamese: Trong trường hợp đau nặng do sỏi mật, những bước ngay lập tức cần thực hiện là gì, và khi nào cần đến sự chăm sóc y tế khẩn cấp?
 4. English: Can gallstones lead to complications such as infections, and what are the long-term risks associated with untreated gallstone issues? Vietnamese:Sỏi mật có thể dẫn đến các vấn đề như nhiễm trùng không, và có những rủi ro dài hạn liên quan đến tình trạng sỏi mật không được điều trị?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM